Learning Centre

Design thinking methods in early phase of ship concept development

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Ilus, Mikko
dc.contributor.author Al-Murani, Bäsmä
dc.date.accessioned 2019-08-25T15:01:30Z
dc.date.available 2019-08-25T15:01:30Z
dc.date.issued 2019-08-19
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/39814
dc.description.abstract The widely used for ship concept design is the traditional ship spiral. The spiral model has not changed or developed since it was introduced back in 1959. This causes problems in the modern-day work environment, as cruise ship design changes and develops fast and often during the first stages of the concept development. Due to this new model of designing is needed. In addition to a new model, newer methods are also needed. This research aims to study different design thinking models and methods and suggest a new process connecting the double spiral model with design thinking methods. The design thinking methods are analysed through the point of view of the usage in naval architecture work, and for each method, an example of the usage is suggested. In addition to the example, the methods are also divided into three groups based on the usage of them by Meyer Sales and Design team. Finally, the suggested methods are evaluated by using them to find out the wants and need of the passenger in future cruise ships and is this knowledge important for the shipyard. Based on the data collected by using several different design thinking methods, the conclusion is that the passengers can point out what does and does not work and if there is room for improvement. In addition, the data collected from the methods support the claim that the shipyard would benefit from the information. en
dc.description.abstract Laivojen konseptisuunnittelussa käytetään yleisesti perinteistä suunnitteluspiraalia. Spiraalimalli ei ole muuttunut tai kehittynyt sen jälkeen, kun se otettiin käyttöön vuonna 1959. Tämä aiheuttaa ongelmia nykyaikaisessa työympäristössä, koska risteilyalusten suunnittelu muuttuu ja kehittyy nopeasti ja usein konseptikehityksen ensimmäisissä vaiheissa tarvitaan uusia menetelmiä. Tämän uuden suunnittelumallin vuoksi tarvitaan. Uuden mallin lisäksi tarvitaan myös uudempia menetelmiä. Tutkimuksen tavoitteena on tutkia erilaisia design thinking malleja ja menetelmiä ja ehdottaa uutta prosessia, joka yhdistää double spiral -mallin design thinking menetelmiin. Design thinking menetelmiä analysoidaan laivasuunnittelutyön käytön näkökulmasta, ja kunkin menetelmän osalta ehdotetaan esimerkkiä tämän käytöstä. Esimerkin lisäksi menetelmät on jaettu kolmeen ryhmään, jotka perustuvat Meyerin Sales and Design tiimin käyttöön. Lopuksi ehdotetut menetelmät arvioidaan käyttämällä niitä selvittäämään matkustajan halut ja tarpeet tulevissa risteilyaluksissa, ja onko tämä tieto telakalle tärkeä. Useiden eri suunnittelun ajattelutapojen avulla kerättyjen tietojen perusteella voidaan päätellä, että matkustajat voivat huomauttaa, mikä ei toimi ja mikä on parannettavaa. Lisäksi menetelmistä kerätyt tiedot tukevat väitettä, jonka mukaan telakka hyötyisi tiedoista. fi
dc.format.extent 53+4
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Design thinking methods in early phase of ship concept development en
dc.title Design thinkin metodit laivan konseptisuunnittelun alkuvaiheessa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword design thinking methods en
dc.subject.keyword cruise ship en
dc.subject.keyword double spiral model en
dc.subject.keyword design thinking models en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201908254875
dc.programme.major Marine Technology fi
dc.programme.mcode fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Hölttä-Otto, Katja
dc.programme Master's Programme in Mechanical Engineering (MEC) fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics