Learning Centre

Diastereoselective synthesis of 1-deoxy-L-nojirimycins - A treatise on stereoselective hydroxylations of 6-membered rings

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Koskinen, Ari, Prof., Department of Chemistry and Materials Science, Aalto University, Finland
dc.contributor.author Tiuri, Saara
dc.date.accessioned 2019-11-06T10:01:34Z
dc.date.available 2019-11-06T10:01:34Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.isbn 978-952-60-8787-0 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-8786-3 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/41006
dc.description.abstract Glycosidases are an important and broad class of ubiquitous enzymes involved in the modification and processing of carbohydrates and glycoconjugates. Understanding the function and inhibition mechanisms of these enzymes is thus a desirable goal not only for medicinal and pharmaceutical purposes, but it has also found applications in food and biotechnology. Naturally occurring iminosugars, also known as azasugars, are monosaccharides with the heterocyclic oxygen replaced by nitrogen. Several iminosugars exhibit important therapeutic properties through selectively inhibiting carbohydrate-degrading enzymes, such as glycosidases. Nojirimycin was the first member of this class of compounds to be discovered and identified; it was isolated from several Streptomyces species in the 1960's. Soon after the discovery of nojirimycin, its 1-deoxyderivative 1-deoxynojirimycin was also isolated from Nature and found to have intriguing antibiotic and glycosidase-inhibiting properties. Numerous syntheses for different 1-deoxy-iminosugars have been published utilizing strategies based on chiral pool or enantioselective reactions. However, many of these methods only aim at producing a single or only a few of the possible diastereomers. The aim of this doctoral thesis was to diastereoselectively synthesize all eight diastereomers of 1-deoxy-l-nojirimycin utilizing a library-type synthesis based on two diastereomeric cyclic intermediates. These intermediates were in turn synthesized starting from l-serine-derived Garner's aldehyde. The thesis begins with a literature part aiming to give the reader a general picture of the history of nojirimycin analogs and the most common strategies used for their prior synthesis. The latter part of this thesis describes the author's own work on the diastereoselective synthesis of 1-deoxy-l-nojirimycins. To the best of our knowledge, all eight diastereomers from one enantiomeric series of 1-deoxynojirimycin were for the first time selectively synthesized from common intermediates. In addition, the first highly selective synthesis of 1-deoxytalonojirimycin without using sugars as starting material was described. The protected products were obtained either as single diastereomers or as major components in a mixture of diastereomers. Although the main objective was reached, there remains some room for improvement in optimizing the yields of three products and the diastereoselectivity of one of these. In addition, the purification of the final iminosugar products could be improved on. The thesis also gives a comprehensive view on the behavior of cyclic 6-membered alkenes in various diasteroselective hydroxylation reactions. The remarkable difference in the selectivities demonstrated by two diastereomeric substrates with an equatorial or an axial allylic alcohol are discussed. en
dc.description.abstract Glykosidaasit ovat tärkeä ja laaja ryhmä kaikkialla elämässä läsnä olevia entsyymeitä, joiden tehtävänä on osallistua hiilihydraattien ja glykokonjugaattien prosessointiin ja muokkaamiseen. Näiden entsyymien toiminnan ja inhibitiomekanismin ymmärtäminen on tärkeää lääkinnäisestä näkökulmasta, mutta siitä on myös hyötyä elintarvike- ja bioteknologian näkökulmasta. Iminosokerit ovat monosakkarideja, joiden heterosyklinen happi on korvattu typellä. Näitä yhdisteitä esiintyy luonnossa ja monella niistä on bioaktiivisia ominaisuuksia, kuten kyky inhiboida selektiivisesti hiilihydraateja pilkkovia entsyymejä, esim. glykosidaaseja. Ensimmäinen tämän ryhmän yhdiste, nojirimysiini, eristettiin ja tunnistettiin ensimmäistä kertaa 1960-luvulla useista Streptomyces-suvun bakteereista. Pian nojirimysiinin löytämisen jälkeen, sen ensimmäinen 1-deoksijohdannainen, 1-deoksinojirimysiini, eristettiin myös luonnosta. Tämän uuden yhdisteen antibioottiset ja glykosidaasi-entsyymejä inhiboivat ominaisuudet tunnistettiin, mikä johti laajaan kiinnostukseen kyseisiä yhdisteitä kohtaan. 1-Deoksi-iminosokereille on kehitetty lukuisia synteesejä, jotka ovat perustuneet joko enantioselektiivisiin reaktioihin tai chiral pool –lähtöaineisiin. Monet näistä synteeseistä tähtäävät kuitenkin vain yhden tai muutaman tuotediastereomeerin synteesiin. Tämän väitöskirjan tavoitteena oli syntetisoida kaikki 1-deoksi-l-nojirimysiin kahdeksan diastereomeeriä selektiivisesti käyttäen kahta diastereomeeristä välituotetta. Nämä välituoteet valmistettiin l-seriinistä johdetusta Garnerin aldehydistä. Väitöskirjan alun kirjallisuusosuus esittelee nojirimysiinijohdannaisten historiaa ja yleisimpiä synteesistrategoita näiden valmistamiseen. Jälkimmäisessä osassa väitöskirjaa raportoidaan tohtorikandidaatin tutkimustyö liittyen 1-deoksi-l-nojirimysiinien diastereoselektiiviseen synteesiin. Parhaan tietämyksemme mukaan, tässä väitöskirjassa kuvataan ensimmäistä kertaa kaikkien nojirimysiinin kahdeksan diastereomeerin selektiivinen synteesi välituotteita apuna käyttäen. Lisäksi 1-deoksitalonojirimysiini syntetisoitiin ensimmäistä kertaa selektiivisesti, jos ei huomioida synteesejä, joissa on käytetty sokereita lähtöaineina. Osa tuotediastereomeereistä saatiin ainoana ja osa päädiastereomeerinä. Kolmen tuotediastereomeerin synteesien saannoissa olisi vielä parantamisen varaa, samaten kuin yhden näistä diastereoselektiivisyydessä. Lisäksi lopputuotteiden puhdistusta voisi vielä parantaa. Tässä väitökirjassa esitetään kattava kokonaisuus 6-renkaisten alkeenien diastereoselektiivisiä hydroksylointireatiota. Väitöskirjassa pohditaan sitä, miten suuri ero kahden diastereomeerisen substraatin reaktiivisuudessa nähdään, kun toisessa on ekvatoriaalinan ja toisessa aksiaalinen allyylinen alkoholiryhmä. fi
dc.format.extent 142
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 198/2019
dc.subject.other Chemistry en
dc.title Diastereoselective synthesis of 1-deoxy-L-nojirimycins - A treatise on stereoselective hydroxylations of 6-membered rings en
dc.title 1-Deoksi-L-nojirimysiinien diastereoselektiviinen synteesi - Tutkielma stereoselektiivisestähydroksylointireaktioista 6-renkaissa fi
dc.type G4 Monografiaväitöskirja fi
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Chemical Technology en
dc.contributor.department Kemian ja materiaalitieteen laitos fi
dc.contributor.department Department of Chemistry and Materials Science en
dc.subject.keyword 1-deoxynojirimycin en
dc.subject.keyword diastereoselective synthesis en
dc.subject.keyword amino acid en
dc.subject.keyword hydroxylation en
dc.subject.keyword 1-deoksinojirimysiini fi
dc.subject.keyword diastereoselektiivinen synteesi fi
dc.subject.keyword aminohappo fi
dc.subject.keyword hydroksylointi fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-8787-0
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.contributor.supervisor Koskinen, Ari, Prof., Department of Chemistry and Materials Science, Aalto University, Finland
dc.opn Hansen, Trond Vidar, Prof., University of Oslo, Norway
dc.contributor.lab Koskinen Research Group en
dc.rev Stenström, Yngve, Prof., Norwegian University of Life Sciences, Norway
dc.rev Huy, Peter, Dr., Saarland University, Germany
dc.date.defence 2019-11-16
local.aalto.acrisexportstatus checked 2019-12-06_1611
local.aalto.formfolder 2019_11_05_klo_14_42
local.aalto.archive yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics