Decision-making in virtual teams: Role of interaction and technology

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Hakonen, Marko
dc.contributor.author Nordbäck, Emma Sofie
dc.date.accessioned 2012-07-02T08:45:20Z
dc.date.available 2012-07-02T08:45:20Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3786
dc.description.abstract Teknikens utveckling har under de senaste två decennierna stött utvecklingen av virtuella team, bestående av geografiskt utspridda medlemmar som samarbetar med hjälp av teknik. Virtuella team bildas för att utföra komplexa arbetsuppgifter och lyckade beslut är avgörande för deras prestanda. Trots deras popularitet, vet man lite om beslutfattandes karaktär i virtuella team. Det finns ett behov av att studera detta ämne mer ingående och beakta effekterna av den senaste tekniken. I detta diplomarbete har jag valt att utforska beslutfattningsprocessen i virtuella team med syftet att upptäcka kritiska faktorer för lyckade och misslyckade beslut. Tidigare teorier om beslutsfattande i samlokaliserade team används för att testa deras giltighet i virtuella miljöer. Jag har också forskat i hur teknikspecifika särdrag påverkar beslutsprocessen för att belysa teknikens roll i virtuella teams beslutsfattande. Jag undersökte 21 team, bestående av tre personer, som utförde en uppgift som involverade beslutsfattning. Testen utfördes i en laboratoriemiljö. Hälften av teamen använde sig av ett webbkonferens verktyg och hälften använde sig av en virtuell miljö. Forskningsresultatet stödde antagandet att man kan tillämpa allmänna teorier om beslutsfattande i virtuella miljöer. Speciellt teorin "vigilant decision-making" fick stöd från resultatet. Faktorer såsom gemensam förståelse, grundlig diskussion innan beslutsfattande, stor mängd värdefull information delad, mycket ifrågasättande och omvärdering visade sig vara viktiga för lyckade beslut. Team som misslyckade hade å andra sidan omvända tendenser och gjorde store felaktiga antaganden som ledde till misslyckade beslut. Mycket ifrågasättning och omvärdering kunde rädda grupper som var på väg att göra ett misstag. Dessutom inverkade specifika tekniska funktioner på beslutsfattandet i virtuella miljöer. Webbkonferens verktyget visade sig ha en del fördelar i jämförelse med den virtuella miljön i denna specifika uppgift. Uttryckligen, den virtuella miljön innehöll ett antal fallgropar som berodde på programmets användarvänlighet i samband med möjligheten till individuella och obearbetade beslut. sv
dc.description.abstract Advances in technology have over the last two decades supported the development of virtual teams, constituted of geographically distributed members collaborating through technology. Virtual teams are formed to perform complex tasks, and successful decision-making is crucial for their performance. Despite the popularity of virtual teams, little is known about the nature of decision-making in them. There is a need to study this subject in more detail, and take into account the effects of the newest technologies. In this thesis I have chosen to investigate the decision-making process in virtual teams, aiming at discovering critical factors for success and failure. Earlier theories on decision-making in co-located teams are applied to test their validity for a virtual setting. I have also studied how technology specific features affect the decision-making process in order to shed light to what the role of technology is in virtual team decision-making. I studied 21 teams of three persons each, collaborating on a decision-making task in a laboratory setting. A web conferencing tool was used by half of the groups and a virtual environment by rest of the groups. The sessions were recorded and transcribed for enabling qualitative analysis of team discussions and interaction with technology. My findings supported the applicability of general decision-making theories for virtual teams. Especially, vigilant decision-making theory gained support from the findings. Factors, such as shared understanding, thorough discussion before decision, high amount of valuable information shared, much questioning, and reevaluation were found to be important for successful decisions. Unsuccessful teams, on the other hand, had reverse tendencies and made major wrong assumptions that led to poor decisions. High questioning and reevaluation could save a group that were about to make mistakes. Moreover, specific technology capabilities influenced slightly the virtual team decision-making. The web conferencing tool showed to have some advantages over the virtual environment in this specific task. Specifically, the virtual environment contained some pitfalls due to ease of use and a high possibility of individual and unprocessed decisions. en
dc.format.extent 94 + [17]
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.title Decision-making in virtual teams: Role of interaction and technology en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.department Tietoliikenne- ja tietoverkkotekniikan laitos fi
dc.subject.keyword virtual teams en
dc.subject.keyword decision-making en
dc.subject.keyword interaction en
dc.subject.keyword collaboration technologies en
dc.subject.keyword virtuella team sv
dc.subject.keyword beslutsfattande sv
dc.subject.keyword interaktion sv
dc.subject.keyword samarbetsteknologier sv
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201207022752
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Työpsykologia ja johtaminen fi
dc.programme.mcode TU-53
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.contributor.supervisor Vartiainen, Matti
dc.location P1 fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse