Learning Centre

Agile transformation in a large media company — perceptions and principles

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kangas, Mirette
dc.contributor.author Pesonen, Venla
dc.date.accessioned 2020-08-23T17:12:13Z
dc.date.available 2020-08-23T17:12:13Z
dc.date.issued 2020-08-18
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/46073
dc.description.abstract The effective utilization of technology is becoming increasingly important for today’s organizations. Especially traditional organizations have to change their ways of working and thinking to respond to the increasing uncertainty and complexity of the surrounding business environment. This thesis studies the agile transformation journey of a large media company to give insights into their practical perceptions and principles. This empirical research was carried out with grounded theory approach. The data was mainly collected through semi-structured thematic interviews with 20 employees from the Finnish Broadcasting Company (Yle). The results emerged from the interview data during the iterative analysis process. The results indicate that in such transformation, the new practices and ways of working are formed based on experimenting different tools and methodologies and improving them to suit the needs. A transformation done this way takes time, but the results are more lasting. Motivating employees to change their behaviour and learn the new ways of working requires systematic planning, since forcing anyone to change seldom leads to desired results. According to this research, improving the ways of thinking and working continuously seems to be the most recommended practice for organizations at the moment. It enables sensing changes in the environment and reacting fast to them. However, it also requires looking back to what has been done to see what has to be improved. This research contributes to the broader discussion on what principles and best practices guide organizational transformations in large companies. It takes a practical approach to how the change had proceeded at Yle and gives other companies the possibility to learn from Yle’s journey. en
dc.description.abstract Teknologian tehokas hyödyntäminen on nykyajan yrityksissä yhä tärkeämpää. Erityisesti perinteiset organisaatiot joutuvat kehittämään toimintatapojaan ja kykyjään reagoida ympäröivän maailman kasvavaan epävarmuuteen sekä kompleksisuuteen. Tämä diplomityö tutkii Ylen ketterää muutosmatkaa luoden käsityksen heidän käytännön kokemuksistaan ja toimintatavoistaan. Tässä empiirisessä tutkimuksessa on sovellettu ankkuroidun teorian menetelmää. Aineistonkeruumenetelmänä käytettiin pääosin puolistrukturoituja teemahaastatteluja, joissa haastateltiin 20 Ylen työntekijää. Tulokset syntyivät iteratiivisen prosessin aikana haastatteluaineiston pohjalta. Tulokset osoittavat, että tällaisessa muutoksessa uudet käytännöt ja toimintatavat syntyvät uusien työkalujen ja metodologioiden pohjalta sekä niitä kehittämällä omaan tarpeeseen sopivaksi. Tällä tavoin tehty muutos vie aikaa, mutta tulokset ovat pysyvämpiä. Työntekijöiden motivaation herättäminen uusien käytäntöjen ja toimintatapojen opetteluun vaatii suunnitelmallisuutta, sillä muutokseen pakottaminen tuottaa harvoin haluttuja tuloksia. Tämän tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että toiminta- ja ajattelutapojen jatkuva kehittäminen vaikuttaisi olevan suositeltavin käytäntö tällä hetkellä. Se mahdollistaa nopean reagoinnin ympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Jatkuva kehittäminen vaatii kuitenkin aiemman toiminnan kriittistä tarkastelua, jotta kehityskohteet voidaan tunnistaa. Tämä työ ottaa kantaa laajempaan keskusteluun siitä, mitkä periaatteet ja parhaat toimintamallit ohjaavat organisaatiomuutoksia suurissa organisaatioissa. Tutkimus näyttää käytännön näkökulmasta miten muutos on edennyt Ylessä sekä antaa muille yrityksille mahdollisuuden oppia Ylen matkasta. fi
dc.format.extent 6 + 76
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Agile transformation in a large media company — perceptions and principles en
dc.title Ketterä muutosmatka suuressa media-alan yrityksessä – havainnot ja periaatteet fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword change management en
dc.subject.keyword agile development en
dc.subject.keyword organizational transformation en
dc.subject.keyword continuous change en
dc.subject.keyword Yle en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-202008235005
dc.programme.major Information Networks fi
dc.programme.mcode SCI3047 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Sarvas, Risto
dc.programme Master’s Programme in Information Networks fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse