Toimistotilojen LEED-sertifiointi - sisustusarkkitehdin näkökulma

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Jalas, Mikko
dc.contributor.author Salmenkivi, Tiitta
dc.date.accessioned 2019-09-11T09:50:26Z
dc.date.available 2019-09-11T09:50:26Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/40201
dc.description.abstract Tämä maisterin opinnäyte käsittelee toimistotilojen LEED-ympäristösertifiointia sisustusarkkitehdin näkökulmasta. Toimistotilat ovat hyvin tyypillinen suunnittelukohde sisustusarkkitehdeille. Nykyään lähes kaikki toimistokohteet sertifioidaan, jonka takia tarve sertifiointiosaamiselle on kasvanut. Sertifiointiprosessin ja -vaatimusten ymmärtäminen helpottaa ympäristöystävällisten valintojen tekemistä ja suunnittelijan työskentelyä sertifioitavassa projektissa. Ympäristösertifiointien ajankohtaisuus ja suunnittelijoiden työn tukeminen olivat motivaationa aihevalinnan takana. Opinnäytteen tarkoituksena oli hankkia ja koota yhteen uutta tietoa LEED v3 2009, BD+C: New Construction -luokitusjärjestelmän vaatimuksista ja vaatimuksiin vastaamisesta. Tarkka tutkimuskysymys oli: Miten toimistotilojen sisustusarkkitehtuurissa pyritään vastaamaan LEED-ympäristösertifioinnin vaatimuksiin? Opinnäytteessä perehdytään ensin sertifiointiprosessin kulkuun. Tämän jälkeen syvennytään niihin kyseisen LEED-luokitusjärjestelmän pisteytyksen osa-alueisiin, joihin sisustusarkkitehtuurilla voi olla vaikutusta. Nämä osa-alueet käydään läpi pistekohdittain. Jokaisesta pistekohdasta avataan sen tavoitteet, vaatimukset ja käytännön toimet, joilla vaatimuksiin voidaan vastata. Samalla arvioidaan sisustusarkkitehdin ja muiden suunnittelijoiden roolia pisteen hankinnassa. Opinnäyte on laadullisen tapaustutkimuksen muodossa suoritettu tutkimusraportti. Tutkimuksessa haastateltiin kahta valtuutettua LEED-asiantuntijaa (LEED AP, Accredited Professional). Haastattelut olivat puolistrukturoituja ja ne toimivat tutkimuksen pääasiallisina tiedonlähteinä. Sisustusarkkitehtuurin vaikutus pisteiden saantiin tutkittavassa luokitusjärjestelmässä on lopputyön mukaan pienehkö, mutta silti merkityksellinen. Luokitusjärjestelmän 56 pistekohdasta sisustusarkkitehdin vaikutusalueella on yhdeksän. Niistä kaksi liittyy vedenkäytön tehokkuuteen, yksi energiankäytön tehokkuuteen ja kuusi sisäilman laatuun. Pistevaatimuksiin vastataan valitsemalla kriteereihin sopivia materiaaleja ja tuotteita, kuten vettä säästäviä vesikalusteita, päästöttömiä pintamateriaaleja ja -käsittelyaineita sekä sisäilmaa puhdistavia sisäänkäyntijärjestelmiä. Sisustusarkkitehtuurin merkitys LEED-pistevaatimusten kannalta on suurin sisäilman laadun takaajana. Tutkittava LEED-luokitusjärjestelmä ohjaa ekologiseen sisustusarkkitehtuuriin kapeasta näkökulmasta. Mikäli ympäristösertifiointia halutaan käyttää ekologisen sisustusarkkitehtuurin ohjaustyökaluna, on mittariksi valittava joku toinen järjestelmä tai niiden yhdistelmä. LEED-luokitusjärjestelmät käsittelevät vain mitattavissa olevia asioita, jolloin esimerkiksi tilojen toimivuus, muuntojoustavuus ja visuaalinen ajattomuus rajautuvat huomion ulkopuolelle. fi
dc.description.abstract This master’s thesis is about the LEED environmental certification from an interior architect’s perspective. Office space is a very typical design subject for interior architects. Today, almost all office buildings are certified, and the need for certification expertise has increased. Understanding the certification process and requirements makes it easier to make environmentally-friendly choices and to work in a certification project. The motivation behind the topic was to understand environmental certifications and support interior architect’s efforts towards sustainable design. The purpose of the thesis was to acquire and compile new information on the requirements of LEED v3 2009, BD + C: New Construction -rating system. The precise research question was: How does the office space interior architecture work to meet LEED environmental certification requirements? First the thesis examines the course of the certification process. Thereafter, it focuses on the scoring of the LEED rating system. Scores which may have an impact on the interior architecture are reviewed. Each point´s objectives and requirements are studied. Practical actions to meet the requirements are also examined. Additionally the role of interior architects and other designers in the acquisition of a point is evaluated. The thesis is a research report in the form of a qualitative case study. Two LEED specialists (LEED APs, Accredited Professional) were interviewed. The interviews were semi-structured and they served as the main source of information for research. The impact of the interior architecture on the rating system is small, but still meaningful. Of the 56 total points on the rating system, interior architect impacts nine points. Two of them relate to the water efficiency, one for energy efficiency and six for indoor air quality. The point requirements are met by selecting materials and products suitable for the criteria, such as water-saving water equipment, non-toxic surface and treatment materials, and indoor air cleansing systems. The importance of interior design for the LEED point requirements is greatest in ensuring indoor air quality. The LEED classification system studied here will direct to ecological interior architecture from a narrow point of view. To use environmental certification as an eco-friendly interior design control tool, one should choose another system or a combination of those. LEED rating systems only deal with measurable issues, not with issues such as functionality, flexibility, and visual timelessness. en
dc.format.extent 99+1
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Toimistotilojen LEED-sertifiointi - sisustusarkkitehdin näkökulma fi
dc.title LEED certification of office premises - Interior architect’s perspective en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Muotoilun laitos fi
dc.contributor.department Department of Design en
dc.subject.keyword sisustusarkkitehtuuri fi
dc.subject.keyword tilasuunnittelu fi
dc.subject.keyword ympäristösertifiointi fi
dc.subject.keyword LEED fi
dc.subject.keyword toimistotilat fi
dc.subject.keyword toimistorakentaminen fi
dc.subject.keyword ekologisuus fi
dc.subject.keyword ekologinen suunnittelu fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201909115234
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Kareoja, Pentti
dc.programme Product and Spatial Design en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account