Suorituskyvyn mittaamisen haasteet johdon näkökulmasta - Case: TeliaSonera Finland - Customer Experience -yksikkö

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Lundell, Teija
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:23:30Z
dc.date.available 2011-11-14T11:23:30Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/427
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteet Tutkimuksessa perehdytään yhden yrityksen suorituskyvyn mittaamisen nykytilaan ja sen mukanaan tuomiin haasteisiin johdon näkökulmasta. Tutkimuksen tavoitteena on kuvata kohdeyrityksen käytössä oleva suorituskyvyn mittausjärjestelmä, miten mittaristo toimii johdon ohjausjärjestelmänä sekä mitä haasteita mittaamiseen liittyy. Lähdeaineisto Tutkimuksessa käytettiin johdon ohjausjärjestelmiin, kuten balanced scorecard, budjetointi, ei-rahamääräiset ja taloudelliset mittarit sekä suorituskyvyn mittaamisen haasteisiin liittyvää koti- ja ulkomaista lähdekirjallisuutta. Tutkimusaineiston perustana olivat teemahaastattelut, joiden lisäksi hyödynnettiin kohdeyrityksen sisäisiä dokumentteja, vapaamuotoisia keskusteluja sekä henkilökohtaista havainnointia. Aineiston käsittely Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena case-tutkimuksena, jossa empiriasta saatua tietoa peilattiin aiheeseen liittyviin aiempiin tutkimuksiin sekä kirjallisuudessa esitettyihin mittaamisen haasteisiin. Haastatteluja täydennettiin kohdeyrityksestä kerätyllä dokumentaatiolla ja analyysin tarkkuutta pyrittiin kasvattamaan eri lähdeaineistojen trianguloinnilla. Tulokset Kohdeyksikössä on käytössä KPI-mittaristo, jota käytetään aktiivisena johdon ohjausjärjestelmänä. Mittariston toimivuudelle ja mittaamiselle ilmeni kuitenkin monia haasteita mittariston suunnittelusta implementointiin, esimerkiksi kaikki mittarit eivät ole relevantteja ja mitataan osittain triviaaleja asioita, monimutkaisempia mittareita ei pystytä rakentamaan eikä syy-seuraussuhteita ole luotu ja mittareiden näkökulma on liikaa historiassa, myös siiloutunut organisaatiorakenne heikentää mittariston toimivuutta. Ei-rahamääräisiä mittareita pidetään kuitenkin tärkeinä ja niiden avulla fokusoidaan organisaation toimintaa sekä nostetaan esille operatiivisia yksityiskohtia. Mittaristoa käytetään myös strategisena mittaristona, mutta sellaisenaan se ei ole kaikilta osin toimiva. Tyytymättömyyttä ilmeni myös top-down johtamismallia kohtaan eikä strategiseen päätöksentekoprosessiin oltu täysin tyytyväisiä. Tutkimustuloksien voidaan sanoa olevan varsin samankaltaisia aiempien tutkimusten ja kirjallisuudessa esitettyjen teorioiden kanssa. fi
dc.format.extent 107
dc.language.iso fi en
dc.title Suorituskyvyn mittaamisen haasteet johdon näkökulmasta - Case: TeliaSonera Finland - Customer Experience -yksikkö fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Accounting and Finance en
dc.contributor.department Laskentatoimen ja rahoituksen laitos fi
dc.subject.keyword johdon ohjausjärjestelmät
dc.subject.keyword Balanced Scorecard
dc.subject.keyword ei-rahamääräiset mittarit
dc.subject.keyword mittaamisen haasteet
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111181339
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon mis
dc.subject.helecon mis
dc.subject.helecon tuloskortti
dc.subject.helecon balanced scorecard
dc.subject.helecon arviointi
dc.subject.helecon evaluation
dc.subject.helecon mittarit
dc.subject.helecon ratings
dc.ethesisid 12295
dc.date.dateaccepted 2010-06-16
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account