Suunnittelun ohjausmenetelmän kehittäminen toteutussuunnittelun hukan eliminoimiseksi

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Porokka, Lauri
dc.contributor.author Koniel, Ossi
dc.date.accessioned 2019-08-25T15:00:30Z
dc.date.available 2019-08-25T15:00:30Z
dc.date.issued 2019-08-19
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/39806
dc.description.abstract Rakennusalaa ovat vaivanneet pitkään erilaiset laatu-, aikataulu-, kustannus- ja tuottavuusongelmat. Tutkimusten mukaan näiden ongelmien ratkaisevana osasyynä on perinteinen suunnitteluprosessi, joka sisältää merkittävän määrän hukkaa. Tämä hukka konkretisoituu toteutussuunnittelussa suunnitelmapuutteina, -muutoksina ja -viivästyksinä, joiden vaikutukset hankintaan ja tuotantoon ovat merkittävät. Tästä huolimatta, suunnittelun ohjauksen kehittämiseen on panostettu suhteellisen vähän alalla. Diplomityön tavoitteena oli kehittää suunnittelun ohjausmenetelmä, jolla pyritään eliminoimaan toteutussuunnittelun hukkaa. Tutkimus koostuu kirjallisuusselvityksestä ja empiirisestä osasta. Kirjallisuusselvityksessä kuvataan suunnittelun hukkaa sekä sen eliminointiin kehitettyjä toimintatapoja ja sovellutuksia. Toimintatutkimuksena toteutettu empiirinen osuus käynnistettiin hukkatutkimuksella, jossa työpajatyöskentelyllä sekä tutkimuskohteen havainnoinnilla ja haastatteluilla tunnistettiin 15 eri toteutussuunnittelun hukkamuotoa ja niiden aiheuttajia. Hukkatutkimuksessa tunnistettiin kirjallisuusselvityksen nähden kahdeksan uutta hukkamuotoa: ylisuunnittelu, epäoleellisten asioiden käsittely kokouksissa, kokousten pitäminen vailla keskeisiä osapuolia, kokouksiin tarpeeton osallistuminen, suunnitelmien puutteellinen tarkastaminen, liian aikainen suunnittelu, tarpeettomien suunnitelmien tuottaminen, tiedon etsiminen sekä tuotannon puutteellinen hyödyntäminen. Nämä muodostavat tutkimuksen ensimmäisen keskeisen tieteellisen kontribuution. Tutkimuksen toinen kontribuutio liittyy kehitettyyn suunnittelun ohjaus menetelmään. Kirjallisuuden ja hukkatutkimustulosten pohjalta luotiin suunnittelun ohjausmenetelmä, joka käsittää suunnitteluaikataulun ja suunnitelmamäärittelytyökaluja sekä niihin liittyviä toimenpiteitä. Suunnitteluaikataulu koostuu palaveri-, suunnitelmapaketti- ja tehtäväaikataulusta. Suunnitelmatarvemäärittelyt koostuvat suunnitelmamatriisista, suunnitelmien sisältömäärittelystä sekä lähtötietotarveluettelosta. Jokaiselle hukkamuodolle on onnistuttu löytämään työkalu, jolla kyseistä hukkaa pyritään eliminoimaan. Menetelmä testattiin tutkimuskohteessa ja tulokset antoivat viitteitä siitä, että sen avulla kyettiin vähentämään ja jopa eliminoimaan merkittävän osan hukkamuodoista. Lopuksi tunnistettiin vielä menetelmän kehityskohteet jatkokehitystä varten. fi
dc.description.abstract The construction industry has been plagued by various quality, scheduling, cost and productivity problems for a long time. Research has shown that a crucial cause for these problems is the traditional design process, which contains a significant amount of waste. This waste is reflected in detailed design as design deficiencies, changes and delays, which have significant implications on procurement and production. Despite this, relatively little has been invested in the development of design management in the industry. The aim of the thesis was to develop a design management method that aims to eliminate waste from detailed design. The research consists of a literature review and an empirical action research. The design waste and the methods and applications developed for its elimination are described in the literature review. The action research began with a waste research, where 15 various types of detailed design waste and their causes were identified through a workshop, an observation of the case project and interviews. The waste research identified eight new waste types in relation to the literature review: overdesign, going through irrelevant at meeting, having meetings without the essential stakeholders, unnecessary attendance of meetings, producing defective design, designing too early, producing unnecessary design, searching for information and poor utilization of production. These are the first major scientific contributions of the research. The second contribution of the research is related to the developed design management method. Based on the results obtained, a design management method was created, which includes a design schedule and design requirement tools as well as related measures. The design schedule consists of a meeting, design package and task schedule. The design requirements consist of a design matrix, a specification of design content and a list of input information. For each waste type, a tool to eliminate it was successfully found. The method was tested in the case project and the results indicated that it was able to reduce and even eliminate a significant portion of the waste types. Finally, the development areas of the method were identified for further development. en
dc.format.extent 91
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Suunnittelun ohjausmenetelmän kehittäminen toteutussuunnittelun hukan eliminoimiseksi fi
dc.title Developing a design management method to eliminate detailed design waste en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword toimitilarakentaminen fi
dc.subject.keyword suunnittelun ohjaus fi
dc.subject.keyword lean fi
dc.subject.keyword hukka fi
dc.subject.keyword suke fi
dc.subject.keyword allianssi fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201908254867
dc.programme.major fi
dc.programme.mcode fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Seppänen, Olli
dc.programme Master's Programme in Building Technology (CIV) fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account