Shining a light on contextual variance and planning dilemmas in public transport planning – Two Nordic case studies on BRT planning

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Mladenovic, Milos
dc.contributor.author Viitanen, Maria
dc.date.accessioned 2020-03-22T18:11:54Z
dc.date.available 2020-03-22T18:11:54Z
dc.date.issued 2020-03-16
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/43607
dc.description.abstract This thesis sets to study what happens when an international public transport concept is implemented in a new context. With recent calls in transport planning scholarship to include features of communicative rationality into the disciplinary palette, this thesis builds on the notion of context and content in public transport planning. The context is further defined as the sphere of Aristotle’s phronesis. Phronesis refers to the ability understand politics and to interpret the contextual situation as goals and problems to be solved through planning. The content of transport planning is understood to be the skills, knowledge and resources (Aristotle’s techne and episteme) to create a solution to the planning problem. The solution studied in this case is the Bus Rapid Transit (BRT). The practical relevance of taking part in this theoretical discussion rests on present mega-trends: globalization and urbanization. Globalization accelerates the circulation of transport planning concepts, both in terms of increasing knowledge exchange, and by accentuating the competition between cities and city-regions. Urbanization and politics of sustainable development drive the search for new public transport solutions. In this climate, the sight on local contingencies may be lost. By taking part in this discussion, this thesis aims to strengthen the focus on context while retaining and enhancing the capacity to learn from others. The thesis contains three parts: a review on literature on knowledge in planning to provide tools to understand the interplay of context and content in public transport planning; the application of these insights into the evolution of BRT reported in the literature; and two case studies on the application of the BRT concept. The case studies examine the process of BRT planning and implementation in Malmö, Sweden and in Turku city-region, Finland. The focus on the context highlights planning dilemmas apparent in these cases and points towards some ways of solving them. en
dc.description.abstract Tässä diplomityössä tutkitaan, mitä tapahtuu, kun kansainvälisesti tunnettu julkisen liikenteen ratkaisu toteutetaan uudessa ympäristössä. Tämä työ huomioi liikennesuunnittelukirjallisuuden viimeaikaiset vaatimukset sisällyttää kommunikatiivinen rationaalisuus liikennesuunnittelutieteen ymmärrysvälineistöön ja analysoi julkisen liikenteen suunnittelua kontekstin ja sisällön käsitteiden kautta. Konteksti ymmärretään Aristoteleen fronesiksen avulla. Fronesis on kyky ymmärtää politiikkaa ja tulkita ympäröivää todellisuutta tavoitteina ja ongelmina, jotka voidaan ratkaista suunnittelun avulla. Liikennesuunnittelun sisältö voidaan ymmärtää taitoina, tietoina ja resursseina (Aristoteleen tekhne ja episteme), joiden avulla kehitetään ja luodaan ratkaisu suunnitteluongelmaan. Suunnitteluratkaisu, jota tässä tutkitaan on metrobussi (eng. Bus Rapid Transit, BRT). Ajankohtaiset megatrendit, globalisaatio ja kaupungistuminen, antavat merkityksen tälle teoreettiselle keskustelulle. Globalisaatio kiihdyttää kansainvälisten liikennesuunnittelukonseptien kiertoa sekä helpottamalla tiedonvaihtoa että korostamalla kilpailua kaupunkien ja kaupunkiseutujen välillä. Kaupungistuminen ja kestävän kehityksen politiikka ajavat erityisesti julkisen liikenteen ratkaisujen etsintään. Tässä ympäristössä paikallisten olosuhteiden pohdinta voi jäädä jalkoihin. Ottamalla osaa tähän keskusteluun, työ pyrkii vahvistamaan paikallisen kontekstin ymmärtämistä samalla säilyttäen ja parantaen edellytyksiä ottaa oppia muista. Työ jakaantuu kolmeen osaan: ensin luodaan katsaus tiedon olemusta suunnittelussa käsittelevään teoriakirjallisuuteen. Tämä katsaus antaa työkaluja ymmärtää kontekstin ja ratkaisujen suhdetta julkisen liikenteen suunnittelussa. Seuraavaksi näitä työkaluja sovelletaan kirjallisuudessa kuvattuun BRT-konseptin kehitykseen. Lopuksi esitetään kaksi tapaustutkimusta BRT-konseptin soveltamisesta. Tapaututkimuksissa tutkitaan BRT-suunnittelua ja käyttöönottoa Malmössä Ruotsissa ja Turun kaupunkiseudulla Suomessa. Kontekstiin keskittyminen tuo päivänvaloon näiden tapausten suunnitteluhaasteita ja antaa osviittaa mahdollisista tavoista ratkaista nämä haasteet. fi
dc.format.extent 95+3
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Shining a light on contextual variance and planning dilemmas in public transport planning – Two Nordic case studies on BRT planning en
dc.title Suunnittelukontekstin vaikutukset ja suunnittelun haasteet julkisen liikenteen suunnittelussa – Kaksi pohjoismaista tapaustutkimusta metrobussisuunnittelusta fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword planning theory en
dc.subject.keyword Bus Rapid Transit en
dc.subject.keyword transport system planning en
dc.subject.keyword philosophy en
dc.subject.keyword phronesis en
dc.subject.keyword techne en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-202003222641
dc.programme.major fi
dc.programme.mcode fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Mäntysalo, Raine
dc.programme Master's Programme in Spatial Planning and Transportation Engineering (SPT) fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse