Learning Centre

Extending mechanistic thermal-hydraulic modelling and dynamic simulation for new industrial applications

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Alopaeus, Ville, Prof., Aalto University, Department of Chemical and Metallurgical Engineering, Finland
dc.contributor.advisor Karhela, Tommi, Dr., Aalto University, Department of Electrical Engineering and Automation, Finland
dc.contributor.advisor Korvola, Timo, Dr., VTT Technical Research Centre of Finland Ltd, Finland
dc.contributor.author Lappalainen, Jari
dc.date.accessioned 2019-10-22T09:01:27Z
dc.date.available 2019-10-22T09:01:27Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.isbn 978-952-60-8759-7 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-8758-0 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/40754
dc.description The PDF file of the dissertation includes the summary part and also all five publications as full texts. en
dc.description.abstract The process and energy industries have a remarkable position in developing sustainable future. They play an important role in mitigating climate change. Whilst aiming at energy efficient, material recycling, and emission-free processes, the industrial systems are becoming more complex. Process automation is fundamental in confirming that also complex systems can be managed and operated in an easy and safe way. Dynamic system-wide process simulation is practically the only way to verify the interoperability of the process and control solutions before building up the system. For the systems in operation, it enables virtual realistic studies without disturbances or risks for the actual process or people. The qualitative research approach in this work is case study. The modelling and dynamic simulation software Apros is used in five distinct cases, which extend the modelling from traditional nuclear and conventional power plant applications to a board machine, a carbon dioxide capturing power plant, ship energy systems, a seawater desalination plant, and a molten salt based energy storage system. The methodology relies on mechanistic thermal-hydraulic modelling and dynamic simulation. Method development was performed to model and simulate the application specific unit operations and working fluids. The functionality of the basic methodology and the extensions are demonstrated in the cases. The results of the work can be used in research and commercial simulation projects. New unit operation models and improvements for the fluid property calculation provide a variety of new potential applications. The model validation results help to estimate prediction capability in similar applications. The simulation applications guide modellers to use the methodology in both the presented and new areas. Regarding the case-specific results, the board machine simulator helped to understand complex interactions related to grade changes, to tune the related automation, and thus to shorten the grade change times. The simulation of the ship energy systems revealed design deficiencies and assisted in troubleshooting related problems during the commissioning. The study on the thermal energy storage facility uncovered systematic anomalous behaviour in the molten salt flow path. Based on the cross-case analysis, it can be stated that the methodology can be successfully applied beyond its traditional application domain and that it provides meaningful and valuable benefits. Furthermore, the methodology supports versatile use of the simulation model during the life cycle of an industrial plant: in R&D, design, testing, operator training and further development of the operating plant. The challenges that the process and energy industries meet today, require consideration of the interactions and dynamics of the process and automation systems together. The methodology used and further extended provides a valuable tool for tackling these challenges. en
dc.description.abstract Prosessi- ja energiateollisuudella on suuri merkitys kestävässä kehityksessä. Niillä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen hillinnässä. Pyrittäessä energiatehokkuuteen, materiaalien kierrätykseen ja päästöttömiin prosesseihin tulee teollisista järjestelmistä monimutkaisia. Prosessiautomaatiolla on keskeinen rooli siinä, että monimutkaisiakin järjestelmiä voidaan hallita ja käyttää helposti ja turvallisesti. Dynaaminen laitosmittakaavan prosessisimulointi on käytännössä ainoa tapa testata ja varmistaa prosessin ja automaation yhteistoiminta ennen kohdejärjestelmän rakentamista. Käytössä olevissa laitoksissa sen avulla voidaan tutkia järjestelmiä todenmukaisesti aiheuttamatta häiriötä tai riskiä prosessille tai ihmisille.  Tässä tapaustutkimuksena toteutetussa työssä käytetään Apros-ohjelmistoa mallinnus- ja simulointiympäristönä. Mallinnusta ja simulointia laajennetaan perinteisiltä ydin- ja konventionaalisten voimalaitosten sovellusalueilta kartongin valmistukseen, hiilidioksidia talteen ottavaan voimalaitokseen, laivan energiajärjestelmiin, meriveden suolanpoistoon sekä sulasuolaa käyttävään lämpövarastoon. Perusmenetelmänä hyödynnetään mekanistisia malleja ja termohydraulista dynaamista simulointia. Menetelmäkehitystä tehtiin sovelluskohtaisten laitteiden ja fluidien mallintamiseksi. Käytetyn menetelmän ja tehtyjen laajennusten toimivuus demonstroidaan simulointisovelluksissa. Työn tuloksia voidaan hyödyntää sekä tutkimuksessa että kaupallisissa simulointiprojekteissa. Uudet laitemallit ja fluidilaskennan ominaisuudet mahdollistavat uusia sovelluskohteita termisten järjestelmien parissa. Laskennan ja mallien validointitulokset auttavat arvioimaan saman tyyppisten mallien ennustuskykyä. Menetelmän hyödyntäminen sekä esitellyillä että uusilla sovellusalueilla tehostuu esimerkkimallien avulla. Tapauskohtaisista tuloksista voidaan mainita, että simulaattori auttoi ymmärtämään kartonkikoneen lajinvaihtoihin liittyviä monimutkaisia vuorovaikutuksia. Uudelleenvirittämällä lajinvaihtoautomaatio lyhennettiin lajinvaihtoihin kuluvaa aikaa. Laivan energiajärjestelmien simulointi paljasti suunnittelun puutteellisuuksia ja auttoi käyttöönoton ongelmien tutkimisessa. Sulasuolaa käyttävän, lämmönsiirron ja varastoinnin tutkimusta tukevan laitteiston toiminnasta analysoitiin systemaattinen poikkeama.  Tapausten analysoinnin perusteella voidaan todeta, että käytetty mallinnusmenetelmä soveltuu hyvin myös perinteisen sovellusalueensa ulkopuolella ja tuo merkittäviä hyötyjä. Menetelmä tukee simulointimallien monipuolista hyödyntämistä teollisuuslaitoksen elinkaaren aikana: tutkimuksessa, suunnittelussa, testauksessa, käyttäjien koulutuksessa sekä toimivan laitoksen kehittämisessä. Teollisuuden suunnittelun ja laitosten kasvavia haasteita on kyettävä ratkaisemaan eri elinkaaren vaiheissa prosessin ja automaation yhteistoiminta ja dynamiikka huomioiden. Työssä sovellettu ja laajennettu mallinnus- ja simulointimenetelmä tarjoaa tähän hyödyllisen työkalun. fi
dc.format.extent 77 + app. 113
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 185/2019
dc.relation.haspart [Publication 1]: Lappalainen, Jari; Myller, Tommi; Vehviläinen, Osmo; Tuuri, Sami; Juslin, Kaj (2003) En-hancing grade changes using dynamic simulation. TAPPI Journal, Online Exclusive 2(12), 13 p.
dc.relation.haspart [Publication 2]: Lappalainen, Jari; Tourunen, Antti; Mikkonen, Hannu; Hänninen, Markku; Kovács, Jenó (2014) Modelling and dynamic simulation of a supercritical, oxycombustion circulating fluid-ized bed power plant concept — Firing mode switching case. International Journal of Green-house Gas Control 28, 11–24. DOI:10.1016/j.ijggc.2014.06.015
dc.relation.haspart [Publication 3]: Lepistö, Vesa; Lappalainen, Jari; Sillanpää, Kari; Ahtila, Pekka (2016) Dynamic process simulation promotes energy efficient ship design. Ocean Engineering 111, 43–55. DOI: 10.1016/j.oceaneng.2015.10.043
dc.relation.haspart [Publication 4]: Lappalainen, Jari; Korvola, Timo; Alopaeus, Ville (2017) Modelling and dynamic simulation of a large MSF plant using local phase equilibrium and simultaneous mass, momentum, and energy solver. Computers and Chemical Engineering 97, 242–258. DOI: 10.1016/j.compchemeng.2016.11.039
dc.relation.haspart [Publication 5]: Lappalainen, Jari; Hakkarainen, Elina; Sihvonen, Teemu; Rodríguez-García, Margarita; Alopaeus, Ville (2019) Modelling a molten salt thermal energy system – A validation study. Applied Energy 233–234, 126–145. DOI: 10.1016/j.apenergy.2018.10.009
dc.relation.haspart [Errata file]: Errata Jari Lappainen DD-185/2019 Publications P4 and P5
dc.subject.other Automation en
dc.subject.other Chemistry en
dc.subject.other Computer science en
dc.title Extending mechanistic thermal-hydraulic modelling and dynamic simulation for new industrial applications en
dc.title Mekanistisen termohydraulisen mallinnustavan soveltaminen uudentyyppisten teollisten prosessien dynaamiseen simulointiin fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Kemian tekniikan korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Chemical Technology en
dc.contributor.department Kemian tekniikan ja metallurgian laitos fi
dc.contributor.department Department of Chemical and Metallurgical Engineering en
dc.subject.keyword industrial process en
dc.subject.keyword computational modelling en
dc.subject.keyword process modelling en
dc.subject.keyword mechanistic model en
dc.subject.keyword thermal-hydraulic en
dc.subject.keyword dynamic simulation en
dc.subject.keyword process control en
dc.subject.keyword simulation-aided engineering en
dc.subject.keyword teollisuusprosessi fi
dc.subject.keyword tietokonemallinnus fi
dc.subject.keyword prosessien mallinnus fi
dc.subject.keyword mekanistinen malli fi
dc.subject.keyword termohydrauliikka fi
dc.subject.keyword dynaaminen simulointi fi
dc.subject.keyword prosessiautomaatio fi
dc.subject.keyword simulointiavusteinen suunnittelu fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-8759-7
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Alopaeus, Ville, Prof., Aalto University, Department of Chemical and Metallurgical Engineering, Finland
dc.opn Hämäläinen, Jari, Prof., LUT University, Finland
dc.rev Hillestad, Magne, Prof., NTNU Norwegian University of Science and Technology, Norway
dc.rev Vilkko, Matti, Prof., Tampere University, Finland
dc.date.defence 2019-11-08
local.aalto.acrisexportstatus checked 2019-12-06_1542
local.aalto.formfolder 2019_10_21_klo_15_00
local.aalto.archive yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics