Effect of Cross-Border Investments on European Private Equity Buyout Fund Performance

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Wickström, Henrik
dc.contributor.author Heinikoski, Joel
dc.date.accessioned 2019-06-23T15:23:06Z
dc.date.available 2019-06-23T15:23:06Z
dc.date.issued 2019-06-19
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/39090
dc.description.abstract During the past decades, the private equity industry has grown substantially and the current level of fundraising and amounts of dry powder suggest that it is not easy for funds to find favorable deals. A possible means for funds to alleviate this issue as the industry matures is to look across borders in search for deal flow. Cross-border private equity investing has previously been associated with challenges related to cultural distance and differences in the institutional environments while increased opportunities are associated with improved performance. In addition, the research around cross-border private equity mostly focuses on the venture capital industry with buyouts receiving little attention. This study explores the relationship between cross-border investing and European buyout fund performance by analyzing the effect of cross-border share of investments on fund IRRs. This effect is analyzed from both general cross-border as well as cross-continent viewpoints. Moreover, the interaction effects of fund size, club deals and local offices, that are suggested remedies for overcoming challenges in cross-border settings, are studied. The hypotheses are formed by synthesizing previous literature on cross-border private equity and fund performance and tested using regression analysis on a sample from Preqin consisting of European buyout funds with vintages from 2000 to 2010 and corresponding deal data until early 2019. The results imply that universal positive effects of cross-border share on fund performance are not supported. Rather, the effects are contingent upon a few circumstances. First, high cross-border focus seems to improve returns for large funds, whereas for smaller funds the effect is negative. Large funds may be induced to invest across borders in order to perform and are likely more skilled in international investing. Next, the effects are positive for the local office deal share suggesting that weaker performance is associated with pure cross-border deals, while cross-border settings can increase opportunities if the fund operates through a local branch. Finally, the results indicate a positive effect for the share of investments made across continents suggesting that success might be dependent on distance, although more research on this is warranted. en
dc.description.abstract Pääomasijoitusmarkkina on viime vuosikymmenien aikana kasvanut merkittävästi ja tämän hetkiset rahastojen varojenkeruun ja sijoittamattoman pääoman tasot osoittavat, ettei suosiollisten ostokohteiden löytäminen ole helppoa. Yksi mahdollinen tapa rahastoille tämän ongelman lievittämiseksi on katsoa yli maarajojen hankevirtaa etsiessä. Maarajat ylittävä pääomasijoittaminen on aiemmin yhdistetty kulttuurilliseen etäisyyteen ja institutionaalisten ympäristöjen eroavaisuuksiin liittyviin ongelmiin, kun taas lisääntyneet mahdollisuudet ovat yhdistetty parantuneeseen performanssiin. Lisäksi, maarajat ylittävään pääomasijoittamiseen liittyvä tutkimus keskittyy pitkälti venture capital-toimialaan ja buyout-toimiala on jäänyt pienelle huomiolle. Tämä tutkimus tarkastelee maarajat ylittävien sijoitusten ja eurooppalaisten buyout-rahastojen tuottojen välistä suhdetta analysoimalla rahaston maarajat ylittävien sijoitusten osuuden vaikutusta rahastojen tuottoon. Vaikutusta analysoidaan sekä yleisesti maarajat ylittävien sijoitusten että mannerten ylittävien sijoitusten osuuksien näkökulmasta. Lisäksi rahastojen koon, syndikoitujen kauppojen ja paikallisten toimistojen, eli tekijöiden, joita on ehdotettu maarajat ylittävän pääomasijoittamisen haasteiden lievittäjiksi, moderoivaa vaikutusta tutkitaan. Hypoteesit on muodostettu syntetisoimalla aiempaa maarajat ylittävää pääomasijoittamista sekä rahastojen tuottoja käsittelevää kirjallisuutta ja niitä testataan regressioanalyysillä. Tutkimuksen datana toimii Preqin-tietokannasta haettu otos, joka koostuu eurooppalaisista buyout-rahastoista, jotka on kerätty vuosina 2000 – 2010, sekä näiden tekemien kauppojen tiedoista aina vuoden 2019 alkuun asti. Tulokset implikoivat, ettei perusteita yleisesti positiivisille maarajat ylittävien sijoituksien osuuden vaikutuksille rahaston tuottoihin ole. Sen sijaan, vaikutukset riippuvat muutamista tekijöistä. Ensiksi, korkea maarajat ylittävien sijoituksien osuus näyttäisi parantavan isojen rahastojen tuottoja kun taas pienillä rahastoilla vaikutus on negatiivinen. Isojen rahastojen voi olla parempi investoida maarajojen yli menestyäkseen ja ne ovat myös todennäköisesti taitavampia kansainvälisessä sijoitustoiminnassa. Toiseksi, paikallisten toimistojen kautta tehtyjen sijoitusten osuuden vaikutukset ovat positiiviset, mikä indikoi, että maarajojen ylittäminen voi parantaa mahdollisuuksia jos pääomasijoittaja toimii paikallisen toimiston kautta. Viimeiseksi, tulokset indikoivat, että mannerten yli tehtyjen investointien osuus vaikuttaa tuottoihin positiivisesti eli menestyminen saattaa olla riippuvainen etäisyydestä, mutta tämän ilmiön vahvistaminen vaatii lisätutkimusta. fi
dc.format.extent 90
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Effect of Cross-Border Investments on European Private Equity Buyout Fund Performance en
dc.title Maarajat ylittävien sijoitusten vaikutus eurooppalaisten buyout pääomasijoitusrahastojen tuottoihin fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword cross-border investing en
dc.subject.keyword private equity en
dc.subject.keyword buyouts en
dc.subject.keyword fund performance en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201906234156
dc.programme.major Strategy and Venturing fi
dc.programme.mcode SCI3050 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Maula, Markku
dc.programme Master’s Programme in Industrial Engineering and Management fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account