Valkoinen oletusasetus. Miten visuaalisen viestinnän suunnittelu osallistuu ylläpitämään rakenteellista rasismia Suomessa?

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Eid, Mona
dc.contributor.advisor Hubara, Koko
dc.contributor.author Beilinson, Kiia
dc.date.accessioned 2019-11-27T13:26:10Z
dc.date.available 2019-11-27T13:26:10Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/41370
dc.description.abstract Maisterinopinnäytetyöni tutkii, kuinka visuaalinen viestintä osallistuu ylläpitämään rakenteellista rasismia. Taustoitan aihetta käymällä läpi visuaalisen viestinnän yhteyttä rasismiin historiasta nykypäivään. Tarkastelen erityisesti valkoisuuden valtapositiota ja valkoista etuoikeutta suhteessa normeihin ja ”oletusasetuksiin” yksilön ja yhteiskunnan tasoilla. “Oletusasetukset” näyttäytyvät paitsi ideologisina, poliittisina ja symbolisina, myös konkreettisina standardeina visuaalisen suunnittelun instituutioissa, työkaluissa ja lopputuotteissa. Lisäksi esittelen visuaalisen viestinnän ammattilaisille keväällä 2019 teettämäni identiteettikyselyn, jonka tuloksia analysoin kirjallisuusaineistoani vasten. Identiteettitutkimuksessa kartoitin suomalaisten alalla työskentelevien henkilöiden etnisiä identiteettejä sekä näkemyksiä ja asenteita koskien muun muassa alan keskinäistä moninaisuutta sekä representaation monipuolisuutta työn tuotteissa. Ammennan työssäni dekonstruktiivisen ja dekolonisoivan tieteenfilosofian suuntauksista tarkastellessani rakenteellisen rasismin ja valkoisuuden ristiriitaisuuksia. Tavoitteenani on ymmärtää ja oppia purkamaan länsimaista ajattelua läpäiseviä kolonialistisia valtasuhteita, syrjiviä käytäntöjä ja neutraaliksi asetettuja näkökulmia. Kyselyanalyysin ja kirjallisuuslähteiden avulla pyrin vastaamaan tutkimuskysymykseeni ”Miten visuaalisen viestinnän suunnittelu osallistuu ylläpitämään rakenteellista rasismia?”. Päätelmäosiossa pohdin suunnittelijan valtaa suhteessa muutokseen. fi
dc.description.abstract In this master’s thesis I research on the ways visual communication design is contributing in structural racism. I base my thesis on theory and examples of the ways visual culture has been involved in racism throughout history as well as in the present days. I put a lot of focus on whiteness, white supremacy and white privilege as norms and ”presets” on individual and societal levels. These “presets” are considered ideological, political, symbolic and concrete, as they exist also in design institutions, tools and products. I present an identity questionnaire for Finnish visual communication designers I carried through in spring 2019 and observe the results aside of my chosen literary reference material and theory. In the questionnaire I have mapped out the ethnic identifying of the professionals in the field of visual communication design in Finland as well as their attitudes and opinions considering diversity and representation among the profession and the outcomes of visual communication design. I reach towards deconstructive and decolonising research methodologies in investigating the crossroads and joints of structural racism, whiteness and visual communication design. I point out on the colonial power relations, discriminative practises and ”neutral” perspectives of the Western societies in order to understand how to deconstruct them. Via the questionnaire analysis and written reference theory I strive to answer my research question: ”How is visual communication design contributing in structural racism?”. In my conclusions I discuss designer’s power in relation to chance. en
dc.format.extent 98+16
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Valkoinen oletusasetus. Miten visuaalisen viestinnän suunnittelu osallistuu ylläpitämään rakenteellista rasismia Suomessa? fi
dc.title The white preset. How is visual communication design contributing in structural racism in Finland? en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Median laitos fi
dc.contributor.department Department of Media en
dc.subject.keyword valkoisuus fi
dc.subject.keyword rasismi fi
dc.subject.keyword visuaalinen fi
dc.subject.keyword kulttuuri fi
dc.subject.keyword suunnittelu fi
dc.subject.keyword etnisyys fi
dc.subject.keyword identiteetti fi
dc.subject.keyword viestintä fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201911276340
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Karhumaa, Arja
dc.programme Visual Communication Design en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse