Tietomallin tietosisällön laadukkuus ja sen käyttö rakennusprojektin aikana

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Ristimäki, Miro
dc.contributor.author Mäkinen, Emma
dc.date.accessioned 2020-03-22T18:12:40Z
dc.date.available 2020-03-22T18:12:40Z
dc.date.issued 2020-03-16
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/43613
dc.description.abstract Tämä diplomityö käsittelee tietomallien laadukkuutta tietosisällön näkökulmasta sekä tietomallin käyttöä rakennusprojektin aikana. Tutkimustyön tavoitteena on selvittää, miten tietomallin laadukkuus palvelee rakennusprojektia sen eri vaiheissa. Rakennusprojektin eri vaiheilla tarkoitetaan tässä työssä suunnittelunohjausta, laskentaa, hankintaa ja tuotantoa. Tutkimustyö jakautuu kahteen osaan kirjallisuuskatsaukseen ja empiiriseen tutkimukseen. Kirjallisuuskatsauksessa käydään läpi tietomallin yleisiä vaatimusohjeistuksia ja tietomallin laatuun vaikuttavia tekijöitä sekä määritellään, mitä laadukas tietomalli tarkoittaa. Katsauksen lopussa käsitellään tietomallin käyttötarkoituksia projektin eri vaiheissa. Empiirinen tutkimus toteutettiin teemahaastatteluiden ja tapaustutkimusten avulla. Haastateltavina olivat eri alojen suunnittelijat, tietomalliasiantuntijat ja projektin eri vaiheiden toimijat. Tapaustutkimuksen kohteina oli kaksi tietomalliltaan onnistunutta projektia. Haastatteluiden ja tapaustutkimusten perusteella saatiin muodostettua tulkinta siitä, mitä tietoa projektin eri vaiheet tarvitsevat ja miten mallia käytetään projektilla sekä mitä hyötyjä mallin käytöstä syntyy. Tulkinta heijastettiin kirjallisuuskatsauksen antamiin tuloksiin. Tutkimuksen tuloksena saatiin viitekehys kuvaamaan, mitä tietomallien tulisi sisältää, jotta niitä voitaisiin hyödyntää projektin eri vaiheessa. Tutkimuksen johtopäätöksissä todetaan, että tietomallien laatu on aina riippuvainen projektista ja sille asetetuista tavoitteista. Tutkimuksen perusteella mallien laatuun vaikuttavat monet eri tekijät, jotka vaihtelevat projektikohtaisesti. Tutkimuksen pohjalta tietomallia voidaan sanoa laadukkaaksi, kun mallit ovat ajantasaisia ja ristiriidattomia sisältäen oikeat tiedot oikeaan aikaan projektin aikana. Toisin sanoen malli on täyttänyt sille alussa asetetut tavoitteet ja käyttötarkoitukset projektilla oikea-aikaisesti. Tutkimuksessa havaittiin, että projektin eri vaiheet käyttävät tietomalleja monessa eri toiminnossa ja työtehtävässä riippuen aina mallin laadukkuudesta, mutta myös projektin toimijoiden ja osapuolten osaamisesta. fi
dc.description.abstract This thesis deals with the quality of building information model and the utilization of model in construction project. The aim of this thesis is to examine how the quality of building information model supports the construction project at its different phases. Phases includes design management, quantity and cost calculation, procurement and production. The thesis is divided into two parts: literature review and empirical research. The literature review reviews the general requirements for the building information modeling and the factors that affect to the quality of the model and finally defines the meaning of quality in BIM. At the end of the review, different uses of the model during the construction project are discussed. The empirical research was carried out through thematic interviews and case studies. Interviewees included designers, BIM-specialists and different operators and workers from the project. The case study focused on two successful projects where the models were of good quality. Based on the interviews and case study interpretation of the needed data required during the project and the utilization of the model were created. This interpretation was reflected in the results of the literature review. As a result of the study, a framework was provided to describe what kind of information models should contain in order to be used at different stages of the construction project. The conclusion of this thesis is that the quality of building information model is always depending on the project and its objectives. According to the study, the quality is affected by many different factors. Based on the research, building information model can be said to be high class when the models are up-to-date and consistent with the right information at the right time during the project. In other words, the model has met its goals and objectives at the right time. The study found that the different phases of a project use building information models in many different functions and tasks, depending on the quality of the model, but also on the skills of the project actors and partners. en
dc.format.extent 75 + 9
dc.language.iso fi en
dc.title Tietomallin tietosisällön laadukkuus ja sen käyttö rakennusprojektin aikana fi
dc.title The quality of building information model and the utilization of the model in construction project en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword tietomalli fi
dc.subject.keyword tietosisältö fi
dc.subject.keyword laatu fi
dc.subject.keyword suunnittelunohjaus fi
dc.subject.keyword laskenta fi
dc.subject.keyword tuotanto fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-202003222647
dc.programme.major fi
dc.programme.mcode fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Salonen, Heidi
dc.programme Master's Programme in Building Technology (CIV) fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess no


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse