Learning Centre

Esimiesten kertomuksia tunteista ja tunnetyöstä irtisanomisprosessissa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Tuomala, Kaisa
dc.date.accessioned 2012-07-02T10:20:46Z
dc.date.available 2012-07-02T10:20:46Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3834
dc.description.abstract Tutkimukseni lähtökohtana on huomio irtisanomisprosesseihin liittyvän tunnetutkimuksen keskittymisestä työntekijöihin, etenkin irtisanottuihin ja prosessista selviytyneisiin. Tutkimus irtisanomisia toimeenpanevien esimiesten tunteista ja tunnetyöstä on jäänyt selkeästi taka-alalle. Tuotannollisiin ja taloudellisiin syihin pohjautuva irtisanomisprosessi (yt-neuvottelut) on kestoltaan melko pitkä sekä usein kokonaisuudessaan työyhteisöä ja sen jäseniä järkyttävä. Esimiesasemassa toimivat ovat tilanteessa organisaation asettamien tavoitteiden sekä työntekijöiden odotusten välissä. Lisäksi on muistettava, että samanaikaisesti esimiehillä on käsiteltävänä myös omat tunnekokemuksensa. Tutkimuksen tavoitteena on kuvata miltä irtisanomisprosessi esimiehistä tuntuu ja millaisia kokemuksia heillä on koko irtisanomisprosessin ajalta; prosessin odotusvaiheessa, irtisanomisten toimeenpanovaiheessa sekä prosessin jälkeen. Haluan tarkastella myös tunnetyön käsitteen näkökulmasta tekijöitä, jotka ovat auttaneet esimiehiä selviämään raskaasta prosessista. Lisäksi tarkoituksenani on tutkia mitä esimiehet kertovat prosessiin liittyvistä tunteistaan ja tunnetyöstä. Tavoittaakseni tämän tutkimuksen päämäärän ymmärtää syvällisemmin esimiesten kokemuksia ja tunnetyötä, olen toteuttanut tutkimukseni laadullisella otteella teemahaastatteluin. Tutkimusaineiston olen kerännyt haastattelemalla kuutta irtisanomisprosesseja läpikäynyttä ja irtisanomisia suorittanutta esimiestä. Haastateltaville yhteistä on pitkä kokemus esimiesasemassa toimimisesta. Sen sijaan heidän työkokemuksensa on kertynyt eri toimialoilta ja työtehtävistä. Haastateltavien kokemuksista konstruoin kaksi erilaista kertomusta esimiehestä irtisanomisprosessin keskiössä. Tutkimuksessa kuvaan esimiesten läpikäymiä moninaisia tunteita ja ajatuksia liittyen prosessiin, heidän kohtaamia tunnereaktioita sekä auttavia tekijöitä prosessista selviämiseen. Narratiivisella aineiston käsittelytavalla pyrin pääsemään sisälle haastateltavien kokemuksiin. Tutkimuksesta käy ilmi, että esimiehet kokevat irtisanomisprosessit yksilöllisesti, mutta yleisesti epämiellyttävinä. Haastateltavat kuvasivat kertomuksissaan monipuolisesti tunnekokemuksiaan epävarmuudesta pelkoon sekä turhautumisesta helpotukseen. Huomionarvoista on, että tutkimuksessa ilmenee myös joitain positiivisena pidettyjä kokemuksia. Tämä tutkimus vahvistaa entisestään näkemystä tunnekokemusten henkilökohtaisuudesta ja subjektiivisuudesta. Esimiesten tunnekokemukseen liittyy myös vahvasti tunteiden sosiaalinen rakentuminen. Tällöin osa esimiesten tunteista rakentuu reaktiona muille työyhteisössä ilmeneville tunneilmaisuille sekä esimiesten näkemyksille ja odotuksille siitä, miten työntekijät kokevat prosessin. Selvitäkseen prosessista henkisesti esimiehet käyttävät erilaisia tunnetyön keinoja, kuten erityisesti kognitiivista ja emotionaalista etäännyttämistä sekä tunneilmaisujen sääntelyä. Lisäksi eräs huomionarvoinen löydös tutkimuksessa on, että esimiesten tunneilmaisuja ja käytöstä ohjaavat voimakkaasti heidän minäkuva, esimiesrooli sekä näkemys hyvästä johtajuudesta ja uskottavasta esimiehestä. fi
dc.format.extent 116
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Esimiesten kertomuksia tunteista ja tunnetyöstä irtisanomisprosessissa fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Management and International Business en
dc.contributor.department Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos fi
dc.subject.keyword tunteet
dc.subject.keyword emotions
dc.subject.keyword tunnetyö
dc.subject.keyword emotion work
dc.subject.keyword kokemus
dc.subject.keyword experience
dc.subject.keyword esimies
dc.subject.keyword manager
dc.subject.keyword johtaminen
dc.subject.keyword management
dc.subject.keyword organisaatio
dc.subject.keyword organization
dc.subject.keyword irtisanominen
dc.subject.keyword giving notice
dc.subject.keyword irtisanomisprosessi
dc.subject.keyword downsizing
dc.subject.keyword tarina
dc.subject.keyword narrative
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201305163214
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Organization and Management en
dc.programme.major Organisaatiot ja johtaminen fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon organisaatio
dc.subject.helecon organization
dc.subject.helecon henkilöstöhallinto
dc.subject.helecon personnel management
dc.subject.helecon esimiehet
dc.subject.helecon supervisors
dc.subject.helecon psykologia
dc.subject.helecon psychology
dc.subject.helecon tunteet
dc.subject.helecon emotions
dc.subject.helecon irtisanominen
dc.subject.helecon giving notice
dc.subject.helecon työ
dc.subject.helecon work
dc.ethesisid 12878
dc.date.dateaccepted 2012-06-07
dc.location P1 I
local.aalto.openaccess yes
local.aalto.idthes 12878


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics