Yökasvio - Kasvimuotokuvia ja havaintoja pimeässä

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Sederholm, Helena
dc.contributor.author Laiho, Kaisa-Maria
dc.date.accessioned 2020-06-28T15:03:32Z
dc.date.available 2020-06-28T15:03:32Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/45282
dc.description.abstract Tämä opinnäytetyö on taiteellinen tutkimus yöllisestä havaintoympäristöstä. Pimeään liittyvät merkitykset ovat kulttuurisidonnaisia. Pimeän luonnonvaraisen ympäristön kokeminen poikkeaa ihmisen valolla muokkaaman kaupunkitilan kokemisesta. Tutkielmassa selvitettiin vuorokaudenajan vaikutusta taiteelliseen työskentelyyn subjektiivisen havaintokokemuksen ja yöllä valokuvattujen kasvien kautta. Tutkielma jakautuu teoreettiseen ja taiteelliseen osuuteen. Teoreettinen lähdemateriaali taustoittaa, millaisia käsityksiä yöhön on liitetty. Kasvien kuvaustapojen historian kartoitus havainnollistaa, miten kasveja on perinteisesti kasvitieteessä sekä nykytaiteessa kuvattu. Taiteellinen osio perustuu opinnäytettä varten kehitettyyn yökuvausretki-metodiin, jolla tutkitaan havaintovakioiden muutosta, kun havaintoympäristö vaihtuu valosta pimeään. Moniaistinen kokemus ja kirjallisuuskatsaus pyrkivät vastaamaan tutkimuskysymykseen: Mitä merkityksiä yöaikaan, rajatussa valonlähteessä havaitseminen tuo taiteelliseen työskentelyyn? Yökuvausretkillä otsalampun valossa kuvatut kasvit ovat tutkimuksen produktio-osuus. Valokuvattu teossarja Yökasvio koostuu neljästätoista kasvimuotokuvasta. Valokuvat olivat esillä Emme me pimeää pelkää -näyttelyssä maaliskuussa 2020. Aika tarkentui yöllisten muotokuvien ja näkö-, kuulo-, haju- ja tuntoaistimuksiin perustuvien havaintojen kautta tutkielman yhdeksi tärkeimmistä teemoista. Tutkielmassa oletetaan, että havainto on taiteen ja taidekasvatuksen lähtökohta. Taiteellinen tutkimus yön merkityksistä perustuu subjektiivisiin kokemuksiin, eivätkä tulokset ole yleistettävissä. Tutkielma tuo uutta näkökulmaa totuttuihin havaintovakioihin ja lisää näin ymmärrystä taiteellista ajattelusta ja toiminnasta. fi
dc.description.abstract This master´s thesis is an artistic research about observations at nighttime. Cultural significations are incorporated with darkness. Experiences of the darkness in wild environment differs from surroundings modified by human. This thesis studies how the time of the day affects artistic expressions via subjective perception and plants photographed at nighttime. The study consists of theoretical and artistical sections. The theoretical background explains what kind of understanding night time includes. Knowledge about the history of illustrated flora visualizes traditional botanical art and contemporary art. The artistical section is based on method called night time photograph journeys. By this method it its possible to examine how the ordinary day time observation transforms in the dark. The multisensory experiences and the literary reviews aims to answer to the research question: What kind of meanings observing the night time with only limited light source gives to the artistic work. The artistic section of this thesis consists of the plants pictured in a light of a headlamp during the nighttime photography journeys. Photography series Night herbarium is composed of fourteen plant portraits. The portraits were displayed in We Are Not Afraid of the Dark exhibition in March 2020. Through these night time portraits and multisensory observations one main theme was specified: time. This study is based on the assumption that the basis of art and art education is perception. This artistic research about the meanings of night is based on subjective experiences so the results are not generalizable. The purpose of this study is rather to bring new perspectives to the customary observations and increase the understanding of artistic thinking and action. en
dc.format.extent 49
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Yökasvio - Kasvimuotokuvia ja havaintoja pimeässä fi
dc.title Night herbarium - Portraits of flora and observations in darkness en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword fi
dc.subject.keyword kasvio fi
dc.subject.keyword havainto fi
dc.subject.keyword aika fi
dc.subject.keyword muotokuva fi
dc.subject.keyword moniaistisuus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-202006284238
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Sederholm, Helena
dc.programme fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse