Verkostoituneet organisaatiot. Huomioita yhteistoimintaa varten suunnittelemisesta.

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Botero, Andrea
dc.contributor.author Hyvärinen, Jaana
dc.date.accessioned 2012-07-04T07:33:19Z
dc.date.available 2012-07-04T07:33:19Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/4091
dc.description.abstract Informaatio- ja kommunikaatioteknologian kehittyminen on muuttanut verkostoituneiden organisaatioiden yhteistoimintatapoja ja luonut uusia yhteistoimintamahdollisuuksia. Yhteistoiminnalla tarkoitetaan tässä opinnäytteessä toimintoja, joiden kautta yksilöt ja organisaatiot pyrkivät saavuttamaan yhteisiä ja/tai yhteensopivia tavoitteita. Tämän opinnäytteen tavoitteena oli esitellä välineitä verkostoituneiden organisaatioiden uusien yhteistoimintamahdollisuuksien tarkastelemiseen vuorovaikutussuunnittelun näkökulmasta. Opinnäyte koostuu teoreettisesta ja empiirisestä osuudesta. Teoreettisen osuuden tavoitteena oli tutustua verkostoituneiden organisaatioiden yhteistoiminnan erityispiirteisiin ja haasteisiin. Tarkemman tarkastelun kohteeksi valittiin kaksi suunnittelun kannalta mielenkiintoista erityispiirrettä: 1) verkostoituneiden organisaatioiden yhteistoiminnan hajautuneisuus ajan ja/tai paikan suhteen ja 2) organisaatioiden usein toisistaan poikkeavien yhteistoimintatapojen ja välineiden yhteensovittaminen. Teoreettisen osuuden toisena tavoitteena oli löytää ja kehittää käsitteitä ja suunnittelutekniikoita. Käsitteellinen osuus perustui toiminnan teorian periaatteisiin. Suunnittelutekniikat liittyivät organisaatioiden välisten vuorovaikutusprosessien mallintamiseen ja uusien toimintamahdollisuuksien tunnistamiseen ja kuvailemiseen. Empiirinen osuus keskittyi pienistä ja keskisuurista organisaatioista rakentuvan lähi- ja luomuruoan verkkokaupan toimitusverkoston uusien yhteistoimintamahdollisuuksien kartoittamiseen suunnittelun keinoin. Teoreettisessa osuudessa määriteltyjä käsitteitä ja tekniikoita käytettiin aineistonkeruun, mallintamisen ja analysoinnin, sekä suunnittelun tukena. Aineistonkeruumenetelminä käytettiin haastatteluita, organisaatioiden välisten vuorovaikutusprosessien mallintamista ja todellisessa toimintaympäristössä tapahtuneita havainnointeja. Haastatteluiden ja prosessikuvausten avulla kerättiin tietoa toimitusverkoston rakenteesta ja toiminnasta. Havainnointien avulla kerättiin aineistoa toimitusverkoston yksittäiseen tilaus-toimitusprosessiin liittyvistä toiminnoista ja välineistä. Toimitusverkoston uusien toimintamahdollisuuksien tunnistamisessa ja kuvailemisessa keskityttiin teoreettisessa osuudessa määriteltyihin erityispiirteisiin. Pienille ja keskisuurille organisaatioille tyypillisen tietotekniikkataitojen ja -resurssien rajallisuuden vuoksi suunnittelun lähtökohdaksi oli erityisen tärkeää ottaa nykyiset toimintatavat ja välineet, sekä niiden vuorovaikutteinen asteittainen kehittäminen. Empiirisen osuuden tuloksena syntyi toimitusverkoston uusien toimintamahdollisuuksien ja yhteistoimintaa tukevien välineiden kuvauksia. Uudet toimintamahdollisuudet ja niihin liittyvät välineet esitettiin kuvitettuina skenaarioina. fi
dc.format.extent 92
dc.language.iso fi en
dc.subject.other New media en
dc.title Verkostoituneet organisaatiot. Huomioita yhteistoimintaa varten suunnittelemisesta. fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Media en
dc.contributor.department Median laitos fi
dc.subject.keyword vuorovaikutussuunnittelu fi
dc.subject.keyword yhteistyöntietokonetuki fi
dc.subject.keyword yhteistoiminta fi
dc.subject.keyword verkostoituneet organisaatiot fi
dc.subject.keyword toimitusverkosto fi
dc.subject.keyword toiminnan teoria fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201206102430
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.programme Master's Degree Programme in New Media en
dc.programme Uuden median maisteriohjelma fi


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account