Strategic Sustainability: Identification of explanatory factors for successful strategic sustainability in large Finnish MNCs

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Vuori, Timo
dc.contributor.author Pirttimaa, Tiia
dc.date.accessioned 2020-03-22T18:12:28Z
dc.date.available 2020-03-22T18:12:28Z
dc.date.issued 2020-03-18
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/43611
dc.description.abstract In recent years, the debate around climate change and its direct and indirect impacts has increased significantly, which has led companies to pay more attention to sustainability risk management, sustainable innovation and future success factors. Due to changes in the business environment and growing interest of stakeholders, the position of sustainability has shifted from a reporting tool to a more strategic direction. Although some Finnish companies have succeeded in making sustainability a success factor, the broader structural change has not been seen. In additional, in 2017, Nature found in its research that most Finnish companies were lagging behind in combating climate change and many companies still have uncertainty about how strategic competitiveness can be achieved. In order to increase the general understanding of sustainability, the aim of the research was to analyze what are the explanatory factors for successful strategic sustainability in large Finnish multinational corporations [MNCs]. Since sustainability is based on the voluntarily commitments and market-orientation, the research stated that if there is a lack of motivation and drivers, there is no justification for investing in sustainability. For these reasons, this research methodological choices based on economic approach, the stakeholder pressure, company's core business logic and value creation. These aspects were analyzed through the theoretical framework of the research, and using two qualitative data. The primary data consisted of corporate public reports and the secondary data were collected based on six investment expert interviews. The data was analyzed using the Open Coding method, exploit on model examples. Firstly, the research found that successful strategic sustainability requires a clear value creation opportunity, stakeholder pressure, and / or the organizational capability to identify sustainable value creation opportunities. Secondly, the ability to identify sustainable innovations across different functions increases the strategic importance of organizational expertise as the need to focus on social sustainability, employee engagement, and recruitment of the best competencies in the market increases. For these reasons, research emphasizes the importance of sustainable innovation as a launching pad for broader organizational change and growing organizational interest. Thirdly, organizations that had been able to concretize operational sustainability related sustainability activities had been able to create greater strategic value through sustainability. Fourthly, a successful sustainability strategy responds effectively to the changing stakeholders’ needs and requirements. The main findings of this research were found to be in line with previous studies. en
dc.description.abstract Viime vuosien aikana keskustelu ilmastonmuutoksen ja siitä aiheutuvien suorien sekä epäsuorien vaikutusten ympärillä on lisääntynyt merkittävästi, mikä on saanut yritykset kiinnittämään entistä enemmän huomiota kestävyysriskien hallintaan, kestäviin innovaatioihin ja tulevaisuuden menestystekijöihin. Liiketoimintaympäristön muutoksista johtuen kestävyyden asema on siirtynyt raportoinnin työkalusta strategisempaan suuntaan. Vaikka jotkut suomalaiset yritykset ovat onnistuneet tekemään kestävyydestä menestystekijän, laajempaa rakennemuutosta ei ole nähty. Lisäksi vuonna 2017, Nature havaitsi tutkimuksessaan, että suurin osa suomalaisista yrityksistä oli jäljessä ilmastomuutoksen torjunnassa ja monilla yrityksillä on edelleen epävarmuutta siitä, kuinka strateginen kilpailukyky voidaan saavuttaa. Kestävyyden yleisen ymmärryksen lisäämiseksi tutkimuksen tavoitteena oli analysoida, mitkä ovat selittäviä tekijöitä menestyvälle strategiselle kestävyydelle suurissa suomalaisissa monikansallisissa yrityksissä. Koska kestävyys perustuu vapaaehtoisiin sitoumuksiin ja markkinalähtöisyyteen, tutkimuksen todettiin, että jos motivaatiosta ja ohjaimet puuttuvat, kestävyyteen sijoittamiselle ei ole perusteita. Näistä syistä johtuen, tutkimusmenetelmän valinnat perustuvat taloudelliseen lähestymistapaan, sidosryhmien paineeseen, yrityksen ydinliiketoiminnan logiikkaan ja arvon luomiseen. Nämä näkökohdat analysoitiin tutkimuksen teoreettisten viitekehyksen avulla ja käyttämällä kahta laadullista aineistoa. Tutkimuksen ensisijainen aineisto koostui yritysten julkisista raporteista ja toissijainen aineisto kerättiin kuuden sijoitusasiantuntija haastattelun perusteella. Aineistojen analysoimissa hyödynnettiin malliesimerkkeihin perustuvaa Open Coding -menetelmää. Ensinnäkin tutkimuksessa todettiin, että onnistunut strateginen kestävyys vaatii selkeän arvonluontimahdollisuuden, sidosryhmien painostuksen ja / tai organisaation kyvyn tunnistaa kestävät arvonluontimahdollisuudet. Toiseksi, kyky tunnistaa kestäviä innovaatioita eri toimintojen välillä lisää organisaation asiantuntemuksen strategista merkitystä, mikä lisää tarvetta keskittyä sosiaaliseen kestävyyteen, työntekijöiden sitoutumiseen ja markkinoiden parhaiden osaamisten rekrytointiin. Näistä syistä tutkimus korostaa kestävän innovoinnin merkitystä laajemman organisaatiomuutoksen lähtökohtana ja organisaation kiinnostusta lisäävänä tekijänä Kolmanneksi, organisaatiot, jotka olivat kyenneet konkretisoimaan operationaaliseen kestävyyteen liittyvät kestävyys toiminnot, olivat kyenneet luomaan kestävyyden kautta suuremman strategisen arvon. Neljänneksi onnistunut kestävän kehityksen strategia vastaa tehokkaasti sidosryhmien muuttuviin tarpeisiin ja vaatimuksiin. Tämän tutkimuksen tärkeimpien havaintojen todettiin olevan aiempien tutkimusten mukaisia. fi
dc.format.extent 95 + 6
dc.language.iso en en
dc.title Strategic Sustainability: Identification of explanatory factors for successful strategic sustainability in large Finnish MNCs en
dc.title Strateginen kestävyys: Selittävien tekijöiden tunnistaminen menestyvälle strategiselle kestävyydelle suurissa suomalaisissa monikansallisissa keskittymissä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword Multinational Corporations (MNCs) en
dc.subject.keyword Corporate Social Responsibilities (CSR) en
dc.subject.keyword Strategic Sustainability en
dc.subject.keyword Value Creation en
dc.subject.keyword Stakeholder influence en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-202003222645
dc.programme.major Industrial Engineering and Management fi
dc.programme.mcode SCI3051 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Vuori, Timo
dc.programme Master’s Programme in Industrial Engineering and Management fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess no


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse