Learning Centre

Managing urban complexity - Participatory planning, self-organization and co-production of urban space

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Horelli, Liisa, Adj. Prof., Aalto University, Department of Built Environment, Finland
dc.contributor.author Wallin, Sirkku
dc.date.accessioned 2019-09-10T09:01:24Z
dc.date.available 2019-09-10T09:01:24Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.isbn 978-952-60-8702-3 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-8701-6 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/40200
dc.description.abstract Contemporary urban planning theories and practices are still dealing with the linear procedures and institutional sense-making. However, a new planning paradigm is emerging.The actor-based perspective acknowledges self-organizing urban development, which is able to operate apart from statutory government and decision-making. This dissertation is a longitudinal case study analysis on local urban development in Herttoniemi, Helsinki. The dissertation is based on meta-analysis of an action research, which operated with the local stakeholders for almost a decade since 2004. The aim of this dissertation is to provide theoretical and practical solutions that enhance the comprehension of urban development patterns in the Finnish context, and to explore the role of citizen engagement in urban planning. The dissertation answers the questions: What is urban complexity? What is the role of civil engagement in urban planning and development? How can e-planning enable civil engagement and urban transformation? The analysis of urban complexities indicates that the civic engagement is an advantage in planning and development initiatives. Unlike the public participation in the planning discourse, which often emphasizes conflicts, the self-organization fills in the discontinuity of the statutory processes. For example, neighbourhood activists created new public space, supported local services and maintain urban events. In addition to the self-organizing activities, mundane everyday life improved the local surroundings and nurtured the local identity, while the formal planning initiatives have been less effective to develop Herttoniemi. The dissertation suggests that urban complexity emerges due to a systemic gap: the one within planning and implementation, and the other between the planners and the local diverse realities. There are several reasons for this systemic gap. Namely, the linearity of the planning procedures and the lack of versatile planning methodology which prohibit adequate approaches to steer and feed urban transformation. Therefore, I argue that there is a need for expanded urban planning, which acknowledges the grass root level dynamics and systemic urban change, and integrates different planning approaches, including the promise of urban and community informatics in e-planning. The dissertation presents different types of urban complexity, and the means to cope with them. en
dc.description.abstract Ihminen ja ihmisyhteisöjen toiminta on noussut kaupunkisuunnittelun ja erityisesti kaupunkikehittämisen keskiöön viime vuosina. Kaupunkisuunnittelun lähestymistavat ja menetelmät ovat kuitenkin pysyneet perinteisinä, lineaarisina ja institutionaalisten tavoitteiden asettelun mukaisina. Päähuomio keskittyy usein yksittäisten rakennushankkeiden kerrosneliömääriin ja pitkän aikavälin strategisiin tavoitteisiin, ei paikallisesti todettujen kehittämistarpeiden toteuttamiseen. Uusi kaupunkisuunnittelun paradigma on kuitenkin hahmottumassa. Post-strukturalistinen kaupunkisuunnittelu nostaa esiin itseorganisoituvien kaupunkitoimijoiden ja paikallisten kumppanuuksien merkityksen. Toisin kuin perinteisessä osallistuvassa suunnittelussa, paikallinen toimijuus ei rajaudu enää tiettyyn suunnittelun vaiheeseen, vaan jatkuu rakentamiseen sekä arjen ympäristöjen ylläpitoon ja ympäristön seurantaan. Tämän väitöskirjan tavoitteena on edistää kaupunkisuunnittelun keinovalikoimaa erilaisten paikallisten suunnitteluongelmien tunnistamisessa ja hallinnassa. Väitöskirja perustuu lähes vuosikymmenen jatkuneeseen pitkittäistutkimukseen, jossa kehitettiin toimintatutkimuksen keinoin Helsingin Herttoniemen kaupunginosaa. Väitöskirja vastaa tutkimuskysymyksiin: Mitä on kaupunkitoimintojen kompleksisuus, ja miten sitä voidaan kaupunkisuunnittelun keinoin hallita? Lisäksi väitöskirja tutkii, mikä on ollut paikallisten toimijoiden rooli kaupunkikehittämisessä, ja millaisia mahdollisuuksia sähköinen suunnittelu (e-planning) tarjoaa kaupunkisuunnittelulle ja -kehittämiselle. Väitöstyö perustuu viiteen vertaisarvioituun artikkeliin. Niiden pohjalta väitän, ettäkaupunkisuunnittelun käytäntöjen tulee kehittyä tunnistamaan ruohonjuuritason toiminta japaikallisuuden kaupunkikehitykseen vaikuttava dynamiikka, jotta kaupunkitilan ja -toimintojen muutosten ymmärtäminen, seuranta ja jopa hallinta on mahdollista. Kompleksisuuden hallinnassa korostuu, että kaupunkisuunnittelu ja yhteiskunnan toiminnot luovat suunnittelukysymyksiä, jotka ovat yhteensovittamattomia paikallisesti, missä todellisuus rakentuu itseorganisoituvien toimijoiden sekä arjen elämisen kautta. Väitöstyö esittää ratkaisuna erilaisia suunnitteluotteita sekä -menetelmiä (expanded urban planning), joilla saadaan tarttumapintaa paitsi kaupungin kompleksiseen muutokseen, myös valtaistetaan kansalaistoimijat mukaan aina strategisesta kaupunkisuunnittelusta oman kaupunginosan ja elinympäristön viihtyisyyden edistämiseen. fi
dc.format.extent 78 + app. 139
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 159/2019
dc.relation.haspart [Publication 1]: Wallin, S. Kaupunkisuunnittelua ja itseorganisoituvaa toimintaa – Kertomus Helsingin Herttoniemen muutoksesta. Alue- ja ympäristö, 2015/1(44),19-32. (Urban transformation in action - Analyzing urban planning and development in Helsinki).
dc.relation.haspart [Publication 2]: Horelli, L., Saad-Sulonen, J., Wallin, S., Botero, A. When Self-Organization intersects with Urban Planning, Two Cases from Helsinki. Journal of Planning Practice and Research, 2015, 30(3), 286-302. Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201507293933.
dc.relation.haspart [Publication 3]: Wallin S., Horelli L. The methodology of user-sensitive service design within urban planning. Environment and Planning B: Planning and Design, 2010, 37(5), 775 – 791. Full text in Acris/Aaltodoc: http://urn.fi/URN:NBN:fi:aalto-201601081006. DOI: 10.1068/b35130
dc.relation.haspart [Publication 4]: Wallin S., Horelli L. Playing With The Glocal Through Participatory e-Planning. Journal of Community Informatics, 2012, 8(3). http://ci-journal.net/index.php/ciej/article/view/883
dc.relation.haspart [Publication 5]: Horelli, L., Wallin, S. The Future-making assessment approach as a tool for e-planning and community development – the case of Ubiquitous Helsinki. In C.N.Silva.(Ed.). Handbook of Research on E-Planning- ICTs for urban development and monitoring (58-79). 2010, Hershey, PA: IGI Global. DOI:10.4018/978-1-61520-929-3.ch004
dc.subject.other Regional planning en
dc.title Managing urban complexity - Participatory planning, self-organization and co-production of urban space en
dc.title Kaupungin muutos ja hallinta - osallistuvan suunnittelun ja itseorganisoituvan toiminnan välimaastossa fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Engineering en
dc.contributor.department Rakennetun ympäristön laitos fi
dc.contributor.department Department of Built Environment en
dc.subject.keyword urban planning and development en
dc.subject.keyword complexity en
dc.subject.keyword self-organization en
dc.subject.keyword civil engagement en
dc.subject.keyword urban change and transformation en
dc.subject.keyword kaupunkisuunnittelu fi
dc.subject.keyword kaupunkikehittäminen fi
dc.subject.keyword itseorganisoituminen fi
dc.subject.keyword kompleksisuus fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-8702-3
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Kyttä, Marketta, Prof., Aalto University, Department of Built Environment, Finland
dc.opn Faehnle, Maija, Dr., Finnish Environment Institute (SYKE), Finland
dc.rev Boelens, Luuk, Prof., Ghent University, Belgium
dc.rev Anttiroiko, Ari-Veikko, Adj. Prof., University of Tampere, Finland
dc.date.defence 2019-09-20
local.aalto.acrisexportstatus checked 2019-10-12_1034
local.aalto.formfolder 2019_09_09_klo_12_09
local.aalto.archive yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse