Learning Centre

What is Memphis in Finnish? Exploring post-modernism in Finnish interior architecture through the phenomenon of the Memphis Group

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Vartola, Anni
dc.contributor.author Rautajoki, Venla
dc.date.accessioned 2020-06-21T15:03:05Z
dc.date.available 2020-06-21T15:03:05Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/44904
dc.description.abstract In this master’s thesis, I will present the topic of Post-Modernism, which I am going to examine within interior architecture in Finland between the 1980s and 1990s. The focus of this research is the phenomenon and design theory of Milan-based collective, Memphis, and its influence on Finnish Post-Modern interior architecture. Memphis was founded by Ettore Sottsass (1917–2007) in 1981. Shortly after their first exhibition in the same year, Memphis became famous after its establishment in 1981 by breaking the status quo of design with its exceptional and recognizable style. My research questions are: What kind of phenomenon Memphis was? How is the influence of Memphis shown in Finnish Post-Modern interior architecture? This thesis is made as a literature review and consists of three case studies, carefully selected buildings which are examples that represent Finnish Post-Modernism. The following buildings which I have selected for this thesis are showing the Post-Modern architecture, furniture, and spatial design in a clear way that follows the aesthetics, ideology and theory of the Memphis Group. They are showing similarities between each other, such as in colors, materials and shapes as well. These selected buildings are Bepop Shopping Centre (1989, Nurmela-Raimoranta Tasa, now Architects NRT) in Pori, Sinikello Kindergarten (1987, Kari Virta, now VPL Architects) in Kuopio and Paimio Parish Centre (1984, Käpy and Simo Paavilainen Architects) in Paimio. Through these examples, I reflect and evaluate the Memphis ideology, theory and aesthetics in Finnish, Post-Modern interior architecture. Besides the examples, the findings of this thesis are based on literature, online articles, conversations with experts about Post-Modern design in Finland. A wide spectrum of literature has been used to explore the history of Post-Modernism, to compare analyze various angles of Post-Modernism theories, Ettore Sottsass and Memphis Group. I have used online articles to support the literature and interviews with Eva Kajander and Jyrki Tasa to have a direct, straightforward approach towards the topic. These discussions are also giving a chance to be able to hear personal opinions from people working closely with Post-Modernism themselves. First and foremost, as the Post-Modern design may be easy to recognize by its extraordinary style, this research is showing the furniture and spatial design through photography, advertising and publications. Finnish interior magazines from the 1980s and 1990s are presenting the Post-Modern design as easily approachable, and advertisements from manufacturers and brands show the well-defined and marketed version. In addition, these publications are showing the role of Post-Modern design in Finnish consumer culture. Memphis was a phenomenon that was eye-catching and caused debate. Finnish Post-Modern interior architecture is not substantially related to the Memphis Group on a theoretical level, but physical elements indicate that Memphis was a possible source of inspiration. Also, Finnish Post-Modern interior architecture focused more on furniture design instead of spatial design. en
dc.description.abstract Tämä taiteen maisterin opinnäytetyö tutkii postmodernia klassismia edustavaa sisustusarkkitehtuuria Suomessa 1980- ja 1990-luvuilla. Ettore Sottsassin (1917–2007) 1980-luvulla perustaman ja vaikuttaneen Memphis-ryhmän teorian ja ilmiön kautta päätarkoituksenani on selvittää, kuinka Memphis-ryhmän vaikutus on nähtävissä suomalaisessa, postmodernissa sisustusarkkitehtuurissa. Memphis-ryhmä nousi kuuluisuuteen perustamisensa jälkeen vuonna 1981 heidän rikottuaan rajoja omaperäisellä ja tunnusomaisella suunnittelullaan. Tutkimuskysymykseni ovat: Millainen ilmiö Memphis oli? Kuinka Memphis-ryhmän vaikutus näkyy suomalaisessa postmodernissa sisustusarkkitehtuurissa? Tämä opinnäyte koostuu kirjallisuuskatsauksesta ja tapaustutkimuksesta. Tapaustutkimus kuvaa kolme tarkoin valittua kohdetta, jotka edustavat suomalaista, postmodernia arkkitehtuuria sekä tila- että kalustesuunnittelua. Opinnäytetyöhöni valitut tutkimuskohteet tuovat esiin postmodernia arkkitehtuuria, tila- ja kalustesuunnittelua selkeästi, mukaillen Memphis-ryhmän estetiikkaa, ideologiaa ja teoriaa samalla osoittaen samankaltaisuuksia keskenään; muun muassa väreissä, materiaaleissa ja muotokielessä. Nämä rakennukset ovat Kauppakeskus Bepop (1989, Nurmela-Raimoranta-Tasa, nyk. Arkkitehdit NRT) Porissa, Päiväkoti Sinikello (1987, Arkkitehtitoimisto Kari Virta) Kuopiossa sekä Paimion Seurakuntakeskus (1984, Käpy ja Simo Paavilainen) Paimiossa. Näiden esimerkkien avulla reflektoin ja vertailen Memphisin ideologiaa, teoriaa sekä estetiikkaa suomalaisessa, postmodernissa sisustusarkkitehtuurissa. Edellä mainittujen esimerkkikohteiden lisäksi opinnäytteen päätelmät perustuvat kirjallisuuteen, verkkoartikkeleihin sekä keskusteluihin asiantuntijoiden kanssa postmodernistisesta suunnittelusta Suomessa. Kirjallisuutta on käytetty tutkimaan postmodernismin historiaa, vertailemaan ja analysoimaan postmodernismin erilaisia teorioita sekä Ettore Sottsassia ja Memphis -ryhmää. Verkkolähteet tukevat kirjallisuuslähteitä ja asiantuntijoiden – Eva Kajanderin sekä Jyrki Tasan – kanssa käydyt haastattelut antavat suoran lähestymistavan aiheeseen; mahdollisuuden kuulla henkilökohtaisia mielipiteitä sekä ajatuksia postmodernismin parissa työskennelleiltä henkilöiltä. Koska postmoderni design on mahdollista tunnistaa ennen kaikkea sen omalaatuisesta tyylistään, tämä opinnäytetyö lähestyy postmodernia tila- ja kalustesuunnittelua myös valokuvien, mainonnan sekä suomalaisten, 1980- 1990 -luvuilla julkaistujen sisustuslehtien kautta. Näiden aineistojen avulla postmodernismi näyttäytyy selkeästi valmistajien mainonnassa, korostaen omaa, postmodernia tyyliään. Lisäksi sisustuslehtien julkaisut näyttävät postmodernin suunnittelun roolin suomalaisessa kuluttajakulttuurissa. Memphis oli ilmiönä huomiota herättävä ja aiheutti keskustelua. Suomalainen postmoderni sisustusarkkitehtuuri ei ole oleellisesti tai teoreettisesti yhteydessä Memphis -ryhmään, mutta fyysiset ominaisuudet viittaavat Memphisin olleen mahdollinen inspiraation lähde. Lisäksi suomalainen postmoderni sisustusarkkitehtuuri keskittyy enemmän kaluste- kuin tilasuunnitteluun.
dc.format.extent 164
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title What is Memphis in Finnish? Exploring post-modernism in Finnish interior architecture through the phenomenon of the Memphis Group en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword postmodernism en
dc.subject.keyword Finnish postmodernism en
dc.subject.keyword architectural theory en
dc.subject.keyword interior architecture en
dc.subject.keyword furniture design en
dc.subject.keyword spatial design en
dc.subject.keyword Memphis en
dc.subject.keyword Ettore Sottsass en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-202006213861
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Kareoja, Pentti
dc.programme fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics