Asiantuntijoiden palkitseminen: Näkemyksiä palkitsemisesta asiantuntijapalveluorganisaatiossa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Konttinen, Heidi
dc.date.accessioned 2011-11-14T11:23:28Z
dc.date.available 2011-11-14T11:23:28Z
dc.date.issued 2010
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/398
dc.description.abstract ASIANTUNTIJOIDEN PALKITSEMINEN – NÄKEMYKSIÄ PALKITSEMISESTA ASIANTUNTIJAPALVELUORGANISAATIOSSA TUTKIMUKSEN TAVOITTEET Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, minkälaisia asioita asiantuntijoiden palkitsemisessa yleensä otetaan huomioon ja toisaalta kartoittaa toimeksiantajayrityksen asiantuntijoiden näkemyksiä näistä seikoista. Toimeksiantajayrityksen kannalta erityisen kiinnostavaa on tietää, miten heidän asiantuntijansa suhtautuvat suoriteperusteiseen palkitsemiseen, mutta myös palkitsemisesta vallitseviin käsityksiin yleisesti. Tulosten on tarkoitus palvella ennen kaikkea toimeksiantajayrityksen mahdollisia tarpeita kehittää asiantuntijoiden palkitsemiskäytäntöjä myöhemmin. TUTKIMUKSEN TOTEUTUSTAPA Toteutin tutkimukseni kvalitatiivisena tutkimuksena. Menetelmänä käytin teemahaastattelua eli puolistrukturoitua haastattelua. Haastattelin yhteensä viittä toimeksiantajayrityksen asiantuntijaa saadakseni mahdollisimman realistisen kuvan heidän näkemyksistään yrityksen palkitsemiskäytänteistä. Haastatteluihin etukäteen valitut teemat perustuivat tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen, mutta haastatteluita tehdessä nousi esille myös uusia toimeksiantajayritystä koskevia teemoja. Tulosten lopullisiksi teemoiksi nousivat asiantuntijoiden näkemykset motivaatiosta ja oikeudenmukaisuudesta, asiantuntijapalveluorganisaation palkitsemisen erityispiirteistä, tulosperusteisesta palkitsemisesta ja palkitsemisviestinnästä. TUTKIMUKSEN TULOKSET Asiantuntijat Asiantuntijaorganisaatio Oy:ssä ovat tyytyväisiä niin sanottuihin olosuhdetekijöihin eli esimerkiksi yrityksen joustavuuteen. Haastattelujen tulosten perusteella kehittämisodotukset kohdistuvat suoriteperusteisen palkitsemisen käyttöönottoon joko henkilö- tai ryhmätasolla. Tämänhetkistä koko yrityksen tasolla tapahtuvaa tulospalkkausta ei pidetä kovin motivoivana. Suoriteperusteisessa palkitsemisessa huomiota toivotaan kiinnitettävän etenkin tavoitteiden asettamiseen henkilön tai ryhmän piirteiden mukaisesti sekä palkitsemisviestinnän täsmällisyyteen. AVAINSANAT asiantuntija,asiantuntijapalveluorganisaatio, palkitseminen, palkitsemistutkimus, suoriteperusteinen palkitseminen, palkitsemisviestintä fi
dc.format.extent 77
dc.language.iso fi en
dc.title Asiantuntijoiden palkitseminen: Näkemyksiä palkitsemisesta asiantuntijapalveluorganisaatiossa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Marketing and Management en
dc.contributor.department Markkinoinnin ja johtamisen laitos fi
dc.subject.keyword asiantuntija
dc.subject.keyword asiantuntijapalveluorganisaatio
dc.subject.keyword palkitseminen
dc.subject.keyword palkitsemistutkimus
dc.subject.keyword suoriteperusteinen palkitseminen
dc.subject.keyword palkitsemisviestintä
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201111181310
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Organization and Management en
dc.programme.major Organisaatiot ja johtaminen fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon organisaatio
dc.subject.helecon organization
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon asiantuntijat
dc.subject.helecon specialists
dc.subject.helecon palkkiot
dc.subject.helecon remuneration
dc.subject.helecon kannustaminen
dc.subject.helecon incentives
dc.ethesisid 12266
dc.date.dateaccepted 2010-05-03
dc.location P1 I


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse