Salainen maailma – Visuaalinen tarinankerronta kuvakirjassa. Tutkimus lasten kuvakirjaan oman suunnitteluprosessin kautta.

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Heinänen, Saku
dc.contributor.author Savolainen, Anna
dc.date.accessioned 2019-05-19T17:02:21Z
dc.date.available 2019-05-19T17:02:21Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/38051
dc.description.abstract Opinnäytetyöni käsittelee visuaalisen tarinankerronnan keinoja lasten kuvakirjassa. Produktio-osana on ensimmäinen itse kirjoittamani ja kuvittamani kuvakirja Salainen maailma, jonka suunnitteluprosessia ja valmistumista kuvakirjaksi vertaan opnnäytteeni kirjallisessa osassa alan kirjallisuuteen sekä valitsemieni esikuvieni Tove Janssonin ja Elina Warstan teoksiin. Pyrin löytämään edellä mainituista lähteistä niitä oleellisia visuaalisen tarinankerronnan ominaisuuksia, jotka olisivat sovellettavissa myös omaan työhöni. Alaa käsittelevästä kirjallisuudesta olen keskittynyt teoksiin, jotka käsittelevät erityisesti kuvituksen merkitystä tarinankerronnassa sekä kuvakirjaa kokonaisuutena, jossa sen kaikki osat palvelevat samaa kerrontaa. Lähtökohdan työlle muodostavat Aalto-yliopiston median laitoksen Pixtories-sivuaineen kursseilla syksyllä 2014 syntynyt käsikirjoitus ja hahmo, joita lähden opinnäytetyössäni jatkokehittämään. Tutkin keinoja, millä visuaalinen tarina rakennetaan niin, että kuvitukset tuovat tarinaan jotain lisää; luovat tunnelmaa, yllättävät sekä palkitsevat tarkkaa lukijaa. Käyn läpi myös keinoja, joilla tarinankerrontaan tehdään ”aukkoja”, joilla saadaan lukijan oma mielikuvitus heräämään. Pyrin luomaan kirjastani kokonaisuuden, jossa sen kaikki osat tukevat tarinankerrontaa. Olen jakanut opinnäytteeni kahteen osaan, joista ensimmäisessä käyn läpi ym. kirjallisuudesta löytämiäni seikkoja. Toisessa osassa pyrin havainnollistamaan, miten teoriaosassa tekemäni havainnot heijastuvat omaan suunnitteluprosessiini. Päähuomioni opinnäytteessäni koskevat sivuhahmojen merkitystä visuaalisessa tarinankerronnassa, tapoja luoda aukkoja kerrontaan lukijan mielikuvituksen herättämiseksi sekä värien käyttöä, sommitelmallisia keinoja ja liikettä tarinan tunnelman ja draamallisen rakenteen luomisessa. fi
dc.description.abstract My thesis is about the means of visual storytelling in children's picture book. The production part of the thesis consists of my first self written and illustrated children's picture book Salainen maailma. In the theoretical part of the thesis I compare the design process all the way to finished book to the relevant literature of the field as well as to the works of the authors/illustrators Tove Jansson and Elina Warsta. My aim is to find the qualities of visual storytelling in those works that could be applied to my own design process. In the literature of the field I have focused on books that handle especially the meaning of illustration in storytelling and that consider picture book as an entity in which all of its separate parts contribute to and support the same narrative. The thesis is based on the script and character that I created during the courses of Pixtories minor in Aalto University's Department of Media in Autumn 2014. I examine the means by which visual story is built so that illustrations add to the story; create atmosphere, surprise and reward the thorough reader. I also go through means of creating "gaps" to storytelling that wake the imagination of the reader. My aim is to create a coherent whole in which all the parts support and tell the same story. I have divided my thesis into two parts. In the first part I discuss the findings made in the literature. In the second part I aim to show how those findings reflect to my own design process. The main findings of my thesis are related to the meaning of supporting and minor characters in visual storytelling, the ways of creating gaps in the story to waken the reader's imagination as well as the ways of using colour, composition and movement in creating atmosphere and the dramatic structure of the story. en
dc.format.extent 128 + 12 + 32
dc.language.iso fi en
dc.title Salainen maailma – Visuaalinen tarinankerronta kuvakirjassa. Tutkimus lasten kuvakirjaan oman suunnitteluprosessin kautta. fi
dc.title Salainen maailma – Visual storytelling in picture book. A research into a children's picture book through my own design process. en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Median laitos fi
dc.contributor.department Department of Design en
dc.subject.keyword visuaalinen tarinankerronta fi
dc.subject.keyword lasten kuvakirjat fi
dc.subject.keyword kuvittaminen fi
dc.subject.keyword tarinankerronta fi
dc.subject.keyword Tove Jansson fi
dc.subject.keyword Elina Warsta fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201905193141
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Karhumaa, Arja
dc.programme Visual Communication Design en


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account