Maksukyvyttömyys käsitteenä ja sen liittyminen osakeyhtiön varojen jakoon

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Launne, Pia
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:23:29Z
dc.date.available 2011-11-14T11:23:29Z
dc.date.issued 2009
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/420
dc.description.abstract Tiivistelmä Tutkimuksen kohteena on osakeyhtiöoikeudellinen maksukyvyttömyys. Kansainväliset tilinpäätösstandardit ovat muuttaneet Suomen tilinpäätöskäytäntöä ja velkojiensuojaksi on OYL:ssa tehty tarkennuksia vaatimalla yhtiötä tekemään maksukykyisyystesti ennen varojenjakoa. Tutkimuksen kolmannessa luvussa selvitetään yhtiön maksukykyisyyttä ja sen testaamista sekä yhtiön tapoja jakaa varoja. Vanhassa lainsäädännössä varojenjakopäätös perustui tasetestiin. Vuonna 2006 voimaan astuneessa OYL:ssa on vaatimus maksukyvyn arvioinnista ja sen säilymisestä myös varojenjaon jälkeen. Tämän tarkoituksena on ensisijaisesti parantaa velkojansuojaa. Maksukyvyn säilymisestä huolehtiminen katsottiin kuuluvan hallituksen yleiseen huolellisuusvelvollisuuteen. Tutkimuksen neljäs luku käsittelee maksukyvyttömyyden käsitettä liiketaloudellisesta ja yhtiöoikeudellisesta näkökulmasta. Luvussa luodaan katsaus maksukyvyttömyyden tulkinnasta eri laeissa. Koska käsitteen tulkintaympäristö on erilainen, voi sen merkityssisältö siksi muuttua. Tutkimuksen viidennessä luvussa tarkastellaan hallituksen velvollisuutta huolehtia maksukyvyn säilymisestä varojen jaossa. Kansainväliset tilinpäätösstandardit tuovat taseeseen realisoitumattomia arvonkorotuksia ja siten luovat uusia haasteita luotettavan maksukyvyn arvioimiselle. Tase elää tehtävien arvostusten mukaan. Tästä johtuen taseen käyttökelpoisuus vähenee yhtiöoikeudellisen varojenjaon perusteena. Tilinpäätösinformaation muuttuminen vähemmän käyttökelpoiseksi on hallituksella nykyisen lain mukaan velvollisuus arvioida yhtiön varallisuutta lisäksi maksukykyisyystestin avulla. Tutkimuksen kuudennessa luvussa luodaan silmäys rajat ylittävään maksukyvyttömyyteen ja Ruotsin osakeyhtiölaki aktiebolagslageniin. Kansallisten lakien lisäksi tarvitaan kansainvälistä sääntelyä velallisia koskevissa kysymyksissä. Tässä luvussa pohditaan syitä kansallisen lain riittämättömyyteen ja tutustutaan Ruotsin ABL:n yhdenmukaisuuksiin ja eroihin verrattuna Suomen OYL:in. Tutkimuksen luku seitsemän pohtii maksukykyisyys säännöksen vaikutusta. Velkojansuojaa parantavan säännöksen tarkoituksena on estää yhtiötä jakamasta varoja tavalla, joka estää velkojien saatavien maksun. Maksukykyisyyden arvioinnissa pääpaino on siirtymässä tasetestin sijasta maksukykyisyystestiin, johtuen nykyisen tilinpäätösinformaation riittämättömyydestä luotettavan arvioinnin tekemiseen. fi
dc.format.extent 65
dc.language.iso fi en
dc.title Maksukyvyttömyys käsitteenä ja sen liittyminen osakeyhtiön varojen jakoon fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Accounting and Finance en
dc.contributor.department Laskentatoimen ja rahoituksen laitos fi
dc.subject.keyword maksukyvyttömyys
dc.subject.keyword maksukykyisyystesti
dc.subject.keyword tasetesti
dc.subject.keyword osakeyhtiön varojenjako
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111181332
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Business Law en
dc.programme.major Yritysjuridiikka fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon yritysjuridiikka
dc.subject.helecon business law
dc.subject.helecon osakeyhtiöt
dc.subject.helecon joint stock companies
dc.subject.helecon likviditeetti
dc.subject.helecon liquidity
dc.subject.helecon arviointi
dc.subject.helecon evaluation
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.ethesisid 12288
dc.date.dateaccepted 2010-05-12
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account