Towards a future cadastral system: An exploration of the Finnish case

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Riekkinen, Kirsikka, Assistant Prof., Aalto University, Department of Built Environment, Finland
dc.contributor.author Krigsholm, Pauliina
dc.date.accessioned 2020-03-21T10:00:05Z
dc.date.available 2020-03-21T10:00:05Z
dc.date.issued 2020
dc.identifier.isbn 978-952-60-3798-1 (Aalto, electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-3797-4 (Aalto, printed)
dc.identifier.isbn 978-951-48-0265-2 (FGI, electronic)
dc.identifier.isbn 978-951-48-0264-5 (FGI, printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (Aalto, electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (Aalto, printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (Aalto, ISSN-L)
dc.identifier.issn 2342-7353 (FGI, electronic)
dc.identifier.issn 2342-7345 (FGI, printed)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/43513
dc.description This doctoral thesis is conducted in collaboration with Aalto University and Finnish Geospatial Research Institute. The public defence on 26.6.2020 12:00 – 16:00 will be available via remote technology. Link: https://aalto.zoom.us/j/66783470796 Zoom Quick Guide: https://www.aalto.fi/en/services/zoom-quick-guide Electronic online display version of the doctoral thesis is available by email by request from aaltodoc-diss@aalto.fi en
dc.description
dc.description.abstract Cadastral system as the 'where' component of a property rights system is central to effective land markets, land use and sustainable development. The foundation of any cadastral system, the relationship between people and land, is constantly altering and cadastral systems as well have evolved over time in response to these changes. The focus of this dissertation is on understanding the cadastral system dynamism, and more specifically, the potential future changes of cadastral systems. Empirically the main focus is on the Finnish cadastral system that presents an example of a mature cadastral system with long traditions on registration of land related interests. This dissertation suggests that the future of cadastral systems should be approached from a holistic and systemic perspective and, therefore, integrates concepts and knowledge from the disciplines of futures studies and socio-technical transition studies. The dissertation adopts a mixed method approach with a greater emphasis on qualitative research methods. Literary sources, a Delphi questionnaire, interviews, and focus group meetings are used in data collection. This dissertation provides a refined and revised understanding of what drives change in the context of land administration and how the mature cadastral systems might develop in the future. Exploration of emerging issues of change reveals the increasing awareness of the multi-purpose role of cadastral systems, as the identified issues range from technology-oriented ones to political, economic, environmental, and social issues. Overall, the findings suggest that the future of cadastral systems is a complex issue that cannot be reduced to individual technologies or innovations. Rather, this dissertation argues that more emphasis should be put on the institutional foundations, i.e., on the elements that coordinate and stabilise the established systems when the goal is to detect distinctively alternative configurations for cadastral systems. The academic value of this thesis is in bridging the gap between land administration literature and futures studies and socio-technical transition studies, and in creating comprehensive understanding of cadastral system dynamism. The base of evidence obtained in this research also provides new and fresh insights to actors of land administration domain. en
dc.description.abstract Katasterijärjestelmä listaa kiinteistöjen sijainnit ja niihin liittyvät oikeudet, ja tukee täten muun muassa maa- ja kiinteistömarkkinoiden toimintaa sekä kestävää maankäyttöä. Jokaisen katasterijärjestelmän pohjana on ihmisen ja maan välinen suhde, jonka dynaamisesta luonteesta johtuen myös katasterijärjestelmät ovat kehittyneet kautta aikojen. Tämä väitöskirja pyrkii lisäämään ymmärrystä katasterijärjestelmien dynamiikasta ja erityisesti siitä, kuinka järjestelmät mahdollisesti kehittyvät tulevaisuudessa. Tutkimus keskittyy Suomen katasterijärjestelmän tapaukseen, joka tarjoaa esimerkin kehittyneestä kiinteistöjärjestelmästä, jossa kiinteistöihin liittyvien oikeuksien kirjaamiseen liittyy pitkä traditio. Tässä väitöskirjassa ehdotetaan, että katasterijärjestelmien tulevaisuutta tulisi lähestyä kokonaisvaltaisesti ja systeemilähtöisesti, minkä vuoksi tiedon ja konseptien integroiminen tulevaisuudentutkimuksen sekä sosioteknisten järjestelmien tutkimuksen aloilta on työssä keskeisessä osassa. Tutkimuksessa hyödynnetään monimenetelmällistä lähestymistapaa, jonka painopiste on laadullisissa tutkimusmenetelmissä. Tutkimuksen aineisto on koottu kirjallisista lähteistä, Delphi-kyselystä, haastatteluista sekä fokusryhmä-tapaamisista. Tämä väitöskirja lisää ymmärrystä katasterijärjestelmien muutosta ajavista tekijöistä sekä mahdollisista muutospoluista. Tunnistetut muutosvoimat edustavat monipuolisesti niin teknologisia, poliittisia, taloudellisia, ympäristöllisiä kuin sosiaalisia muutoksia, mikä vahvistaa näkemystä siitä, että katasterijärjestelmä hahmotetaan yhä kasvavassa määrin monitoimintoisena järjestelmänä. Kokonaisuudessaan tämän väitöskirjan tulokset antavat ymmärtää, että katasterijärjestelmien tulevaisuus on monisyinen kysymys, jota ei kannata lähestyä yksittäisten teknologioiden tai innovaatioiden kautta. Sen sijaan tässä työssä ehdotetaan, että huomio kannattaa suunnata katasterijärjestelmän institutionaaliseen perustaan eli järjestelmää koordinoiviin ja tasapainottaviin elementteihin, mikäli tavoitteena on rakentaa nykytilasta selvästi poikkeavia tulevaisuudenkuvauksia katasterijärjestelmälle.Väitöskirjan akateeminen merkitys muodostuu sen poikkitieteellisestä lähestymistavasta sekä kokonaisvaltaisen ymmärryksen luomisesta katasterijärjestelmien dynaamisuuteen liittyen. Tutkimuksen empiiriset havainnot tarjoaat lisäksi uudenlaisia näkemyksiä maanmittausalan ja laajemmin maanhallinnan alan toimijoille ja organisaatioille. fi
dc.format.extent 56 + app. 60
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 45/2020
dc.relation.ispartofseries FGI Publications 160 en
dc.relation.ispartofseries 160
dc.relation.haspart [Publication 1]: Krigsholm, Pauliina; Riekkinen, Kirsikka. 2019. Applying Text Mining for Identifying Future Signals of Land Administration. Land, 8(12). DOI: 10.3390/land8120181
dc.relation.haspart [Publication 2]: Krigsholm, Pauliina; Zavialova, Sofia; Riekkinen, Kirsikka; Ståhle, Pirjo; Viitanen, Kauko. 2017. Understanding the future of the Finnish cadastral system: A Delphi study. Land Use Policy, 68, 133-140. DOI: 10.1016/j.landusepol.2017.07.032
dc.relation.haspart [Publication 3]: Krigsholm, Pauliina; Riekkinen, Kirsikka; Ståhle, Pirjo. 2018. The Changing Uses of Cadastral Information: A User-Driven Case Study. Land, 7, 83. DOI: 10.3390/land7030083
dc.relation.haspart [Publication 4]: Krigsholm, Pauliina; Riekkinen, Kirsikka; Ståhle, Pirjo. 2020. Pathways for a future cadastral system: A socio-technical approach. Land Use Policy, 94. DOI: 10.1016/j.landusepol.2020.104504
dc.subject.other Real estate en
dc.title Towards a future cadastral system: An exploration of the Finnish case en
dc.title Kohti tulevaisuuden katasterijärjestelmää: Tarkastelussa Suomen katasterijärjestelmä fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Engineering en
dc.contributor.department Rakennetun ympäristön laitos fi
dc.contributor.department Department of Built Environment en
dc.subject.keyword land administration en
dc.subject.keyword cadastral systems en
dc.subject.keyword cadastre en
dc.subject.keyword land registration en
dc.subject.keyword future en
dc.subject.keyword signals en
dc.subject.keyword trends en
dc.subject.keyword pathways en
dc.subject.keyword user group perspective en
dc.subject.keyword maanhallinta fi
dc.subject.keyword kiinteistöjärjestelmä fi
dc.subject.keyword katasterijärjestelmä fi
dc.subject.keyword kiinteistörekisteri fi
dc.subject.keyword lainhuuto- ja kiinnitysrekisteri fi
dc.subject.keyword tulevaisuus fi
dc.subject.keyword trendit fi
dc.subject.keyword muutospolut fi
dc.subject.keyword käyttäjäryhmänäkökulma fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-3798-1
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Riekkinen, Kirsikka, Assistant Prof., Aalto University, Department of Built Environment, Finland
dc.opn Zevenbergen, Jaap, Prof., University of Twente, the Netherlands
dc.contributor.lab Real Estate Economics en
dc.rev Paulsson, Jenny, Assoc. Prof., KTH Royal Institute of Technology, Sweden
dc.rev Zevenbergen, Jaap, Prof., University of Twente, the Netherlands
dc.date.defence 2020-06-24
local.aalto.acrisexportstatus checked 2020-08-27_1015
local.aalto.formfolder 2020_03_20_klo_16_49
local.aalto.archive yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse