Learning Centre

Puutarha - Lasitaidetta ja luomiskertomuksia

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Rajanti, Taina
dc.contributor.author Lehto-Peltomäki, Mirkka
dc.date.accessioned 2020-06-21T15:03:16Z
dc.date.available 2020-06-21T15:03:16Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/44905
dc.description.abstract Tutkin opinnäytetyössäni puutarhaa taiteellisen inspiraation lähteenä, kysyen mitä puutarha voi opettaa taiteilijalle ja mitä puutarha symboloi? Opinnäytetyöni jakautuu kahteen osaan; taiteelliseen produktioon ja kirjalliseen tutkielmaan. Työn pääpaino on taiteellisessa osuudessa. Tutkimukseni perustuu practice-led menetelmään. Puutarhan hoito ja oma siirtolapuutarhapalstani Kumpulassa avasivat minulle uudenlaisen tavan työskennellä taiteilijana. Prosessin lopputulos on laaja sarja puutarha aiheisia, värikkäitä ja moniulotteisia lasiveistoksia – Garden sarja. Kirjallisessa tutkielmassa olen tarkastellut työskentelyäni, inspiraation lähteitäni ja teoksiani aiheeseen liittyvässä viitekehyksessä. Garden-sarja sisältää tällä hetkellä noin 80 teosta ja jatkan edelleen työskentelyä sen parissa. Työni produktiivisen osuuden tavoitteena on ollut syventää omaa ilmaisullista tapaani tehdä lasitaidetta. Teokset ovat valmistuneet kahteen yksityisnäyttelyyni; Puutarhassa (2019) ja Talvipuutarha (2020). Kirjallisen osan lopussa on näyttelyesittely ja teoslista. Garden-sarjassani puutarha kuvastaa sisäiseen kasvuun, tunteisiin ja intuitioon liittyviä teemoja, joita käsittelen lasitaiteen keinoin. Puutarha on opettanut minulle kärsivällisyyttä ja hetkiin piiloutuvan kauneuden merkityksen. Teoksissani pyrin vangitsemaan katoavaisuuden olemuksen. Tavoitteeni on tallentaa hetkissä syntyvää henkistä pääomaa käsin kosketeltavaan, materiaaliseen muotoon. Opinnäytetyöni kirjallisessa osuudessa teen näkyväksi oman taiteellisen työskentelyni prosessia, inspiraation lähteitä sekä historiallista viitekehystä, josta työskentelyssäni ammennan. Esittelen, miten puutarha on vaikuttanut taiteelliseen työskentelyyni ja millaisia lähestymistapoja hyödynnän työskentelyssäni. Olennaisia elementtejä multisensorisessa lähestymistavassani ovat käsillä tekeminen, musiikki ja leikki. Käsittelen myös näitä teemoja kirjallisessa osuudessa. Opinnäytetyöni on sukellus puutarhaan ja lasitaiteeseen, mutta se on ollut minulle matka omaan itseeni taiteilijana, muotoilijana ja ihmisenä. Omien teosteni taiteellisen sisällön kuvaaminen on vaatinut oman ammatillisen identiteettini ja motiivieni tutkailua, koska teoksiini liittyy autobiografisia elementtejä. Asettamalla ajatukseni teosteni rinnalle tarkasteltaviksi, osallistun ammatilliseen keskusteluun ja pyrin lisäämään taiteilijan omakohtaista tietoa taiteen tekemisen prosessista sekä teosteni taustoista. Avaan myös näiden teemojen merkitystä työskentelylleni tutkimuksessani. Minulle materiaalisessa taiteessa kysymys on ainutkertaisuuden tulkinnasta ja kokonaisvaltaisesta aistillisuudesta. Sarjatuotannon ollessa standardi, mielestäni taiteen tehtävänä on tarjota erityisiä kokemuksia. Vaikka ajattelu, tieto ja teoreettiset prosessit ovat immateriaalisia, elämme yhä materiaalisessa maailmassa ja fyysisessä kehossa. Materiaalisen taiteen kieli, fyysinen olomuoto ja etenkin veistosten kolmiulotteisuus tavoittaa jotakin sellaista, mitä pelkät sanat tai kuva tietokoneen ruudulla eivät voi koskaan ilmentää. Materiaalinen taide koskettaa sanan konkreettisimmassa merkityksessä tavalla, joka ei ole mahdollinen muiden taiteiden kielillä. fi
dc.description.abstract With this thesis, I study the garden as a source of artistic inspiration. In the research I looked for answers to the questions; What are the lessons of the garden for an artist? What does the garden symbolize? Thesis consists of two parts; artistic production and written research. The main focus of my thesis is in the artistic production. The theoretical research part is based of working with practice-led method. Gardening and my own allotment garden in Kumpula opened new ways of working as an artist for me. The final outcome of this process is a large, colorful and multidimensional collection of garden themed glass sculptures – Garden Series. Afterwards I viewed my sources of inspiration and the art pieces in a topic related framework. Garden Series holds about 80 pieces at the moment and I am still continuing to work with the collection. The aim of the productive part was to deepen my expression as an artist in the field of glass art. During the process I have had two solo exhibitions; In the Garden (2019) and Winter Garden (2020). The written part of the thesis includes also a presentation of my solo exhibitions and list of works. I use glass art as my medium to represent the themes of inner growth, emotions and intuition. My own garden has taught me both patience and how to enjoy the beauty hidden in the moment. In my pieces in try to capture the nature of evanescence. My aim is to capture the learnings of the garden, originated in the vanishing moments, in material form. In the research I made my artistic process, sources of inspiration and historical frame of reference visible. With different cases I demonstrate how the garden has influenced in my artistic practice and the type of methods I use; the key elements are working by hands, music and playing. These themes are also opened up in the research. My thesis is a deep dive in the to the enticing aspects of garden and glass art, but most of all it has been a journey to myself as an artist, designer and human being. Describing the artistic means and content of my works required reflecting on my professional identity and motives. This was relevant because many of my pieces include autobiographical elements. By introducing my thoughts alongside with my art works the aim is to increase written information based of artist´s personal knowledge about the process and the original thoughts behind the works in professional discussion. For me the essence of the material art lies in the nature of singular interpretations and holistic sensuality. In these times, where serial production is the standard, I think the meaning of the art is to provide distinctive and unique experiences. Although thinking, knowledge, and theoretical processes are intangible, we still live in the material world and in the physical body. The language of the material art; the physical form, haptic approach and the three-dimensionality of sculptures, reaches something that mere words or and images on a computer screen can never express. Material art is touching in the most concrete sense; in a way that is not possible by using any other mediums. en
dc.format.extent 252
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Puutarha - Lasitaidetta ja luomiskertomuksia fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword lasitaide fi
dc.subject.keyword muotoilu fi
dc.subject.keyword puutarha fi
dc.subject.keyword materiaalinen taide fi
dc.subject.keyword luova prosessi fi
dc.subject.keyword käsillä tekeminen fi
dc.subject.keyword leikki fi
dc.subject.keyword multisensorisuus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-202006213862
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Rajanti, Taina
dc.programme fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics