Learning Centre

Innovative entrepreneurial processes in the low-income context

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Wierenga, Marleen
dc.date.accessioned 2020-05-12T09:00:09Z
dc.date.available 2020-05-12T09:00:09Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.isbn 978-952-60-3881-0 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-3880-3 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/44167
dc.description The public defense on 29th May 2020 at 12:00 will be organized via remote technology. Link: https://aalto.zoom.us/j/68716566710 Zoom Quick Guide: https://www.aalto.fi/en/services/zoom-quick-guide
dc.description.abstract Poverty is a persistent global challenge present at different degrees in every society. It is most urgent in African and Asian countries where people struggle to have basic needs satisfied, and the lacking basic infrastructure influences lives of people regardless of their income level. This dissertation focuses on solutions to poverty in low-income communities of emerging economies. More specifically, the dissertation explores entrepreneurial activities of the poor people in India, and foreign firms developing innovations to increase the well-being of the poor in emerging economies. While any entrepreneur deals with scarcity of resources, low-income entrepreneurs operate also within narrower institutional boundaries. These come from financial constraints, limited social capital, lacking skills and narrower cultural norms. Further, the poor entrepreneurs tend to do repetitive routine work, imitate others and be driven by necessity. However, this dissertation explores grassroots entrepreneurs as innovative actors from a low-income background and developing, commercializing and scaling an innovation despite the limitations. Further, the dissertation explores foreign firms developing solutions to the conditions of poverty, yet with little tangible experience of the everyday struggles of the people. Exploring how different actors contribute to alleviating poverty, this dissertation allows us to learn more about entrepreneurship in the context of poverty and resource-scarcity. Each of the three essays of the dissertation focuses on different aspects. The first essay looks at grassroots entrepreneurs and the scaling process of these innovative low-income entrepreneurs. The second essay explores the work done by organizations in supporting grassroots innovators and entrepreneurs in their endeavours. The third essay studies firms based in developed countries but innovating products and services for users based in emerging economies. Here, the interest lies in understanding innovation processes across social and geographical boundaries. The dissertation shows the roles of innovative low-income entrepreneurs in developing solutions which are relevant to the problems of people living in conditions of poverty. These entrepreneurs are also important in providing employment to community members. The study also shows the importance of well-targeted support in practical questions to realize the entrepreneurial potential of grassroots entrepreneurs. An innovative business idea, access to relevant support and an enabling institutional environment are the conditions under which entrepreneurship can be a solution to poverty. Institutional level issues, such as education and health care, contribute to the conditions of poverty but also to the opportunities available for low-income entrepreneurs. Hence, this should not be forgotten in entrepreneurial research. When innovative solutions come from abroad, it helps if foreign actors have local representation and engagements. en
dc.description.abstract Köyhyys on maailmanlaajuinen ongelma joka on eriasteisena läsnä kaikissa yhteiskunnissa. Se on kuitenkin vakavinta Afrikan ja Aasian maissa, joissa ihmisillä on vaikeuksia tyydyttää perustarpeitaan ja puutteellinen perusinfrastruktuuri vaikuttaa ihmisten elämään tuloista riippumatta. Tämä väitöskirja keskittyy kehittyvien talouksien köyhyyteen ja siihen luotuihin ratkaisuihin. Tarkemmin, väitöskirja tutkii ulkomaisten yritysten yrittäjyys- ja innovaatioprosesseja luodessaan ratkaisuja kehittyvien maiden köyhille, mutta myös yrittäjyyttä köyhien keskuudessa Intiassa. Vaikka jokainen yrittäjä kamppailee resurssipulan kanssa, köyhät yrittäjät toimivat sen lisäksi vielä kapeiden institutionaalisten rajojen sisällä. Nämä rajat johtuvat taloudellisista rajoituksista, suppeasta sosiaalisesta pääomasta, puutteellisista taidoista ja kapeista kulttuurisista normeista. Lisäksi, köyhät yrittäjät tekevät rutiininomaista työtä, matkivat muita ja ryhtyvät yrittäjiksi olosuhteiden pakosta. Kuitenkin tämä väitöskirja käsittelee ruohojuuritason yrittäjiä innovatiivisina toimijoina jotka kehittävät, kaupallistavat ja skaalaavat innovaatioita. Lisäksi väitöskirja käsittelee ulkomaisia yrityksiä, joille markkina ja loppukäyttäjän haasteet voivat olla vieraita, mutta jotka kuitenkin kehittävät ratkaisuja köyhyysolosuhteisiin. Miten erilaiset toimijat vaikuttavat köyhyyden vähenemiseen on tärkeää ymmärtää, ja tämä väitöskirja lisää meidän ymmärrystä köyhyydestä ja yrittäjyydestä. Väitöskirjan kolme esseetä käsittelevät köyhyyttä ja yrittäjyyttä eri näkökohdista. Ensimmäinen essee keskittyy ruohojuuritason yrittäjiin ja näiden innovatiivisten yrittäjien skaalautumisprosessiin. Toinen essee tutkii organisaatioita, jotka tukevat ruohojuuritason innovoijia ja yrittäjiä heidän ponnistuksissaan. Kolmas essee tarkastelee yrityksiä jotka toimivat kehittyneistä maista käsin mutta luovat ratkaisuja käyttäjille jotka sijaitsevat kehittyvien talouksien maissa. Tässä on kiinnostavaa ymmärtää sosiaalisten ja maantieteellisten rajojen yli meneviä innovaatioprosesseja. Väitöskirja näyttää innovatiivisten köyhien yrittäjien roolin kun luodaan ratkaisuja jotka ovat merkityksellisiä köyhyysolosuhteissa eläville ihmisille. Nämä yrittäjät ovat myös tärkeitä luomaan työpaikkoja yhteisöjensä jäsenille. Tutkimus näyttää myös käytännön haasteisiin liittyvän kohdennetun tuen tärkeyden, jotta ruohojuuritason yrittäjät voivat realisoida yrittäjyyspotentiaalin. Olosuhteet, joissa yrittäjyys voi olla toimiva ratkaisu köyhyyteen, ovat innovatiivinen liikeidea, pääsy relevantin tuen äärelle sekä yrittäjyyttä tukeva institutionaalinen ympäristö. Instituutiotason kysymykset kuten koulutus ja terveydenhuolto, vaikuttavat köyhyyden olosuhteisiin, mutta myös köyhien yrittäjien käsillä oleviin mahdollisuuksiin. Näin ollen, tätä ei pitäisi unohtaa yrittäjyyden tutkimuksessa. Kun innovatiiviset ratkaisut tulevat ulkomailta, ulkomaista toimijaa auttaa kun on paikallisia sitoumuksia ja läsnäoloa. fi
dc.format.extent 62 + app. 108
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 76/2020
dc.relation.haspart [Publication 1]: Wierenga, M. Uncovering the Scaling of Innovations Developed by Grassroots Entretrepreneurs in Low-income Settings. Entrepreneurship and Regional Development, 2020, 32(1–2), 63–90. DOI: 10.1080/08985626.2019.1640478
dc.relation.haspart [Publication 2]: Wierenga, M. (Unpublished). Support organizations as actors in the poverty alleviation sphere. An earlier version of this paper was presented at the 35th EGOS Colloquium, July 4-6, 2019, Edinburgh, United Kingdom.
dc.relation.haspart [Publication 3]: Wierenga, M., Lindeman, S., Levänen, J., Hossain, M. (Unpublished). Entrepreneurial Innovation Processes: Refining the network dimension of Effectuation Theory. An earlier version of this paper was presented at the 78th Academy of Management Annual Meeting, August 10-14, 2018, Chicago, Illinois, USA.
dc.subject.other Entrepreneurship en
dc.subject.other Management en
dc.title Innovative entrepreneurial processes in the low-income context en
dc.title Innovatiiviset yrittäjyysprosessit vähävaraisissa olosuhteissa fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Johtamisen laitos fi
dc.contributor.department Department of Management Studies en
dc.subject.keyword poverty alleviation en
dc.subject.keyword entrepreneurship en
dc.subject.keyword innovation en
dc.subject.keyword India en
dc.subject.keyword emerging economies en
dc.subject.keyword köyhyyden vähentäminen fi
dc.subject.keyword yrittäjyys fi
dc.subject.keyword innovaatios fi
dc.subject.keyword Intia fi
dc.subject.keyword kehittyvät markkinat fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-3881-0
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Halme, Minna, Prof., Aalto University, Department of Management Studies, Finland
dc.opn Jack, Sarah, Prof., Stockholm School of Economics, Sweden
dc.rev Jack, Sarah, Prof., Stockholm School of Economics, Sweden
dc.rev Hall, Jeremy, Prof., University of Sussex, UK
local.aalto.acrisexportstatus checked 2020-06-23_2009
local.aalto.formfolder 2020_05_12_klo_11_20
local.aalto.archive yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics