Learning Centre

Relation of energy use and economic growth in developing countries

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Lehtonen, Matti
dc.contributor.author Kolu, Kristiina
dc.date.accessioned 2019-12-22T18:05:28Z
dc.date.available 2019-12-22T18:05:28Z
dc.date.issued 2019-12-16
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/41658
dc.description.abstract It is widely acknowledged that access to safe, affordable and modern energy is one of the main ways to improve the quality of life in poor countries, by enhancing economic situation and therefore reducing poverty. Electricity is one of the most promising solutions to get access to modern energy due to its diverse features. However, one billion people are still living without access to electricity and three billion people without access to clean cooking facilities. The majority of these people live in Sub-Saharan Africa, and a large portion of their income is spent on inefficient, expensive and polluting energy sources. In history, the economic growth of all developed countries has been based on fossil fuels. Currently, the concern of climate change makes alternative energy sources and in particular clean energy necessary. If developing countries follow the traditional pattern as has been in developed countries, the environmental impacts will be enormous. Therefore it is essential to develop sustainable energy alternatives with particular focus on affordability, so that people living in poverty can also access to clean energy. The scope of this thesis was to study the relation of energy use and economic growth in developing countries. The research was carried out as a literature review, using existing empirical studies concerning the topic. The literature supports four different hypothesis about the causal relationship between energy use and economic growth, these are: energy-led, income-led, bidirectional and no causalities. However, no clear result concerning the causality could not be made. The share of each causality was around one fourth from the reviewed literature. Even though it can not be said that an increase in energy consumption leads to economic growth or the other way round, a strong linkage between these two factors can still be found. This is mainly because the income level of country influences to the energy usage habits, and energy is necessary for economic activities. en
dc.description.abstract Turvallinen, kohtuuhintainen ja nykyaikainen energiansaanti on yksi merkittävimmistä keinoista parantaa köyhien maiden ihmisten elämänlaatua, parantamalla maiden taloudellista tilannetta ja vähentämällä sitä kautta köyhyyttä. Sähkön nähdään olevan kaikkein lupaavin ratkaisu tähän sen monipuolisten ominaisuuksien vuoksi. Noin yksi miljardi maapallon ihmisistä elää kuitenkin vieläkin ilman sähköä ja noin kolme miljardia ihmistä ilman puhtaita keittomahdollisuuksia. Suurin osa näistä ihmisistä asuu Saharan eteläpuolisessa Afrikassa, ja merkittävä osa heidän tuloistaan kuluu tehottomiin, kalliisiin ja saastuttaviin energialähteisiin. Perinteisesti teollisuusmaiden talouskasvu on perustunut fossiilisiin polttoaineisiin. Nykyinen huoli ympäristön tilasta vaatii kuitenkin vaihtoehtoista ja puhdasta energiaa. Mikäli kehitysmaat seuraavat teollisuusmaiden tyypillistä mallia kehityksessään, ympäristövaikutukset tulevat olemaan valtavat. Tämän takia on erittäin tärkeää kehittää kestäviä energiajärjestelmiä ja kiinnittää myös huomiota niiden kohtuuhintaisuuteen, jotta myös köyhillä mailla olisi parempi pääsy niihin. Tämän diplomityön tarkoituksena oli selvittää energiankäytön ja talouskasvun suhdetta kehitysmaissa. Tutkimus toteutettiin kirjallisuuskatsauksena, käyttämällä aiheesta tehtyjä empiirisiä tutkimuksia. Kirjallisuus tukee neljää erilaista hypoteesia energiankäytön ja talouskasvun välisestä kausaliteetista, joita ovat kausaliteetti energiasta talouskasvuun, talouskasvusta energiaa, kaksisuuntainen kausaliteetti sekä ei kausaliteettia lainkaan. Yhtenäistä johtopäätöstä kausaliteetin suunnasta ei kuitenkaan voitu tehdä, ja kunkin hypoteesin osuus oli noin neljäsosa tarkastellusta kirjallisuudesta. Tästä huolimatta energiankäytön ja talouskasvun välillä nähdään olevan vahva yhteys, koska tulotaso vaikuttaa merkittävästi eri maiden energiankäyttöön ja energia on välttämätöntä taloudelliselle toiminnalle. fi
dc.format.extent 59+6
dc.language.iso en en
dc.title Relation of energy use and economic growth in developing countries en
dc.title Energiankäytön ja talouskasvun suhde kehitysmaissa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword developing countries en
dc.subject.keyword economic growth en
dc.subject.keyword electrification en
dc.subject.keyword sustainable development goals en
dc.subject.keyword sustainable energy systems en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201912226607
dc.programme.major Electrical Power and Energy Engineering fi
dc.programme.mcode ELEC3024 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Lehtonen, Matti
dc.programme AEE - Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering (TS2013) fi
dc.location P1 fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess no


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics