Learning Centre

Exploring Peacetech Platforms and Their Connection to End User Empathy

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Rossi, Matti
dc.contributor.author Piirtola, Aino
dc.date.accessioned 2020-08-23T16:04:35Z
dc.date.available 2020-08-23T16:04:35Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/45964
dc.description.abstract The use of technology for peacebuilding is not a novel phenomenon, yet the adoption of new technologies has not been as rapid as their development and integration in our daily lives. At the same time, there has been more and more research indicating that empathy is a key component of peace and increased empathy can lead to building longer lasting and sustainable peace. Moreover, there is proof that different technological platforms can be used to foster empathy. Combining the three areas of interest, this thesis aims to shed light on the current state of technology use for peacebuilding and whether peace technologies, or peacetech, can be used to enhance empathy. This study was conducted as an exploratory, qualitative research to understand the use of peacetech better. Data for the research was collected through semi-structured interviews with peace practitioners who represented different areas of expertise within the peacebuilding field. The data analysis was conducted as an iterative process, where the interviews were first transcripted and then the key findings were inductively identified and categorized. Finally, the key findings were discussed in relation to previous research and literature on the topics at hand to build bridges between the past and present moment. The findings indicate that still today, regardless of the ongoing technological development, the use of technology for peacebuilding is rather limited. Yet, technology possesses a lot of potential for peacebuilding, which based on the data should be released by further integration of technological platforms in the work of peace practitioners. Furthermore, empathy was considered a key component of peace and a base for trust and common understanding, which can be enhanced using technology. Storytelling was raised as an essential tool for enhancing empathy as stories enable us to experience the world through someone else’s eyes. The most prominent technologies for fostering empathy included social media platforms and immersive technologies, such as virtual reality (VR). en
dc.description.abstract Teknologioita on jo pidemmän aikaa käytetty tukena rauhanrakentamisessa, vaikka niiden käytön yleisyys ei ole vaikuttanut pysyvän teknologisen kehityksen tai teknologioiden käytön arkipäiväistymisen perässä. Samaan aikaan empatian merkitys rauhanrakentamisen osana on kasvanut, sillä lisääntyvän empatian uskotaan johtavan kestävämmän rauhan rakentumiseen. Lisäksi, kuten viimeaikainen tutkimustieto osoittaa, empatiaa voidaan kasvattaa teknologioiden välityksellä. Tämän pro gradu -tutkielman tarkoitus onkin yhdistää nämä kolme aluetta ja auttaa ymmärtämään miten teknologioita käytetään rauhanrakentamisessa tänä päivänä ja voiko niitä käyttää empatian kasvattamiseen tässä kontekstissa. Tämän pro gradu -työn empiirinen osuus toteutettiin eksploratiivisena, laadullisena tutkimuksena, jonka tarkoituksena oli valaista teknologioiden käyttöä rauhanrakentamisessa. Data tähän työhön kerättiin haastatteluin rauhanrakentamisen parissa työskentelevien ammattilaisten kanssa. Kerätty tieto analysoitiin iteratiivisena prosessina, joka alkoi haastatteluiden muuttamisella tekstiksi ja jatkui aineiston luokittelulla sekä sen yhteen vetämisellä. Lopuksi tutkimustuloksia peilattiin aikaisempaa tutkimukseen ja kirjallisuuteen keskeisistä aiheista. Tutkimuksen tulokset osoittavat, että edelleen tänä päivänä teknologioiden käyttö rauhan prosessien tukena on vähäistä. Toisaalta teknologioiden käytön koettiin mahdollistavan parempien ja kestävämpien rauhan prosessien syntymisen, mikäli sopivien teknologisten alustojen käyttöä lisättäisiin rauhanrakentajien työssä. Lisäksi empatiaa pidettiin keskeisenä rauhan komponenttina, sillä sen koettiin mahdollistavan luottamuksen ja yhteisymmärryksen syntymisen. Tarinankerronta nostettiin esiin olennaisena tekijänä empatian kasvattamisessa, sillä tarinoiden kautta voimme hetkellisesti astua toisen ihmisen saappaisiin. Teknologisia alustoja, joiden koettiin toimivan parhaiten tarinoiden välittämiseen ja levittämiseen ja siten empatian kehittämiseen, olivat sosiaalinen media sekä immersiiviset teknologiat, kuten virtuaalitodellisuus. fi
dc.format.extent 99
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Exploring Peacetech Platforms and Their Connection to End User Empathy en
dc.title Tutkimus rauhanteknologia-alustoista ja niiden käytön yhteydestä käyttäjien kokemaan empatiaan fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Tieto- ja palvelujohtamisen laitos fi
dc.subject.keyword peacetech en
dc.subject.keyword peace technology en
dc.subject.keyword empathy en
dc.subject.keyword peacebuilding en
dc.subject.keyword peace en
dc.subject.keyword empathetic technology en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-202008234896
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.programme Information and Service Management (ISM) en
dc.location P1 I fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics