Analytically Structured History Approach Using a Relational Database - Essays on the Historical Embeddedness of Strategy Formulation

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Cheung, Zeerim
dc.date.accessioned 2020-06-11T09:00:04Z
dc.date.available 2020-06-11T09:00:04Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.isbn 978-952-60-3938-1 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-3937-4 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/44766
dc.description.abstract With this dissertation, I present our analytically structured history approach using a relational database to study the historical embeddedness of strategy formulation. For more than 25 years, there have been repeated calls for more history in strategy and management research. However, the methodological divide between history and social scientific management research has been identified as the main barrier preventing the wider use of historical methods in strategy research. Management scholars tend to view historical research as descriptive, lacking theory, and methodologically opaque, whereas historians view management research's pursuit of generalizable theoretical contributions as ahistorical. I argue that our approach fulfils both the need for theoretical contribution required by strategy research and historical veracity required by historical research, thus bridging the methodological divide between the two fields. Our approach that is built around a relational database with extensive digitized archival sets has multiple methodological strengths. First, methodological transparency is established by linking all the coding steps to the original archival sources. Second, coding can be done and evaluated in real-time among multiple researchers. Third, the always available and searchable database will be highly efficient once the relatively laborious processes of digitizing the sources and setting up the database are complete. The three essays of the dissertation represent studies that utilize our analytically structured history approach using a relational database. In Essay 1, we focus on the initial emergence of a new organizational form globally by studying the two first for-profit stock exchanges in the world. This essay demonstrates how our approach supports a detailed comparison between two cases through comprehensive incident coding. We found that peer interaction contributes to the emergence of new organizational forms, particularly when new organizational forms are introduced by established organizations through organizational renewal. In Essay 2, the focus is on how the top management team of Post and Telecom Finland formulate its political strategies towards specific ends under different regulatory environments during the transformation of the telecommunications industry from 1981 to 1998. We were able to analyze multiple regulatory issues over an extended period of time under very different regulatory conditions and examine how the top management team's strategies varied with different regulatory issues. In Essay 3, my colleagues and I traced how the top management team of the fully state-owned Telecom Finland evaluated international venture opportunities starting from the first international venture in 1987 to 1998, when Telecom Finland was partly privatized. Our methodological approach enabled us to track the process of international strategy formulation as it unfolded and avoid survival and retrospective biases. en
dc.description.abstract Tässä väitöskirjassa esitellään analyyttisesti jäsennellyn historian menetelmä strategian muotoutumisen tutkimiseen. Menetelmän keskiössä on relaatiotietokanta, jonka avulla hallinnoidaan ja analysoidaan laajoja digitoituja historiallisia yritysaineistoja. Strategia- ja johtamistutkimuksessa on yli 25 vuoden ajan vaadittu historiallisen kontekstin parempaa huomioimista. Humanistisen historiatutkimuksen ja yhteiskuntatieteellisen johtamistutkimuksen menetelmälliset erot ovat kuitenkin olleet esteenä historiallisten menetelmien yleistymiseen strategiatutkimuksessa. Johtamistutkijat pitävät historiallista tutkimusta kuvaavana eikä selittävänä, teoreettisesti puutteellisena ja menetelmällisesti epäläpinäkyvänä. Historioitsijat taas kokevat johtamistutkimuksen pyrkimystä yleistettävyyteen historiattomana. Tässä väitöskirjassa esitellyllä menetelmällä pyritään kaventamaan edellä mainittuja historia- ja strategiatutkimuksen välisiä eroja. Relaatiotietokantaa hyödyntävällä lähestymistavalla on useita metodologisia vahvuuksia. 1) Menetelmällisen ja teoreettisen käsitteistön kehittämisen läpinäkyvyys saavutetaan sillä, että analyysit toteutetaan tietokannassa ja linkitetään alkuperäisiin arkistolähteisiin. 2) Menetelmä on erityisen sopiva isoille yhteistyöprojekteille ja mahdollistaa reaaliaikaisen yhteistyön tutkijoiden välillä. 3) Tietokanta on aina saatavilla. Tämä mahdollistaa suurien arkistokokonaisuuksien tehokkaan hyödyntämisen tutkimuksessa. Tosin arkistoaineistojen digitoiminen ja tietokannan luominen vaatii ison työpanoksen projektin alkuvaiheessa. Väitöskirja koostuu kolmesta esseestä, jotka hyödyntävät analyyttisesti jäsennellyn historian menetelmää. Ensimmäisessä esseessä tutkitaan maailman kahden ensimmäisen voittoa tavoittelevan arvopaperipörssin syntyä. Tämä essee osoittaa, miten menetelmä mahdollistaa kahden tapauksen yksityiskohtaisen vertailun systemaattisen koodausprosessin avulla. Havaitsimme, että vertaisorganisaatioiden välinen vuorovaikutus edesauttaa uusien organisaatiomuotojen syntyä, erityisesti silloin, kun uusi organisaatiomuoto syntyy vakiintuneiden organisaatioiden muutoksen seurauksena. Toisessa esseessä tutkitaan Posti- ja telelaitoksen johdon poliittisten strategioiden muotoutumista telekommunikaatioalan murroksessa vuosina 1981–1998. Menetelmä mahdollisti johdon poliittisten tavoitteiden muodostumisen analysoimisen suhteessa useisiin samanaikaisiin lakiuudistuksiin muuttuvassa regulaatioympäristössä. Kolmannessa esseessä tutkitaan valtio-omisteisen Telecom Finlandin kansainvälistymisprosessia sekä sitä, miten johdon kansainvälisten projektien arviointikriteerit muuttuivat valtion omistajaohjauksen muuttuessa. Menetelmä mahdollisti johdon kansainvälistymisstrategian muotoutumisen tutkimisen järjestelmällisesti, sosiaalisia ja narratiivisia primäärilähteitä hyödyntäen. Näin vältytään selviytymis- ja jälkikäteisharhoilta. fi
dc.format.extent 58 + app. 146
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 98/2020
dc.relation.haspart [Publication 1]: Cheung, Zeerim; Gustafsson, Robin; Nykvist, Rasmus. Peer interaction and the emergence of new organizational forms. Working paper. 46 p
dc.relation.haspart [Publication 2]: Aalto, Eero; Cheung, Zeerim; Gustafsson, Robin. Asymmetric regulation, managerial discretion, and corporate political strategies. An abridged version of the paper published in the Best Paper Proceedings of Academy of Management Annual Meeting 2018, Chicago, USA. DOI: 10.5465/AMBPP.2018.225
dc.relation.haspart [Publication 3]: Cheung, Zeerim; Aalto, Eero; Nevalainen, Pasi. Institutional logics and the internationalization of a state-owned enterprise: Evaluation of international venture opportunities by Telecom Finland 1987–1998. An abridged version of the previous version of the paper published in the Best Paper Proceedings ofAcademy of Management Annual Meeting 2019, Boston, USA, August 2019. DOI: 10.5465/AMBPP.2019.6
dc.subject.other Industrial engineering en
dc.title Analytically Structured History Approach Using a Relational Database - Essays on the Historical Embeddedness of Strategy Formulation en
dc.title Analyyttisesti jäsennellyn historian menetelmä relaatiotietokantaa hyödyntäen – Esseitä strategian muotoutumisen historiallisuudesta fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Science en
dc.contributor.department Tuotantotalouden laitos fi
dc.contributor.department Department of Industrial Engineering and Management en
dc.subject.keyword historical method en
dc.subject.keyword archival research en
dc.subject.keyword qualitative method en
dc.subject.keyword stock exchange en
dc.subject.keyword telecommunications en
dc.subject.keyword historiallinen menetelmä fi
dc.subject.keyword arkistotutkimus fi
dc.subject.keyword kvalitatiivinen menetelmä fi
dc.subject.keyword arvopaperipörssi fi
dc.subject.keyword telekommunikaatioala fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-3938-1
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Gustafsson, Robin, Assoc. Prof., Aalto University, Department of Industrial Engineering and Management, Finland
dc.opn Wadhwani, R. Daniel, Prof., Marshall School of Business, University of Southern California, USA
dc.contributor.lab Institute of Strategy and Venturing en
dc.rev Furnari, Santi, Prof., Cass Business School, City, University of London, UK
dc.rev Harvey, Charles, Prof., Newcastle University Business School, UK
dc.date.defence 2020-06-25
local.aalto.formfolder 2020_06_10_klo_14_50
local.aalto.archive yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse