Learning Centre

Environments for Healthy and Active Ageing

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Kyttä, Marketta, Prof., Aalto University, Department of Built Environment, Finland
dc.contributor.author Laatikainen, Tiina E.
dc.date.accessioned 2019-05-08T09:01:16Z
dc.date.available 2019-05-08T09:01:16Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.isbn 978-952-60-3779-0 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-8473-2 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/37836
dc.description.abstract Our populations are ageing at fast and at the same time our globe is confronting significant health challenges including increases in physical inactivity, obesity, and other non-communicable diseases. Maintaining mobility and physical activity are fundamental factors in healthy ageing, and the physical environment has been linked to various individual health outcomes. Understanding what kinds of environments can support older adults' everyday mobility can help researchers, planners and decision makers find ways to facilitate and motivate older adults to move outdoors and in planning healthy communities. Ecological models propose that multiple levels of factors influence health behavior, often including the physical, sociocultural, and policy environments as well as individuals' personal psychological and sociodemographic backgrounds. In this thesis, address the gap in health pro-motion research, which have had methodological challenges in capturing the complex interactions of individual and physical environmental characteristics in certain spatial settings. Thus, the pos-sibilities and challenges of online participatory mapping method in health promotion research and among older adults are studied. I also study different physical environmental contexts and how they are associated with the health and physical activity of older adults, namely adults aged 55 to 75, in the Helsinki Metropolitan Area, Finland. My findings show that participatory mapping methods are well suited for health promotion research and offer ways to overcome the challenges previous studies have had in capturing the spatiality of human health behavior. The online participatory mapping method was found suitable for older adults but there are some cognitive, sensory, and motor challenges that need to be con-sidered. Additionally, the findings show that the built environment is direclty linked to older adults' walking, and that green and blue spaces close to home describe older adults' perceptions of a quality environment, and thus could motivate older adults getting outdoors. Moreover, the findings show that the physical environment is associated with the perceived health of older adults, but the way the environment is studied and measured should be carefully considered. I conclude that the physical environment can play a core role in supporting older adults' health behavior despite their personal interests and background. Furthermore, I present a revised ecological model of physical activity where the context is given its place. In the future, studies in the field of health promotion should investigate simultaneously the per-sonal, sociocultural, and psychological as well as the physical and policy environment features with spatially bounded context-specific methods. Emphasis should be given to longitudinal studies to more comprehensively examine causal relations. Moreover, I would recommend future research to place focus not only on what is inside one's head but more on what one's head is inside of. en
dc.description.abstract Väestömme ikääntyy vauhdilla. Samanaikaisesti fyysinen inaktiivisuus, ylipaino sekä monet elintapasairaudet yleistyvät joka puolella maailmaa. Arkiliikkuminen on yksi keskeinen ikääntyvän väestön terveyttä ja toimintakykyä ylläpitävä tekijä. Lisäksi, fyysisen ympäristön - niin rakennetun kuin luonnonympäristön - on osoitettu olevan yhteydessä väestön terveyteen. Tarvitaankin tietoa siitä, millainen ympäristö tukee ikääntyvien aktiivista arkiliikkumista. Ekologisten mallien mukaan yksilön terveyskäyttäytymiseen vaikuttavat niin fyysinen, sosio-kultuurinen kuin poliittinen ympäristö sekä monet yksilön fyysiset, psyykkiset ja sosio-ekonomiset tekijät. Väitöstutkimukseni keskittyy tarkastelemaan kontekstuaalisuuteen, tilaan ja paikkaan, liittyviä metodisia haasteita joita aiemmissa terveyden edistämiseen keskittyvissä tutkimuksissa on kohdattu. Lähestyn näitä haasteita paikkaan kytkeytyvän internet-pohjaisen osallistavan paikkatietomenetelmän, PehmoGIS:n, kautta. Työssäni selvitän osallistavan paikkatietomenetel-män soveltuvuutta ympäristöterveystieteelliseen tutkimukseen ja ikääntyville. Lisäksi, tarkastelen ikääntyvien pääkaupunkiseudulla asuvien 55-75-vuotiaiden arkielämän käytäntöjä ja liikkumista lähiympäristössä. Selvitän, mitkä fyysisen ympäristön piirteet tukevat ikääntyvien terveyttä ja arkiliikkumista. Työssä tarkastelen ekologisten mallien mukaisesti monien eri tekijöiden vaikutusta ikääntyvien arkielämän käytäntöihin ja liikkumiseen. Tulosten perusteella voidaan todeta, että osallistavat paikkatietomenetelmät sopivat hyvin ympäristöterveystieteelliseen tutkimukseen ja tarjoavat ratkaisun aiemmin kohdattuihin kontekstuaa-lisiin haasteisiin. Internet-pohjainen osallistava paikkatietomenetelmä soveltuu käytettäväksi myös ikääntyvien parissa, mutta tiettyjä kognitiivisia, motorisia ja sensorisia haasteita voi esiintyä. Lisäksi, tulokseni osoittavat, että fyysinen ympäristö on yhteydessä ikääntyvien fyysisesti aktiivi-seen arkiliikkumiseen huolimatta yksilön henkilökohtaisista tekijöistä. Tulokset osoittavat myös, että viher- ja vesiympäristöt lähellä kotia ovat merkityksellisiä ympäristön laatutekijöitä ikääntyville. Fyysinen ympäristö näyttää olevan yhteydessä myös ikääntyvien koettuun terveyteen. Tulosten perusteella vaikuttaa siltä, että fyysinen ympäristö voi tukea paatuneenkin sohvaperunan fyysisesti aktiivista arkiliikkumista, mikäli ympäristö suunnitellaan ikäystävällisin ja terveyttä edistävin kriteerein. Esitän väitöstyön tulosten pohjalta myös muokatun version ekologisesta mallista, jossa kontekstin eli fyysisen ympäristön rooli tuodaan keskeisemmäksi osaksi mallia. Tutkittaessa ihmisten terveyskäyttäytymistä huomiota pitäisi kiinnittää enenemässä määrin arkiliikkumiseen. Tulevaisuudessa ympäristöterveystieteen kentälle tarvitaan erityisesti monimenetelmällisiä sekä –tieteellisiä kontekstin huomioivia pitkittäistutkimuksia tarkastelemaan eri tekijöiden syy-yhteyksiä arkiliikkumiseen. Tulevaisuudessa, tutkimuksen tulisi keskittää huomio yksilön sijaan kontekstiin jossa yksilö kulloinkin on. fi
dc.format.extent 74 + app. 64
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 53/2019
dc.relation.haspart [Publication 1]: Gottwald, S., Laatikainen, T. E., Kyttä, M. (2016). Exploring the usability of PPGIS among older adults: Challenges and opportunities. International Journal of Geographical Information Science, 30(12), 2321–2338. DOI: 10.1080/13658816.2016.1170837
dc.relation.haspart [Publication 2]: Laatikainen, T. E., Broberg, A., Kyttä, M. (2017). The physical environment of positive places: Exploring differences between age groups. Preventive Medicine, 95, S85–S91. DOI: 10.1016/j.ypmed.2016.11.015
dc.relation.haspart [Publication 3]: Laatikainen, T. E., Hasanzadeh, K., Kyttä, M. (2018). Capturing exposure in environmental health research: Challenges and opportunities of different activity space models. International Journal of Health Geographics, 17(1), 29. DOI: 10.1186/s12942-018-0149-5
dc.relation.haspart [Publication 4]: Laatikainen, T. E., Haybatollahi, M., Kyttä, M. (2019). Environmental, individual and personal goal influences on older adults’ walking in the Helsinki Metropolitan Area. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2019, 16(1). DOI: 10.3390/ijerph16010058
dc.subject.other Regional planning en
dc.title Environments for Healthy and Active Ageing en
dc.title Terveyttä ja aktiivista ikääntymistä tukevat ympäristöt fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Insinööritieteiden korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Engineering en
dc.contributor.department Rakennetun ympäristön laitos fi
dc.contributor.department Department of Built Environment en
dc.subject.keyword older adults en
dc.subject.keyword everyday physical activity en
dc.subject.keyword physical environment en
dc.subject.keyword health en
dc.subject.keyword participatory mapping en
dc.subject.keyword PPGIS en
dc.subject.keyword ecological models en
dc.subject.keyword ikääntyminen fi
dc.subject.keyword fyysinen aktiivisuus fi
dc.subject.keyword arkiliikkuminen fi
dc.subject.keyword fyysinen ympäristö fi
dc.subject.keyword terveys fi
dc.subject.keyword osallistava paikkatieto fi
dc.subject.keyword ekologiset mallit fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-3779-0
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Kyttä, Marketta, Prof., Aalto University, Department of Built Environment, Finland
dc.opn Portegijs, Erja, Dr., University of Jyväskylä, Finland
dc.contributor.lab Spatial Planning and Transportation Engineering en
dc.rev Portegijs, Erja, Dr., University of Jyväskylä, Finlland
dc.rev Foster, Sarah, Dr., RMIT University, Australia
dc.date.defence 2019-05-17
local.aalto.acrisexportstatus checked 2019-06-10_1637
local.aalto.formfolder 2019_05_08_klo_10_50
local.aalto.archive yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics