Residential rental indices of Helsinki

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Falkenbach, Heidi
dc.contributor.author Raitanen, Pinja
dc.date.accessioned 2020-03-22T18:12:21Z
dc.date.available 2020-03-22T18:12:21Z
dc.date.issued 2020-03-16
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/43610
dc.description.abstract The aim of this research is to investigate ways to observe the growth of residential rents in Helsinki and to measure how much the rents of the residential units have risen in Helsinki between January 2011 and September 2019. In practice, the research focuses on the methods used to construct residential rental indices and the specific features of these methods. After this, the research aims to form the most appropriate residential rental index for the Helsinki rental market. The study focuses on the characteristics, challenges, and differences between the methods used to construct the residential rental indices. In addition, the study investigates different ways to modify the sample used to construct the indices. The study focuses on two main methods that have been used in the literature to determine the residential rental indices: hedonic method and repeat-sales method. The second half of the research focuses on the determination of the residential rental indices for the Helsinki market by using two main methods and their applications. In addition, different kinds of samples are used in the construction of the indices. By comparing the residential rent indices constructed in the study, the study aims to determine the optimal residential rent index for Helsinki market and thus determine how much the rents have grown in Helsinki. The study found out that the hedonic method was most suitable to model the development of the rent levels of residential units in Helsinki. The hedonic method was better suited to the fast-paced rental market than the repeat-sales method and described the development of the rental level in a credible way. There were slight differences in the hedonic indices, constructed by using different samples. Nonetheless, based on the constructed hedonic indices, it is possible to observe that the rental level of Helsinki has increased 17.0 to 18.7 per cent during the time period of this research, January 2011 and September 2019. en
dc.description.abstract Tämän työn tavoitteena on selvittää tapoja, joilla Helsingin vuokra-asuntojen vuokrannousua on mahdollista tarkastella ja myös mitata kuinka paljon vuokrat ovat nousseet Helsingissä tutkimusjaksolla eli tammikuun 2011 ja syyskuun 2019 välillä. Käytännössä tutkimus keskittyy metodeihin, joilla vuokratasoindeksejä on mahdollista muodostaa ja näiden metodien ominaispiirteisiin. Tämän jälkeen tutkimus pyrkii muodostamaan sopivimman vuokratasoindeksin myös Helsingin vuokramarkkinoille. Tutkimuksen alkupuolisko keskittyy selvittämään vuokratasoindeksien muodostamiseen käytettyjen metodien ominaisuuksia, haasteita ja eroavaisuuksia toisiinsa verrattuna. Tämän lisäksi tutkimus selvittää erilaisia tapoja, joita voidaan käyttää indeksin rakentamiseen käytetyn otoksen muokkaamiseen. Tutkimus keskittyy kahteen päämetodiin, joita on kirjallisuudessa käytetty vuokratasoindeksien määrityksessä: hedoninen metodi ja toistetun kaupan metodi (engl. repeat-sales method). Tutkimuksen jälkipuolisko puolestaan keskittyy vuokratasoindeksien määrittämiseen Helsingin markkinoille käyttäen kahta päämetodia ja näiden sovelluksia. Tämän lisäksi indeksien rakentamisessa käytetään hyväksi erilaisia otantoja. Rakennettuja vuokratasoindeksejä vertailemalla tutkimuksessa pyritään määrittelemään optimaalisin vuokratasoindeksi Helsingin markkinalle ja tällä tavalla mittaamaan kuinka paljon vuokrataso on noussut Helsingissä. Tutkimuksessa havaittiin, että hedoninen metodi soveltui parhaiten mallintamaan Helsingin vuokratason kehitystä. Hedoninen metodi soveltui nopeatempoiseen vuokramarkkinaan paremmin kuin toistetun kaupan metodi ja kuvasi vuokratason kehitystä uskottavasti. Hedonisissa indekseissä, jotka oli rakennettu hyödyntäen erilaisia otantoja aineistosta, oli pieniä eroja. Tästä huolimatta on mahdollista todeta, että rakennettujen hedonisten vuokratasoindeksien perustella vuokrataso Helsingissä on kasvanut tutkimuksen aikavälillä, tammikuu 2011 ja syyskuu 2019, 17.0 - 18.7 prosenttia. fi
dc.format.extent 95 + 69
dc.language.iso en en
dc.title Residential rental indices of Helsinki en
dc.title Helsingin asuntovuokraindeksit fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword residential rental unit en
dc.subject.keyword rental index en
dc.subject.keyword repeat-sales index en
dc.subject.keyword hedonic index en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-202003222644
dc.programme.major fi
dc.programme.mcode fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Falkenbach, Heidi
dc.programme Master's Programme in Real Estate Economics (REC) fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess no


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse