Learning Centre

Value Formulation of Digital Health Technologies – A Multiple Case Study on the Implementation of an Intelligent Patient Flow Management System

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Tenhunen, Henni
dc.contributor.author Tanila, Tuomo
dc.date.accessioned 2019-08-25T15:15:17Z
dc.date.available 2019-08-25T15:15:17Z
dc.date.issued 2019-08-21
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/39921
dc.description.abstract Aging populations set challenges to healthcare systems on a global scale, thus increasing demand for new technological solutions. As a result, investments in new digital health technologies are constantly increasing. Yet the value of these solutions is difficult to measure. Although many evaluation models for digital health interventions exist, there seems to be a lack of proper explanation of the mechanisms behind the value formulation. This thesis explores a novel approach to evaluate and structure value formulation for digital health interventions. Utilizing a CIMO-logic (context, intervention, mechanisms, and outcomes) in a multiple case study, this study set out to apply a recently developed value formulation model, PROVE-IT, for a digital health intervention for seeking of treatment and triage purposes. The research problem was divided into three objectives. The first aim was to discover the mechanisms explaining the functionality of the examined intervention. Second, the thesis explored how the relationship between the mechanisms and outcomes can be measured. Third, the ultimate goal was to develop the existing model to be more practical and generalizable for all digital health interventions. The CIMO-logic was perceived to be a suitable tool for evaluating digital health interventions and their dynamics. Despite differences in contexts, the mechanisms for each case were found to be very similar, thus questioning the generalizable characteristic of the model. As a result, this research suggests further actions to clarify each section in the PROVE-IT model besides presenting means to apply practical metrics to operationalize the model. This thesis contributes to the existing evaluation literature by providing a new approach for value formulation by emphasizing the mechanism perspective. Furthermore, this study provides insight into the practical use of value formulation model to be utilized in sales narratives of health technology companies. en
dc.description.abstract Ikääntyvien väkimäärän kasvu haastaa terveydenhuoltojärjestelmiä maailmanlaajuisesti kasvattaen kysyntää uusille terveysteknologisille ratkaisuille. Tästä johtuen uusien digitaalisten terveysteknologisten investoinnit ovat jatkuvassa kasvussa. Näiden ratkaisujen arvoa on kuitenkin haastavaa mitata. Vaikka monia arviointityökaluja on kehitetty kyseisille teknologioille, puutteita ilmenee erityisesti arvonluonnin mekanismien selittämisessä. Tässä työssä tutkittiin uudenlaista lähestymistä digitaalisten terveysteknologioiden arvon määrittämiseksi ja jäsentämiseksi. Hyödyntäen CIMO-logiikkaa (konteksti, interventio, mekanismi, ja vaikutus) monitapaustutkimuksessa työ pyrkii soveltamaan arvon muodostumisen PROVE-IT-mallia hoidon hakeutumiseen ja hoidontarpeen arviointiin suunnatulle digitaaliselle terveysteknologialle. Tutkimusongelma kiteytyy kolmeen tavoitteeseen. Ensimmäisenä tavoitteena on löytää mekanismit, jotka selittävät tarkastellun terveysteknologian toimivuutta. Toisena tavoitteena on tarkastella miten havaittuja mekanismeja ja niiden suhdetta vaikutuksiin voisi mitata. Kolmantena päätavoitteena on mallin kehittäminen käytännönläheisemmäksi ja yleistettävämmäksi. Diplomityössä havaittiin CIMO-logiikan olevan toimiva tapa jäsentää arvon muodostumista ja sen mekanismeja. Kontekstien erovaisuudesta huolimatta mekanismien havaittiin olevan hyvin samankaltaiset eri tapaustutkimusten välillä, mikä kyseenalaistaa mallin yleistävän luonteen. Tämän vuoksi, työ antaa pohjan jatkotoimenpiteille mallin selkeyttämiseksi sekä suuntaviivoja sen operationalisoinniksi. Tämä tutkimus täydentää arviointityökalujen kirjallisuutta tarjoamalla uuden näkökulman arvon muodostumiseen mekanismeja korostaen. Lisäksi työ tarjoaa näkemystä arvon muodostamisen osoittamisesta yritysten myynnin tukemiseksi. fi
dc.format.extent 102+3
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Value Formulation of Digital Health Technologies – A Multiple Case Study on the Implementation of an Intelligent Patient Flow Management System en
dc.title Digitaalisten terveysteknologioiden arvon muodostuminen – monitapaustutkimus älykkään potilasvirtajärjestelmän toteutuksesta fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword digital health intervention en
dc.subject.keyword value-based healthcare en
dc.subject.keyword CIMO en
dc.subject.keyword market expansion en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201908254982
dc.programme.major Strategy and Venturing fi
dc.programme.mcode SCI3050 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Lillrank, Paul
dc.programme Master’s Programme in Industrial Engineering and Management fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics