Learning Centre

Elinvoimainen taajama - Työpaperi / 2 - ”Kaveria ei jätetä”, Case Keuruu

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Verma, Ira (toim.)
dc.contributor.author Taegen, Jonna
dc.contributor.author Vauramo, Erkki
dc.contributor.author Leppänen, Susanna
dc.date.accessioned 2019-04-26T09:01:04Z
dc.date.available 2019-04-26T09:01:04Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.isbn 978-952-60-8535-7 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4845 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4837 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/37551
dc.description.abstract Käynnissä olevan kaupungistumisen seurauksena maaseudun tyhjeneminen vähentää pikkukuntien elinvoimaisuutta ja väestön ikärakenne hajautuu alueellisesti. Kaupunkeihin muuttajat ovat pääasiassa nuoria ja vastaavasti ikääntyneet jäävät maaseudulle. Kuntatasolla väestön vanheneminen lisää mm. sosiaali- ja terveydenhuoltomenoja samalla, kun verotulot laskevat työikäisten vähentyessä. Väestön keskittyminen suurimpiin keskuksiin aiheuttaa osaltaan taloudellisen huoltosuhteen heikkenemistä harvaan asutuilla alueilla, mikä vaikeuttaa palvelujen turvaamista ja heikentää alueen kilpailukykyä.Samanaikaisesti koko Suomen väestö ikääntyy voimakkaasti. Suomalaisen yhteiskunnan ikääntymisessä ei ole kyse vain iäkkäiden määrän kasvusta vaan koko väestön ikärakenteen muutoksesta. Väestön ikääntymisen taustalla vaikuttavat suurten ikäluokkien tulo vanhuusikään sekä syntyvyyden ja kuolevuuden aleneminen. Ennusteiden mukaan iäkkäiden määrä erityisesti vanhimmissa ikäryhmissä kasvaa samalla kun lasten ja työikäisten määrä vähenee. Muutos on seuraavien vuosikymmenten aikana niin merkittävä, että se vaikuttaa koko yhteiskuntaan ja kaikkiin toimijoihin. Siitä aiheutuu hyvinvointiyhteiskunnalle sellaisia haasteita, jotka edellyttävät määrätietoista varautumista. Yhteiskunnan on mukauduttava laajasti nykyistä iäkkäämmän väestön tarpeisiin. Elinvoimainen taajama –hankkeessa tavoitteena on tunnistaa pienten kuntien kehittämishaasteet ja –vahvuudet resursseineen sekä yhdyskuntarakenteen ja rakennuskannan tasolla. Hankkeessa kuntien kehittämistä lähestytään esimerkkikuntien kautta. Sosiaali- ja terveysministeriö on tilannut tämän esiselvityksen, joka keskittyy Keuruun keskustaajaman kehittämiseen. Selvityksen tavoitteena on tehdä suunnitelma, jossa seniori- ja ikäihmisten asumista sekä palveluja saadaan tuotua mahdollisimman lähelle keskustatoimintoja. Työn yhtenä kantavana teemana on muistiystävällinen taajama, jossa on huomioitu ihmisten liikkuminen ja orientoituminen taajamarakenteessa. Toisena teemana on ikäihmisten yhteisöllinen ja kohtuuhintainen asuminen. Tämä raportti sekä opinnäytetöiden suunnittelukonseptit ovat Keuruun kaupungin ja muiden toimi-joiden sekä Elinvoimainen taajama -hankkeessa mukana olevien tahojen käytettävissä. Raportissa kuvailtua kehittämisprosessia voidaan hyödyntää myös laajemmin väestöltään pienenevien kuntien kehittämisessä. Raportti liittyy Elinvoimainen taajama –konsortiohankkeeseen (2018-2020), jonka painopiste on pienten, alle 20 000 asukkaan kuntien palveluiden ja asumisen kehittämisessä. Hanke on jatkoa aikaisemmin Aalto-yliopiston Sotera-instituutissa toteutetuille tutkimus- ja kehityshankkeille liittyen Ympäristöministeriön Ikäihmisten asumisen kehittämisohjelmaan (2015-2017) ja Sosiaali- ja terveysministeriön kärkihankkeeseen Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa (2017-2018). Näiden hallituksen asettamien kehittämisohjelmien taustalla on meneillään oleva väestö- ja palvelurakenteen muutos. fi
dc.format.extent 42
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto-yliopiston julkaisusarja TAIDE + MUOTOILU + ARKKITEHTUURI fi
dc.relation.ispartofseries 5/2019
dc.relation.hasversion Elinvoimainen taajama - Työpaperi / 1 - Lähtötilanteen kartoitus ja kehittämisprosessin kuvaus: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-60-8408-4
dc.subject.other Architecture en
dc.subject.other Regional planning en
dc.title Elinvoimainen taajama - Työpaperi / 2 - ”Kaveria ei jätetä”, Case Keuruu fi
dc.type D4 Julkaistu kehittämis- tai tutkimusraportti tai -selvitys fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Arkkitehtuurin laitos fi
dc.contributor.department Department of Architecture en
dc.subject.keyword pienet kunnat fi
dc.subject.keyword kunnat fi
dc.subject.keyword väestön ikääntyminen fi
dc.subject.keyword väestörakenne fi
dc.subject.keyword Keuruun keskustaajama fi
dc.subject.keyword kehittäminen fi
dc.subject.keyword yhdyskuntarakenne fi
dc.subject.keyword palvelut fi
dc.subject.keyword palveluverkosto fi
dc.subject.keyword ikäihmiset fi
dc.subject.keyword rakennuskanta fi
dc.subject.keyword Case Keuruu fi
dc.subject.keyword Elinvoimainen taajama -hanke fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-8535-7
dc.type.dcmitype text en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse