Learning Centre

Drivers of investment activity in equity crowdfunding

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.author Lukkarinen, Anna
dc.date.accessioned 2019-03-01T10:01:13Z
dc.date.available 2019-03-01T10:01:13Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.isbn 978-952-60-8444-2 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-8443-5 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/36978
dc.description.abstract Equity crowdfunding is a novel form of equity financing in which entrepreneurial ventures solicit investments from large groups of people via online platforms. While equity crowdfunding has similarities with more traditional forms of early-stage equity financing, its digital nature clearly distinguishes it from the other forms. The equity crowdfunding market has been growing fast in recent years. With high interest from investors, platforms, ventures, and regulatory bodies, there is a strong demand for academic research on equity crowdfunding. The objective of this dissertation is to improve our understanding of the campaign-, investor-, and investment-level drivers of investment activity in equity crowdfunding. Consequently, this dissertation addresses three research questions: 1) What are the key success drivers of online equity crowdfunding campaigns? 2) What are the motivations and decision criteria of equity crowdfunding investors? 3) Does the performance of first investments predict investors' later activity on an equity crowdfunding platform? The research questions are addressed in the context of the Finnish market, which is among the forerunners of alternative finance in Europe. Specifically, I use data from the financial technology company Invesdor Oy, which operates an online investment platform. The key sources of empirical data are the internal databases of the focal platform and an online investor survey that was conducted as part of this research. The research method is quantitative, including multiple linear regression, two-step cluster analysis, factor analysis, analysis of variance, univariate analysis, logistic regression, and Poisson regression. The results indicate that equity crowdfunding investors possess a unique combination of investment behavioral characteristics. At campaign level, tangible campaign features and the utilization of networks, rather than traditional investment criteria, predict investment volumes. However, an investor-level examination reveals strong heterogeneity among investors in terms of their investment motivations, decision criteria, and target campaigns, with different campaigns catering for different investor motivations. At investment level, investors seem to make their decisions about whether to return to make further investments with limited regard to the performance of their previous investments. Rather, the likelihood of returning is predicted by investor characteristics and motivations, with extrinsically motivated investors more likely to pursue diversification strategies than intrinsically motivated investors. The results corroborate the view of equity crowdfunding as a unique phenomenon distinct from other forms of early-stage equity financing. en
dc.description.abstract Osakepohjainen joukkorahoitus on uudenlainen oman pääoman ehtoisen rahoituksen muoto, jossa yritykset hakevat sijoituksia suurilta joukoilta ihmisiä digitaalisten alustojen kautta. Vaikka osakepohjaisella joukkorahoituksella on yhtäläisyyksiä perinteisempien varhaisen vaiheen oman pääoman ehtoisten rahoitusmuotojen kanssa, digitaalisuus erottaa sen selvästi muista muodoista. Osakepohjaisen joukkorahoituksen markkinat ovat kasvaneet nopeasti viime vuosina. Sijoittajien, joukkorahoitusalustojen, kohdeyritysten ja regulaattorien kiinnostuksen myötä osakepohjaista joukkorahoitusta käsittelevälle akateemiselle tutkimukselle on vahvaa kysyntää. Tämän väitöskirjan tavoitteena on parantaa ymmärrystämme sijoitustoiminnan kampanja-, sijoittaja- ja sijoitustason ajureista osakepohjaisessa joukkorahoituksessa. Täten väitöskirja keskittyy kolmeen tutkimuskysymykseen: 1) Mitkä ovat osakepohjaisen joukkorahoituksen kampanjoiden menestyksen avainajureita? 2) Mitkä ovat sijoittajien motivaatiot ja päätöskriteerit osakepohjaisessa joukkorahoituksessa? 3) Ennakoiko ensimmäisen sijoituksen performanssi sijoittajien myöhempiä toimia osakepohjaisen joukkorahoituksen alustalla? Tutkimuskysymysten tarkastelun markkinakontekstina on Suomi, joka on yksi vaihtoehtoisten rahoitusmuotojen edelläkävijämaista Euroopassa. Käyttämäni datan lähteenä on finanssiteknologiayritys Invesdor Oy, joka ylläpitää verkossa toimivaa sijoitusalustaa. Empiirisen datan pääasiallisia lähteitä ovat alustan sisäiset tietokannat sekä verkkopohjainen sijoittajakysely, joka toteutettiin osana tätä tutkimusta. Tutkimusmenetelmä on määrällinen kattaen lineaarisen monimuuttujaregression, kaksivaiheisen ryhmittelyanalyysin, faktorianalyysin, varianssianalyysin, yksimuuttuja-analyysin, logistisen regression sekä Poisson-regression. Tulokset viittaavat siihen, että sijoittajien sijoituskäyttäytymisen ominaispiirteiden yhdistelmä osakepohjaisessa joukkorahoituksessa on ainutlaatuinen. Kampanjatasolla kampanjoiden konkreettiset ominaisuudet sekä verkostojen hyödyntäminen, pikemminkin kuin perinteiset sijoituskriteerit, ennakoivat sijoitusvolyymejä. Sijoittajatason tarkastelu kuitenkin paljastaa suurta heterogeenisyyttä sijoittajien sijoitusmotivaatioissa, päätöskriteereissä ja kohdekampanjoissa siten, että eri kampanjat palvelevat erilaisia sijoittajamotivaatioita. Sijoitustasolla näyttää siltä, että sijoittajat kiinnittävät vain rajallisesti huomiota edellisten sijoitustensa performanssiin tehdessään mahdollisia uusia sijoituspäätöksiä alustalla, ja että paluun todennäköisyyttä ennakoivat pikemminkin sijoittajien ominaisuudet ja motivaatiot. Ulkoisesti motivoituneet sijoittajat noudattavat todennäköisemmin hajautusstrategioita kuin sisäisesti motivoituneet sijoittajat. Tulokset vahvistavat näkemystä osakepohjaisesta joukkorahoituksesta muista varhaisen vaiheen oman pääoman ehtoisista rahoitusmuodoista erottuvana ilmiönä. fi
dc.format.extent 92 + app. 102
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 40/2019
dc.relation.haspart [Publication 1]: Lukkarinen, A., Teich, J.E., Wallenius, H., Wallenius, J. Success drivers of online equity crowdfunding campaigns. Decision Support Systems, 2016, 87, 26–38. DOI: 10.1016/j.dss.2016.04.006
dc.relation.haspart [Publication 2]: Lukkarinen, A., Wallenius, J., Seppälä, T. Investor motivations and decision criteria in equity crowdfunding. Presented at INFORMS Annual Meeting, Houston, Texas 2017. Unpublished manuscript.
dc.relation.haspart [Publication 3]: Lukkarinen, A. Does the performance of first investments predict investors’ later activity on an equity crowdfunding platform? Presented at the Nordic Conference for Small Business Research, Luleå, Sweden, 2018. Unpublished manuscript.
dc.subject.other Finance en
dc.subject.other Management en
dc.title Drivers of investment activity in equity crowdfunding en
dc.title Sijoitustoiminnan ajurit osakepohjaisessa joukkorahoituksessa fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Tieto ja palvelujohtamisen laitos fi
dc.contributor.department Department of Information and Service Management en
dc.subject.keyword entrepreneurial finance en
dc.subject.keyword new ventures en
dc.subject.keyword online platforms en
dc.subject.keyword digital fundraising en
dc.subject.keyword crowdfunding en
dc.subject.keyword equity crowdfunding en
dc.subject.keyword yritysrahoitus fi
dc.subject.keyword uudet yritykset fi
dc.subject.keyword digitaaliset alustat fi
dc.subject.keyword digitaalinen rahoitus fi
dc.subject.keyword joukkorahoitus fi
dc.subject.keyword osakepohjainen joukkorahoitus fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-8444-2
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Wallenius, Jyrki, Prof. Emeritus, Aalto University, Department of Information and Service Management, Finland
dc.opn Shneor, Rotem, Assoc. Prof., University of Agder, Norway
dc.rev Landström, Hans, Prof., Lund University, Sweden
dc.rev Shneor, Rotem, Assoc. Prof., University of Agder, Norway
local.aalto.acrisexportstatus checked 2019-05-10_1833
local.aalto.formfolder 2019_03_01_klo_11_47
local.aalto.archive yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics