Learning Centre

Demystifying employee experience design - A study crystallizing the current state and meaning of employee experience design in organizations

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Nieminen, Johanna
dc.contributor.author Mäenpää, Maija
dc.date.accessioned 2019-07-14T17:00:05Z
dc.date.available 2019-07-14T17:00:05Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/39271
dc.description.abstract Companies are currently facing radical changes related to the future of work. Employee behaviors are changing, new emergent technologies disrupt the ways of working, and there is a greater demand for responding to customer needs, speed, agility, and innovation. In this shifting environment, organizations have started to investigate their employee experience as a strategic imperative. At the same time, the meaning of human-centered design methodologies in the context of organization transformation and human resources has evolved and formulated the approach of employee experience design to answer to the new challenges of work. However, as an emerging field of expertise, the practitioners still lack holistic understanding what employee experience design truly means, why it is important, and how employee experience is designed and managed. Therefore, this master’s thesis investigates these key questions and aims at crystallizing the current state and meaning of employee experience design in organizations. The thesis is a qualitative, holistic, and multidisciplinary study exploring employee experience design through design and human resources disciplines. Even though the topic touches many parallel research themes, the specific setting of the thesis narrows down the scope to investigate the topic through service design field. Moreover, the two main research methods utilized in this work are literature review and expert interviews. By investigating the existing theories of employee experience design through literature, and combining the theoretical findings with practical insights of 15 employee experience experts, the work formulates in the end a coherent overview of the meaning and current state of employee experience design. The results of the thesis work articulate that employee experience design shows signs of becoming its own paradigm, and therefore, common characteristics and themes from literature and expert interviews are identified for the approach. These address the three main research questions of the thesis and reveal the underlying principles of employee experience design, the reasons for its emergence and importance, as well as the needed design process and management practices. However, the approach consequently faces shortages. Due to the novelty of the concept, the definitions for employee experience design are still dispersed. Furthermore, the context differences of service design and employee experience should be better researched together with studying the integration of employee experience design with various disciplines. This is crucial for creating more suitable practices, processes, methods, and competence areas for designing and managing employee experience as well as crystallizing the approach further and developing it into an established paradigm. en
dc.description.abstract Yritykset kohtaavat tänä päivänä radikaaleja muutoksia liittyen työn tulevaisuuteen. Työntekijöiden käyttäytyminen muuttuu, uudet nousevat teknologiat disruptoivat toimintatapoja ja organisaatiot kohtaavat yhä enemmän vaatimuksia liittyen muuttuviin asiakastarpeisiin, nopeuteen, ketteryyteen ja innovatiivisuuteen. Tässä muuttuvassa toimintaympäristössä yritykset ovat alkaneet tutkia työntekijäkokemuksen merkitystä strategisena välttämättömyytenä. Samanaikaisesti ihmislähtöisen suunnittelun menetelmät organisaatiomuutoksen sekä henkilöstöjohtamisen kontekstissa ovat kehittyneet ja muodostaneet työntekijäkokemuksen muotoilun lähestymisen, joka vastaa uusiin työn haasteisiin. Vaikka kyseinen lähestyminen on kehittyvä asiantuntemuksen ala, erilaisilta toimijoilta puuttuu vielä holistinen ymmärrys siitä mitä työntekijäkokemuksen muotoilu todella tarkoittaa, miksi se on tärkeää ja miten työntekijäkokemusta muotoillaan ja johdetaan. Tästä syystä tämä maisterin opinnäytetyö tutkii näitä pääkysymyksiä ja pyrkii kirkastamaan työntekijäkokemuksen muotoilun nykytilaa ja merkitystä organisaatioissa. Tämä opinnäytetyö on kvalitatiivinen, holistinen ja poikkitieteellinen tutkimus, joka tarkastelee työntekijäkokemuksen muotoilua henkilöstöjohtamisen ja muotoilun alojen kautta. Vaikka aihe koskettaakin monia rinnakkaisia tutkimuksellisia teemoja, opinnäytteille ominainen konteksti rajaa työn laajuutta tutkimaan aihetta pääasiallisesti palvelumuotoilun näkökulmasta. Kaksi päätutkimusmenetelmää, joita työ hyödyntää, ovat kirjallisuuskatsaus ja asiantuntijahaastattelut. Selvittämällä kirjallisuuden kautta olemassa olevat teoriat työntekijäkokemuksen muotoilulle ja yhdistämällä teoreettiset löydökset 15 työntekijäkokemuksen asiantuntijan käytännön näkemyksiin, työ muodostaa lopulta koherentin katsauksen työntekijäkokemuksen muotoilun nykytilaan ja merkitykseen. Opinnäytetyön tulokset paljastavat, että työntekijäkokemuksen muotoilu on kasvamassa omaksi paradigmakseen ja tämän vuoksi aiheelle voidaan tunnistaa yhteisiä tunnusomaisia piirteitä ja teemoja kirjallisuuskatsauksen ja asiantuntija haastatteluiden pohjalta. Nämä viittaavat opinnäytetyön kolmeen päätutkimuskysymykseen, jotka paljastavat työntekijäkokemuksen muotoilun perustana olevat lähtökohdat, syyt miksi lähestyminen on syntynyt ja on tärkeä, sekä työntekijäkokemuksen muotoiluun tarvittavat design prosessit ja johtamisen periaatteet. Tästä huolimatta lähestymisessä on myös puutteita. Koska konsepti kokonaisuudessaan on vielä tuore, määritelmät työntekijäkokemuksen muotoilulle ovat hajanaisia. Lisäksi palvelumuotoilun ja työntekijäkokemuksen kontekstieroja tulisi tutkia laajemmin sen ohella, että ymmärretään miten työntekijäkokemuksen muotoilu integroituu yhteen monien muiden alojen kanssa. Tämä on erityisen tärkeää sopivampien käytäntöjen, prosessien, menetelmien ja kompetenssialueiden kehittämiselle, jotta työntekijäkokemusta voidaan muotoilla ja johtaa sekä lähestymistä kristallisoida ja kehittää vakiintuneeksi paradigmaksi. fi
dc.format.extent 104
dc.language.iso en en
dc.title Demystifying employee experience design - A study crystallizing the current state and meaning of employee experience design in organizations en
dc.title Työntekijäkokemuksen muotoilun selkeyttäminen - Tutkimus kirkastamaan työntekijäkokemuksen muotoilun nykytilaa ja merkitystä organisaatioissa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Design en
dc.contributor.department Muotoilun laitos fi
dc.subject.keyword employee experience en
dc.subject.keyword employee experience design en
dc.subject.keyword service design en
dc.subject.keyword human resources management en
dc.subject.keyword employee en
dc.subject.keyword organization en
dc.subject.keyword experience design en
dc.subject.keyword design thinking en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201907144335
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Mattelmäki, Tuuli
dc.programme Collaborative and Industrial Design en
dc.location P1 OPINNÄYTTEET D 2019 Mäenpää
local.aalto.barcode 1210031626


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics