Työn positiivisten kokemusten jäljillä: Osallistavan kehitystoiminnan yhteys työn imuun

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Topp, Kira
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:23:28Z
dc.date.available 2011-11-14T11:23:28Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/409
dc.description.abstract Tutkimusasetelma Henkilöstöä osallistava, noin puoli vuotta kestänyt kehityshanke käynnistettiin syksyllä 2009 HUS-Servis -liikelaitoksessa. Hankkeen tarkoitus oli kehittää liikelaitokselle uusia, yhdenmukaisia palvelumalleja ja toimintatapoja työntekijöitä osallistavan kehittämismenetelmän avulla. Hankkeen tavoite oli lisäksi seurata, minkälaisia vaikutuksia sillä on muun muassa henkilöstön työhyvinvointiin, innovatiivisuuteen, työn imuun ja asiakaslähtöisyyteen. Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset Tämä pro gradu -tutkielma keskittyy positiivisen psykologian alle syntyneeseen käsitteeseen työn imu, joka kuvaa työhyvinvoinnin positiivista kokemista. Tutkimuksen tavoite oli tutkia, miten eräät edellä mainitussa kehityshankkeessa mukana olleet työntekijät kokivat osallistavan toiminnan sekä selvittää, oliko hankkeella yhteys näiden henkilöiden kokemaan työn imuun. Tarkoitus oli lisäksi kartoittaa, minkälaista työn imua haastateltavat henkilöt ylipäänsä kokevat ja minkälaisia vaikutuksia osallistavalla toiminnalla oli siihen. Tutkimuksen toteutus ja tutkimusmenetelmät Tutkimusmenetelminä käytettiin haastatteluja ja havainnointia. Empiirinen aineisto koostuu seitsemästä haastattelusta, joista kuusi oli osallistujahaastatteluja ja yksi HUS-Servisin johdon edustajan haastattelu. Osallistujien haastatteluissa menetelmänä oli puolistrukturoitu haastattelu, jossa kysymykset olivat kaikille haastateltaville samat. Haastattelukysymykset oli jaoteltu neljän teeman alle: henkilön tausta, työn imu, kehittämishanke ja kokemukset hankkeen jälkeen. Haastattelukysymyksiä oli yhteensä 44. Havainnointi käsitti osallistumisen kaikkiin hankkeen työpajoihin sekä niistä tehdyt kenttäraportit, jotka toimivat analyysin tukena. Laadullisten tutkimusmenetelmien lisäksi tutkimuksen tukena käytettiin Työterveyslaitoksen tekemää kyselyaineistoa. Tutkimuksen tulokset Tutkimuksessa selvisi, että työn imu on ilmiönä moniulotteinen, eikä sitä pysty kasvattamaan organisaatioissa vain jollakin yksittäisellä toimenpiteellä: työn imuun vaikuttavat työn ominaisuuksien lisäksi myös henkilön persoonallisuus sekä tietyt taustatekijät. Työn imu kasvoi osalla haastatelluista, mutta joidenkin kohdalla se mahdollisesti myös aleni hieman. Syynä tähän oli se, että hanke kasvatti kiirettä ja stressiä osallistujien keskuudessa. Haastateltavien omat tulkinnat hankkeeseen liittyvistä asioista painottuivat työn imun kokemuksessa. Hankkeen toteutuksessa oli parannettavaa ajoituksen, osallistujien valinnan, viestinnän sekä annetun tuen osalta. fi
dc.format.extent 81
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Työn positiivisten kokemusten jäljillä: Osallistavan kehitystoiminnan yhteys työn imuun fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Marketing and Management en
dc.contributor.department Markkinoinnin ja johtamisen laitos fi
dc.subject.keyword Työn imu
dc.subject.keyword osallistaminen
dc.subject.keyword osallistava kehittäminen
dc.subject.keyword työn voimavarat
dc.subject.keyword positiivinen psykologia
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111181321
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Organization and Management en
dc.programme.major Organisaatiot ja johtaminen fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon organisaatio
dc.subject.helecon organization
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon työ
dc.subject.helecon work
dc.subject.helecon kehitys
dc.subject.helecon development
dc.subject.helecon henkilöstö
dc.subject.helecon personnel
dc.ethesisid 12277
dc.date.dateaccepted 2010-05-03
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account