Learning Centre

Visual literacy – Printed media as art material

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Nisunen, Petteri
dc.contributor.advisor Peltomaa, Tuija
dc.contributor.author Poskiparta, Liisa
dc.date.accessioned 2019-06-16T17:02:54Z
dc.date.available 2019-06-16T17:02:54Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/38758
dc.description.abstract This Master of Arts thesis is made for the Product and Spatial Design study program in the School of Arts, Design and Architecture in Aalto University. The Supervisor of this thesis is Maarit Mäkelä and thesis Advisors are Petteri Nisunen and Tuija Peltomaa. Papers physical material features have been researched. However this study concentrates on papers artistic and conceptual properties through art practice. Paper is not a neutral material because it comes with history. This organic, today an common material has been developed and perfected to carry and contain human interests. This thesis investigates the artistic possibilities of printed media as art material. The topic is approached as a research task through practice-led artistic research. The process is documented and divided into two parts. Part One investigates different printed media experimentally and communicates the many expressive artistic results from which using books as art material is found to be the strongest media. This is because books are naturally conceptual objects that can materialize any subject ever written. A self-developed technique to deconstruct books to visual literacy improved their conceptual levels. Destroying books enable to say something more about them and about people. Short history of paper, printing and books is introduced to help understand books as art material better. The production and process bring up social, humanistic and moral questions that books provoke to think about. Books lead to big questions such as to knowledge, information and data, recording information, power of information, written power and perception of culture. Part Two shows an artistic process where two conceptually different art series are developed from books. The Random Books series represent human data and our need to produce written data. They are books turned to tactile data surfaces. The Selected Books series represent human behaviour, values and worldviews through individual famous or ideological books that are systematically dismantled to visual codes. Their meanings survive event that the readability is lost. These books content is luring and a new skill have to be developed to understand them. Both series represent minimalism, conceptual art and craft art genres to which they are reflected. Besides the artistic results this thesis shows how developing practice, method and artistic thinking can lead to find ones artistic core. en
dc.description.abstract Tämä Taiteen Maisterin opinnäytetyö on tehty Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun Muotoilun laitokselle, Product and Spatial Design koulutusohjelmaan. Lopputyön valvoja on Maarit Mäkelä ja opinnäyteohjaajat ovat Petteri Nisunen sekä Tuija Peltomaa. Paperin fyysisiä ominaisuuksia on tutkittu, mutta tämä tutkimus keskittyy paperin taiteellisiin ja käsitteellisiin ominaisuuksiin taiteen tekemisen kautta. Paperi ei ole neutraali materiaali, koska se on kontaktissa omaan historiaansa. Tämä orgaaninen, ja nyttemmin arkipäiväinen materiaali on kehitetty kantamaan ja säilyttämään ihmiskunnan intressejä. Opinnäytetyö tutkii painetun median taiteellisia mahdollisuuksia taidemateriaalina. Aihetta lähestytään tutkimustehtävänä taiteellisen tutkimuksen kautta. Dokumentoitu prosessi on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen osa tutkii erilaisia painettuja medioita kokeellisesti ja tuo esille prosessin monet ekspressiiviset taiteelliset löydökset. Tästä joukosta kirjat erottuvat, koska ne ovat luonnostaan käsitteellisiä objekteja, joiden avulla voi materialisoida minkä tahansa koskaan kirjoitetun tai kirjallisesti käsitellyn aiheen. Itse kehitetty tekniikka, joka purkaa kirjoja visuaaliseksi kirjallisuudeksi lisää teosten käsitteellisyyttä. Tuhoamalla kirjoja niistä ja ihmisistä voidaan sanoa jotain enemmän. Paperin, painamisen ja kirjojen lyhyt historia avaa taiteellista materiaalia enemmän. Produktio ja prosessi tuovat esille yhteiskunnallisia, humanistisia ja moraalisia kysymyksiä, joita kirjat provosoivat ajattelemaan. Kirjat johdattavat suurten kysymysten ääreen tiedosta, informaatiosta, datasta, tallennetusta informaatiosta, informaation vallasta, kirjoitetusta vallasta ja kulttuurin käsityksistä. Toinen osa käyttää kirjoja taidemateriaalina, ja näyttää taiteellisen prosessin, josta kehittyy kaksi käsitetaiteellista sarjaa. Random Books sarja käsittelee ihmisten dataa ja tarvettamme tuottaa kirjallista tietoa. Nämä kirjat on muutettu haptisiksi datapinnoiksi. Selected Books sarja puolestaan käsittelee ihmisen käytöstä, arvoja ja maailmankatsomuksia valittujen tunnettujen tai ideologisten kirjojen kautta. Kirjat muuttuvat visuaalisiksi koodeiksi, kun ne puretaan ne systemaattisesti. Kirjojen merkitykset säilyvät, vaikka niiden luettavuus on menetetty. Kirjojen sisältö saa uuden muodon, minkä vuoksi on opeteltava uusi lukutapa. Sarjat jatkavat craft-taiteen, minimalismin ja käsitetaiteen perinteitä, joihin niitä heijastellaan. Taiteellisten tulosten lisäksi opinnäytetyö näyttää miten oman taiteellisen ytimen voi löytää kehittämällä taiteellista tekemistä, prosesseja ja ajattelua. fi
dc.format.extent 82
dc.language.iso en en
dc.title Visual literacy – Printed media as art material en
dc.title Visuaalinen kirjallisuus – Painettu media taide materiaalina fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Department of Design en
dc.contributor.department Muotoilun laitos fi
dc.subject.keyword minimalism en
dc.subject.keyword conceptual art en
dc.subject.keyword craft art en
dc.subject.keyword paper art en
dc.subject.keyword printed media en
dc.subject.keyword contemporary art en
dc.subject.keyword paper en
dc.subject.keyword craft en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201906163827
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Mäkelä, Maarit
dc.programme Product and Spatial Design en
dc.location P1 OPINNÄYTTEET D 2019 Poskiparta
local.aalto.barcode 1210015830


Files in this item

Files Size Format View

There are no open access files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics