Learning Centre

Raideliikenteen aiheuttama rakenteiden värähtely

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Peltonen, Timo
dc.contributor.advisor Penttinen, Henri
dc.contributor.author Heikkinen, Mats
dc.date.accessioned 2019-03-17T16:07:37Z
dc.date.available 2019-03-17T16:07:37Z
dc.date.issued 2019-03-11
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/37175
dc.description.abstract Tässä työssä keskitytään metron aiheuttamaan värähtelyyn maanalaisten tilojen välipohjissa. Työn tavoitteena oli selvittää Lauttasaaren metroaseman varavoimalaitetilan betonivälipohjarakenteen värähtelyominaisuuksia. Tilan vieressä liikennöivien metrojunien aiheuttama välipohjan värähtely mitattiin. Välipohjan kymmenen alinta ominaistaajuutta ja mobiliteetit määritettiin mobiliteettimittausten ja Autodesk Robot-mallinnusohjelmiston avulla. Suurimman mitatun ohiajon nopeusvärähtelyn huippuarvo vpeak oli 0,64 mm/s ja sen taajuussisältö keskittyivät 80-125 Hz:n taajuusalueelle, jolloin rakenteiden vaurioitumisriskit ovat pieniä. Välipohjan alin ominaistaajuus f0 on noin 6 Hz. Pienin poikkeama menetelmien välillä ominaistaajuuksien tapauksessa oli 0,01 Hz ja suurin 4,36 Hz poissulkien toisiksi alinta ominaistaajuutta, jota mallinnus ei ennustanut. Mobiliteettien tapauksessa vastaavanlaiset amplitudit saavutettiin menetelmien kesken saman suuruusluokan herätteillä. Tulosten perusteella käytetyt menetelmät soveltuvat hyvin nykyisten ja uusien kohteiden värähtelyhaittojen arvioinnissa. fi
dc.description.abstract This thesis focuses on the vibration induced by metros in floor slabs in underground spaces. The aim was to determine the vibrational properties of a concrete floor slab situated in Lauttasaari metro station’s service facility. The vibration of the slab induced by nearby passing metro trains was measured. Moreover, the ten lowest natural frequencies and the mobilities of the slab were determined using mobility measurements and the modelling software Autodesk Robot. The highest velocity value vpeak measured due to metros was 0.64 mm/s and its prominent frequencies were 80-125 Hz, in which case the risk for structural damages are small. The lowest natural frequency f0 of the slab is approximately 6 Hz. The smallest and largest deviations between the methods in terms of natural frequencies were 0.01 and 4.36 Hz, if the second lowest natural frequency, which the models could not obtain, is not regarded. In the case of mobilities, similar amplitudes were obtained using the methods for impulse forces of the same magnitude. Based on the results obtained, the methods used are suitable for the evaluation of vibration in current and future sites. en
dc.format.extent 86+39
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Raideliikenteen aiheuttama rakenteiden värähtely fi
dc.title Railway Traffic Induced Vibration of Structures en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Sähkötekniikan korkeakoulu fi
dc.subject.keyword akustiikka fi
dc.subject.keyword värähtely fi
dc.subject.keyword tärinä fi
dc.subject.keyword runkomelu fi
dc.subject.keyword raideliikenne fi
dc.subject.keyword mallinnus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201903172315
dc.programme.major Acoustics and Audio Technology fi
dc.programme.mcode ELEC3030 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Välimäki, Vesa
dc.programme CCIS - Master’s Programme in Computer, Communication and Information Sciences (TS2013) fi
dc.location P1 fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics