Queering the way: Queer theory in Finnish art education

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Suominen, Anniina
dc.contributor.author Raudaskoski, Aapo
dc.date.accessioned 2019-12-22T16:01:35Z
dc.date.available 2019-12-22T16:01:35Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/41563
dc.description.abstract This thesis is a thesis by publication and consists of two peer-reviewed articles, a theoretical discussion section, and a critical conclusive section. The research theme of the thesis is queering Finnish art education, and the thesis process is an inquiry as to how could queer theory and different queering practices be applied in Finnish art education. As employed in this thesis, queering consists of a critical deconstruction of gender norms and heteronormativity as they are present in the norms of education as well. The initiative for this work was the observation that there was a lack of publications that applied queer theory in art education, and my initial essay about the issue started the process. As a result, I was asked to write an article to the anthology Feminism and Queer in Art Education, together with other students and faculty, and the article “Queer Should Be Here” is included in this thesis. The other article, “Centralizing Queer in Finnish Art Education” was published in Policy Futures in Education (Sage Journals) looks at queer perspectives on gender at the level of educational policymaking and gives proposals to increase the intended inclusivity of these policies. The article was written in collaboration with Anniina Suominen, Tiina Pusa and Larissa Haggrén. This thesis explores the theoretical foundations of queering, utilizing standpoint epistemology and diffractive knowing as the epistemological framework, centralizing the positionality of knowledge. My personal position as a non-binary genderqueer person works as a context-sensitive approach to queering. There is no explicit methodology apart from the close theoretical work which informed the process throughout, and the diffractive epistemological commitment through the thesis. In deconstructing gender and sexuality, the theory of performativity is employed as a tool on understanding gender, and the theory of agential realism as a tool of understanding performativity as a material-discursive processual practice. The philosophical implications of queering are discussed in detail, and queering is considered through notions of failure and potentiality. In the final section, I discuss possible criticism towards the approaches introduced in the articles as well as the impact of the thesis; whether the process has sufficiently made use of intersectional analysis and whether the context of the thesis process has facilitated the queering enough. The section proposes directions for further queering, based on the observations during the writing of the thesis, most notably greater level of critical intersectional analysis, accountability, criticism of educational norms and focus on process philosophy instead of outcomes. en
dc.description.abstract Opinnäyte on artikkelimuotoinen ja koostuu kahdesta vertaisarvioidusta artikkelista, teoreettisesta keskusteluosuudesta sekä kriittisestä päätelmäosuudesta. Tutkimusteemana on suomalaisen taidekasvatuksen queeriyttäminen, ja opinnäytteen prosessi on tutkielma siitä, miten queer-teoria ja erilaiset queeriyttämisen käytännöt voisivat toimia osana taidekasvatusta. Tässä tutkielmassa queeriyttäminen tarkoittaa sukupuolinormien kriittistä purkamista osana taidekasvatuksen normien kriittistä tarkastelua. Työ sai alkunsa lyhyestä seminaariesseestä, joka tarkasteli queer-teoreettisen näkökulman puuttumista taidekasvatuksen julkaisuissa. Päädyin julkaisemaan aiheesta artikkelin ”Queer Should Be Here” Aalto Booksin julkaisemassa kokoelmassa Feminism and Queer in Art Education, ja artikkeli sisältyy tähän opinnäytteeseen. Toinen artikkeli julkaistiin aikakausijulkaisussa Policy Futures in Education (Sage Journals). ”Centralizing Queer in Finnish Art Education”, on kirjoitettu yhteistyössä Anniina Suomisen, Tiina Pusan ja Larissa Haggrénin kanssa ja tarkastelee sukupuolta queer-perspektiivistä koulutuspolitiikan kontekstissa sekä koostaa ehdotuksia koulutuspoliittisten dokumenttien inklusiivisuuden lisäämiseksi. Tämä opinnäyte perehtyy erityisesti queeriyttämisen teoreettiseen perustaan ja soveltaa standpoint-epistemologiaa sekä diffraktiivista tietämistä tieto-opillisena viitekehyksenä korostaen tietämisen kontekstisidonnaisuutta. Oma positioni muunsukupuolisena henkilönä toimii kontekstina queeriyttämiseen koko tutkielmassa. Opinnäytteessä ei ole perinteistä erillistä metodia, vaan se perustuu diffraktiiviseen epistemologiaan sekä sen teoriapohjan soveltamiseen, joka työn alussa esitellään: sukupuolen ja seksuaalisuuden dekonstruktio perustuu performatiivisuuden teoriaan, ja performatiivisuuden ymmärtäminen jatkuvana materiaalis-diskursiivisena prosessina puolestaan perustuu agentiaaliseen realismiin. Tutkielma tarkastelee queeriyttämisen filosofisia taustoja yksityiskohtaisesti, mm. epäonnistumisen ja mahdollisuuden tematiikkojen kautta. Viimeisessä osuudessa käsitellään työn sisältöä kriittisestä näkökulmasta sekä sen vaikutuksia. Osio tarkastelee artikkelien intersektionaalisuutta sekä kysyy, edistävätkö tutkielmassa esitetyt perspektiivit queeriyttämistä riittävästi. Lopussa esittelen ehdotuksia queeriyttämisen jatkamiseksi ja kehittämiseksi tutkielmaan perustuen. Erityisesti korostuvat kriittinen intersektionaalinen analyysi, vastuullisuuden idea, kasvatusnormien kriittinen tarkastelu sekä prosessifilosofian painottaminen lopputulosten sijaan.
dc.format.extent 87
dc.language.iso en en
dc.title Queering the way: Queer theory in Finnish art education en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Art en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.subject.keyword queer en
dc.subject.keyword gender en
dc.subject.keyword queering en
dc.subject.keyword performativity en
dc.subject.keyword social justice en
dc.subject.keyword queer theory en
dc.subject.keyword feminism en
dc.subject.keyword feminist epistemology en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201912226512
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Pusa, Tiina
dc.programme Kuvataidekasvatus fi
dc.programme Art Education en


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse