Using Kanban to Improve Collaboration in a Software Development Team

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kauppinen, Marjo
dc.contributor.advisor Lindbom, Jan
dc.contributor.author Riihiaho, Timo
dc.date.accessioned 2019-06-23T15:21:35Z
dc.date.available 2019-06-23T15:21:35Z
dc.date.issued 2019-06-17
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/39078
dc.description.abstract Organizations tend to face problems in fluently adapting agile processes to their unique business constraints, which may manifest as a lack of collaboration between developers, teams and stakeholders. The Kanban method of software development may provide complementary benefits to Agile and Scrum, enabling a higher level of collaboration, more fluid integration of process management functions, and freedom to evolve and differentiate in a way that is beneficial to the organization. The research problem of the thesis is to investigate how Kanban can be used to improve collaboration in software teams. The research method used was insider action research. The current state of software development of the case team was studied by interviewing key team members using semi-structured interviews. The results were analyzed for factors related to collaboration within the team. The intervention was to design a Kanban board and introduce the team to it by utilizing it in daily work. Observations were then made on how its use affected collaboration in the team. The results of the thesis indicate that prescribed Scrum meetings and actively pursuing opportunities for teamwork were the most important preexisting practices that benefited collaboration. On the other hand, collaboration was hindered by poor utilization of process definitions and visualization tools combined with an excessive intake of simultaneous projects. Applying Kanban practices helped involve team members in each other's work, optimized the flow of meetings and provided opportunities for collaborative process improvement. The thesis concludes that Kanban improves collaboration by creating opportunities for optimized teamwork and by providing an opportunity to improve collaboration by managing the team's workload. en
dc.description.abstract Ketterien toimintatapojen yhteensovittaminen organisaatioiden ainutlaatuisten liiketoimintarajoitteiden kanssa tuottaa usein ongelmia. Tämä voi ilmetä puutteellisena yhteistyönä kehittäjien, tiimien ja muiden sidosryhmien välillä. Kanban-menetelmä voi täydentää muiden ketterien ohjelmistokehitysmenetelmien hyötyjä siten, että se mahdollistaa paremman vuorovaikutuksen, joustavamman prosessinhallinnan integroinnin sekä vapauden kehittyä ja erottua tavalla, joka hyödyttää organisaatiota. Tämän työn tutkimusongelmana on tutkia, miten ohjelmistotiimien yhteistyötä voi kehittää Kanban-menetelmän avulla. Tutkimusmenetelmänä käytettiin sisäpiirin toimintatutkimusta. Ohjelmistokehityksen nykytilaa kartoitettiin kohdetiimin avainhenkilöiden ja teemahaastattelujen avulla. Tuloksia analysoimalla tunnistettiin tiimin vuorovaikutussuhteisiin ja yhteistyöhön liittyviä tekijöitä. Interventioon kuului Kanban-taulun suunnittelu ja sen esittely tiimin jäsenille. Taulua käytettiin päivittäisessä työssä ja samalla havainnoitiin sen vaikutusta tiimin yhteistyöhön. Työn tulokset osoittavat, että tärkeimmät käytössä olevat menetelmät, jotka hyödyttävät yhteistyötä ovat Scrum-menetelmän palaverikäytännöt sekä yhteistyömahdollisuuksien ja -tilanteiden aktiivinen tavoittelu. Toisaalta yhteistyötä haittasi prosessikuvausten epämääräisyys, visualisointityökalujen puutteellinen hyödyntäminen ja liian suuri samanaikaisten projektien sisäänotto. Kanbanin käytäntöjen soveltaminen auttoi tiimin jäseniä osallistumaan toistensa työhön, tehosti palavereiden kulkua ja tarjosi mahdollisuuksia yhteisten prosessien parantamiseen. Työn johtopäätökset ovat, että Kanban-menetelmä parantaa yhteistyötä luomalla mahdollisuuksia tehokkaampaan tiimityöskentelyyn ja että sen avulla voidaan paremmin hallinnoida tiimin työtaakkaa, mikä tarjoaa mahdollisuuksia yhteistyön parantamiseen. fi
dc.format.extent 51 + 2
dc.language.iso en en
dc.title Using Kanban to Improve Collaboration in a Software Development Team en
dc.title Ohjelmistokehitystiimin yhteistyön kehittäminen Kanban-menetelmän avulla fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword agile software development en
dc.subject.keyword Kanban en
dc.subject.keyword Kanban board en
dc.subject.keyword collaboration en
dc.subject.keyword teamwork en
dc.subject.keyword action research en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201906234144
dc.programme.major Software and Service Engineering (SSE) fi
dc.programme.mcode SCI3043 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Kauppinen, Marjo
dc.programme Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess no


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account