Älykkään talotekniikan ja ihmiskeskeisen valaistuksen hyödyt ja niiden todentaminen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Maaspuro, Mika
dc.contributor.author Remes, Laura
dc.date.accessioned 2019-03-17T16:09:50Z
dc.date.available 2019-03-17T16:09:50Z
dc.date.issued 2019-03-11
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/37195
dc.description.abstract Tämä diplomityö käsittelee älykkään talotekniikan ja ihmiskeskeisen valaistuksen hyötyjä ja niiden todentamista. Diplomityö sisältää kirjallisuuskatsauksen ja pilottitutkimuksen. Tavoitteena on osoittaa älykkään talotekniikan hyödyllisyys kolmen eri näkökulman kautta. Näkökulmat ovat ekonomiset, ekologiset ja ihmiskeskeiset hyödyt. Älykkään talotekniikan hyödyt on esitetty edellä mainittujen näkökulmien lisäksi rakennustyyppikohtaisesti. Rakennustyypit ovat seuraavat: toimistorakennukset, sairaalat, koulut, kauppakeskukset ja asuinrakennukset. Älykkään talotekniikan todetaan olevan hyödyllistä yleisesti ja kaikissa mainituissa rakennustyypeissä. Älykkään talotekniikan hyötyjen todentamista käsitellään hyötyjen kartoituksen yhteydessä. Diplomityön osana on toteutettu pilottitutkimus, joka käsittelee ihmiskeskeisen valaistuksen vaikutusta ihmisen vireystasoon ja sen todentamista. Pilottitutkimuksen tarkoitus on selvittää EEG-analyysin soveltuvuus vireystason nousun todentajana. Kaksi koehenkilöä altistetaan kahdelle erilaiselle valaistustilanteelle yhteensä kahdeksana aamuna/aamupäivänä toimisto-olosuhteita simuloivissa laboratorio-olosuhteissa. Ihmiskeskeisen valaisimen spektrissä on piikki sinisen valon aallonpituuden 465 nm kohdalla. Vertailukohtana toimivasta valaisimesta piikki puuttuu. Hypoteesi on, että 465 nm valo vaikuttaa koehenkilöihin virkistävästi. Koehenkilöille tehdään EEG-analyysi sen todentamiseksi. EEG-analyysin vertailukohtana on väsymystason itsearviointi ”Karolinska Sleepiness Scale”-metodia hyödyntäen. Pilottitutkimus antaa arvokasta tietoa, miten jatkossa mahdollinen lisätutkimus tulisi toteuttaa. Jatkotutkimuksen on oltava laajempi, koehenkilöitä ja tutkimusaamuja on oltava useampia. Koehenkilöitä pitää ohjeistaa tarkemmin mahdollisten häiriötekijöiden eliminoimiseksi. Lisäksi koehenkilöt on voitava sitouttaa tutkimukseen ja sen käytäntöihin. Edellä mainittujen tulee toteutua, jotta tutkimuksesta saisi valideja tuloksia. fi
dc.description.abstract The topic of this thesis is the benefits of the intelligent building technology and lighting and how to verify them. This Master’s thesis contains a literature review and a case study. The objective is to indicate the benefits from three different points of view. The points of view are economical, ecological and human centric. On top of the view points mentioned above, the benefits of the intelligent building technology are presented according to building types. The types are: offices, hospitals, schools, shopping malls and residential buildings. The benefits are discovered to be relevant both in general and by the building types. Verification of the benefits is discussed with the presented benefits. The case study, presented as a part of this Master’s thesis considers an increase in alertness by human centric lighting and its verification. The purpose of the case study is to investigate the applicability of EEG-analysis as a method of verifying the increase in alertness. Two test volunteers are exposed to two different lighting conditions in total eight separate mornings/forenoons. The tests are conducted in a laboratory, which simulates typical office environment. The human centric light has a spike in a blue light district, 465 nm. The spike is missing from the reference light. The hypothesis is that 465 nm causes an increase in alertness for the test volunteers. For the verification of it, EEG-analysis is conducted of the test volunteers. ”Karolinska Sleepiness Scale”-method is used as a self-assessment method as a reference for the EEG-analysis. The case study offers valuable information on how to conduct the possible additional research of this topic. The additional research should be more extensive, it should have several test volunteers and test mornings. Test volunteers should be instructed more specifically to eliminate possible distractions. Furthermore, test volunteers should be committed to the research and its practice. All of the above should be realized in order to get valid results from the research. en
dc.format.extent 63 + 12
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Älykkään talotekniikan ja ihmiskeskeisen valaistuksen hyödyt ja niiden todentaminen fi
dc.title The benefits of the intelligent building technology and human centric lighting and how to verify them en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword älykäs talotekniikka fi
dc.subject.keyword älyrakennus fi
dc.subject.keyword ihmiskeskeinen valaistus fi
dc.subject.keyword EEG-analyysi fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201903172335
dc.programme.major Translationaalinen tekniikka fi
dc.programme.mcode ELEC3023 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Ketomäki, Jaakko
dc.programme AEE - Master’s Programme in Automation and Electrical Engineering (TS2013) fi
dc.location P1 fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse