Kun ei jaksa - kahden työstään irtisanoutuneen kuvataideopettajan kokemuksia

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Haveri, Minna
dc.contributor.author Nieminen, Essi
dc.date.accessioned 2019-02-24T18:00:52Z
dc.date.available 2019-02-24T18:00:52Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/36625
dc.description.abstract Tämä opinnäyte käsittelee opettajien työuupumusta ja sen syitä. Opettajien stressi ja työuupumus ovat lisääntyneet ja työtyytyväisyys vähentynyt. Ilmiö on ajankohtainen ja näkyvästi esillä myös mediassa. Koulu on aina ollut muutoksessa ja arvioinnin kohteena, mikä lisää opettajalle asetettuja paineita. Kuvataidekasvatuksen opiskelijana minua kiinnosti erityisesti kuvataideopettajan työuupumukseen johtaneet syyt. Haastattelin kahta kuvataideopettajaa, jotka olivat työskennelleet samassa yläkoulussa eri aikoina ja irtisanoutuneet työstään vuosina 2011 ja 2017. Pääsin siis selvittämään myös, kuinka työ on muuttunut. Tutkielmani on laadullinen tapaustutkimus. Hankin aineistoni teemahaastatteluna, ja analysoin sen fenomenografisen aineistonanalyysin menetelmin. Teemoittelin haastatteluaineiston kuuteen teemaan: 1) oppilaat 2) arvostuksen puute 3) liikaa työtä, liikaa ihmisiä 4) muutos 5) vastuu 6) ikä Oppilaiden keskittymiskyky on huonontunut, he ovat röyhkeämpiä ja vähemmän motivoituneita kuin ennen. Erityisopetuksen piiriin kuuluvat vaativat eriytettyä opetusta, mutta aika ja resurssit eivät riitä. Ryhmäkoot ovat liian suuria. Opettajien arvostus on laskenut ja heillä nähdään olevan liian vähän auktoriteettia. Kuvataidetta oppiaineena ei usein arvosteta, minkä informantit kokivat näkyvän sekä oppilaiden ja näiden vanhempien, että kollegoiden käytöksessä. Opettajien työn määrä on lisääntynyt. Digitalisaatio, oppilaiden arviointi, sähköinen viestintä, koulun sisäiset muutokset ja uusi opetussuunnitelma lisäävät opettajan työn määrää. Haastateltavat kokivat, että kohtaavat työssään liikaa ihmisiä. Koulu on alati muuttuva instituutio, ja kun halutaan muuttaa yhteiskuntaa, muutetaan myös koulua. Suurimpia muutoksia on viime vuosina aiheuttanut uuden opetussuunnitelman käyttöönotto. Opettajat eivät koe saavansa tarpeeksi käytännön välineitä vaatimusten toteuttamiseen. Paine opetella uutta ja lisäkouluttautua omatoimisesti on kova. Vastuu opettajan työssä on valtava. Uusin opetussuunnitelma jättää kuvataideopettajan vastuulle opetuksen sisältöjen suunnittelun. Kuvataideopettaja saattaa lisäksi kokea vastuuta kuvataiteen merkityksen puolustamisesta. Ikä vaikuttaa jaksamiseen fyysisesti ja psyykkisesti. Molemmat haastateltavat olivat työstään irtisanoutuessaan yli 55-vuotiaita. Opinnäytteeni nostaa esiin kuvataideopettajan arkea ja koulumaailman ongelmia. Se tuo kahden opettajan äänen kuuluviin nostaen empirian kautta esiin laajemmalti ajankohtaisen ilmiön, opettajien työuupumuksen. Tutkielmaa tehdessä nousi esiin monta ilmiötä, johon olisi mielekästä pureutua syvemmin. Minua kiinnostaisi myös selvittää, millä keinoin uupumisen voisi pyrkiä välttämään. fi
dc.format.extent 28
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Kun ei jaksa - kahden työstään irtisanoutuneen kuvataideopettajan kokemuksia fi
dc.type G1 Kandidaatintyö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword työuupumus fi
dc.subject.keyword kuvataidekasvatus fi
dc.subject.keyword peruskoulu fi
dc.subject.keyword opetussuunnitelma fi
dc.subject.keyword opettaja fi
dc.subject.keyword koulu fi
dc.subject.keyword teemahaastattelu fi
dc.subject.keyword kuvataideopettaja fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201902241782
dc.type.ontasot Bachelor's thesis en
dc.type.ontasot Kandidaatintyö fi
dc.contributor.supervisor Marja, Rastas
dc.programme Kuvataidekasvatus fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account