Learning Centre

Eläköön koulupiha! Pilottiprojektina Espoon Keinumäen koulupihan kehittäminen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Hautamäki, Ranja
dc.contributor.author Repo, Niina
dc.date.accessioned 2019-12-08T16:07:26Z
dc.date.available 2019-12-08T16:07:26Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/41447
dc.description.abstract Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet uudistettiin vuonna 2014, jotta opetuksen järjestämisessä pystytään huomioimaan muutokset koulua ympäröivässä maailmassa ja vahvistamaan koulun tehtävää kestävän tulevaisuuden rakentamisessa. Kestävän tulevaisuuden rakentamisessa tarvitaan kestävää rakentamista myös koulupihoilla. Tässä diplomityössä etsitään vastausta siihen, kuinka peruskoulujen pihoja voidaan kehittää koululähtöisesti, osallistavasti ja ekologisesti kohti inspiroivia oppimisympäristöjä maisema-arkkitehtuurin keinoja hyödyntäen. Työssä pohditaan myös uuden opetussuunnitelman (OPS 2014) vaikutusta pihojen kehitykseen. Työn tavoitteena on tarjota vaihtoehtoista ja ekologista mallia pihojen tavanomaiseen suunnitteluun, korjaukseen ja ylläpitoon. Diplomityön rakenne jakautuu viiteen osa-alueeseen: työn lähtökohtien esittelyyn, koulupihan kehittämisen eri näkökulmiin, referenssikohteiden tarkasteluun, pilottiprojektin sisältöön ja työn yhteenvetoon. Diplomityössä keskeisessä asemassa on Keinumäen koulupihan kehittämisprojekti, joka toteutettiin Espoossa syksyllä 2018, yhteisesti suunnitellen kouluyhteisön kanssa. Pilottiprojektin kokemuksellisen opin myötä sekä referenssien ja teoreettisen viitekehyksen avulla työssä luodaan koulupihan kehittämismalli, jota jokainen koulu voi hyödyntää. Työ liittyy kansainväliseen koulupihojen kehittämistä koskevaan keskusteluun, joka on Suomessa vasta saamassa jalansijaa. Diplomityön tulokset osoittavat, että koulupihojen kehittäminen tapahtuu askel kerrallaan. Askeleet koostuvat osaprojekteista, pienistä erillisistä kehittämistoimenpiteistä, jotka voidaan liittää opetussuunnitelman perusteisiin monesta näkökulmasta. Koulupihan kehittämisen osaprojektit mahdollistavat etenkin kokemuksellisen oppimisen sekä yhdessä tehtävän luovan toiminnan. Työssä käydään läpi, kuinka koulupihoja kehitetään luonto huomioiden ja kuinka tämä hyödyttää kaikkia osallisia. Koulupiha suunnittelukohteena koskettaa monen alan toimijaa ja tämä on erittäin merkittävä lasten kasvu- ja oppimisympäristö. Tämä diplomityö on maisema-arkkitehdin näkemys ja avaus tähän monialaiseen suunnittelutehtävään. fi
dc.description.abstract The Finnish national core curriculum for basic education was reformed in 2014, in order to incorporate and reflect on the changes in the surrounding world and to strengthen the school’s role in building a sustainable future. This thesis starts from the perspective that a sustainable future requires the sustainable construction of school yards as well. The objective of the thesis is to investigate how schoolyards could be developed into inspiring learning environments, in participation with the school community, ecologically and through landscape architecture. Additionally, this thesis investigates how the new national core curriculum affects the development of the schoolyards. The thesis aims to provide an alternative and ecological model on how the schoolyards could be designed, repaired and maintained. The structure of the thesis is as follows: introducing the starting points of the study, presenting the viewpoints for the development, the review of the reference models, presentation of the pilot project and the summary of the thesis. The focus of this thesis is on the schoolyard development project conducted in collaboration with the school community in Keinumäki school in Espoo during the fall 2018. The collaboration produced experiential knowledge through a bottom-up approach and together with the research on references, this thesis creates a schoolyard development model that can be applied in every school. This thesis is affiliated with the ecological schoolyard transformation movements around the world, which are only slowly gaining momentum in Finland. Based on the findings, it seems that the development of the schoolyards occurs gradually one step at a time. These steps consists of smaller development projects that can be linked to the core curriculum from several aspects. Schoolyard development projects enable experiential learning and collaborative creative activity. This thesis investigates how schoolyards can be developed taking into account the nature and how this is beneficial to all participants. Schoolyard as a planning objective joins together various actors in different fields. Additionally, this is a significant growth and learning environment for the children. This thesis is a landscape architect’s perspective and an opening to this design objective. en
dc.format.extent 109 + 13
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Eläköön koulupiha! Pilottiprojektina Espoon Keinumäen koulupihan kehittäminen fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Arkkitehtuurin laitos fi
dc.contributor.department Department of Architecture en
dc.subject.keyword koulupiha fi
dc.subject.keyword ekologinen fi
dc.subject.keyword oppimisympäristö fi
dc.subject.keyword yhteissuunnittelu fi
dc.subject.keyword osallisuus fi
dc.subject.keyword kokemuksellinen fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201912086406
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Hautamäki, Ranja
dc.programme Maisema-arkkitehtuuri fi
dc.programme Landscape Architecture en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics