Eletyt tilat kuvataiteilijan työssä ja koulutuksessa

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Heikkilä, Martta, Dr., University of Helsinki, Finland
dc.contributor.advisor Pitkänen-Walter, Tarja, Prof., University of the Arts Helsinki, Finland
dc.contributor.author Orenius, Marika
dc.date.accessioned 2019-02-14T10:01:27Z
dc.date.available 2019-02-14T10:01:27Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.isbn 978-952-60-8152-6 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-8151-9 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/36457
dc.description.abstract From an artist-teacher’s perspective, I research the relationship between artistic work and the process of becoming an artist. The underlying motivation for the research is the concern about the indirect tasks assigned to art and the fine arts education, such as answering economic or political demands. In artistic work, a space is created for something that is still taking shape. The foundation of an artist-teacher’s work is the teacher’s own artistic work that requires tolerance of incompleteness, insecurity and change. The student’s artistic work and the studio discussions about the work are central in teaching, guidance and learning. The research describes how my work as a visual artist has affected me as a teacher. In academic fine arts education, it is challenging to verbalize artistic work because the language and the meanings of fine arts are not canonizable to things that are ”already known”. In my research, I argue that the most important form of fine arts education is the discussion between the teacher and the student. In the presence of the artwork is born, a mental space of in-between, brought about by the meetings of the teacher and the student. As I see it, such a space is particularly relevant in the teaching of artists. The methods used in the research are the observation of artistic work and the reflections of teaching and learning. In addition, the study utilizes interviews and discussions with chosen teachers and students. The theoretical framework consists of art pedagogy, phenomenology and poststructuralist philosophy, and partly psychoanalytic concepts. In addition to the written part, the doctoral degree includes three pre-examined artistic productions that have been exhibited at galleries, namely the video installations: Domestic disorder (2012), Therefore it is here (2012) and Parousia (2016). Making artworks is part of the research itself. In teaching, the importance of subjective experiences and the personal perspective is great. Teaching is about seeing the other, and at the same time seeing myself through the perspective of an artist-teacher. Things learned and taught in an artist’s work, such as sketching and acceptance of the space of betweenness, become a part of the teacher’s professional skills. Verbalizing the artwork and the studio talks are seen as a strengthening factor in constructing a professional image of the artist that is in constant change. The research shows that the specific issues of fine arts are related to the concept of free art, where the meanings are emerging. At the same time, the research contributes to the development of fine arts pedagogy. The study aims to show that it is important to incorporate pedagogical changes in the tradition of the fine arts education. Also, it is important to consider the question of “how to teach” rather than “what is taught”. The research fosters understanding about the education of fine arts and artistic work. It justifies the importance of the artistic work in creating new connections between artists and in relations with other sectors of society.   en
dc.description.abstract Tutkin väitöskirjassani taiteilija-opettajan näkökulmasta taiteellisen työskentelyn ja kuvataiteilijaksi kehittymisen yhteyttä. Tutkimuksen taustalla on huoli taiteelle ja samalla taiteilijan koulutukselle asetetuista välillistä tehtävistä eli talouden tai politiikan kysymyksiin vastaamisesta. Esitän, että taiteellisessa työssä luodaan valmiiden teosten lisäksi tilaa sille, mitä on vasta muotoutumassa. Opettamisessa, ohjaamisessa ja oppimisessa on keskeistä opiskelijan taiteellinen työ ja sen äärellä käydyt työhuonekeskustelut. Taiteilija-opettajana toimiminen pohjautuu opettajan omaan taiteelliseen työskentelyyn, jossa on siedettävä keskeneräisyyttä, epävarmuutta ja muutosta. Tutkimuksessa kuvaan sitä, miten kuvataiteilijan työni on vaikuttanut opettajana toimimiseen. Akateemisessa kuvataiteilijan koulutuksessa on haasteellista taiteellisen työn käsitteellistäminen, sillä kuvataiteen kieli ja merkitykset eivät ole kanonisoitavissa ”jo tiedetyiksi” asioiksi. Tutkimuksessani väitän, että kuvataiteilijan koulutuksen tärkein muoto on opettajan ja opiskelijan välinen työhuonekeskustelu. Teoksissa ja teosten äärellä syntyvän mentaalisen välitilan jakaminen on taiteilijoiden opetuksessa erityisen merkityksellistä. Tutkimuksessa käytetyt metodit ovat taiteellisen työn havainnointi ja opettamisen ja oppimisen reflektointi. Tämän lisäksi tutkimus hyödyntää opettajien ja opiskelijoiden kanssa tehtyjä haastatteluja ja keskusteluja. Teoreettinen viitekehys koostuu taidepedagogiikasta, fenomenologiasta ja poststrukturalistisesta filosofiasta sekä osittain psykoanalyyttisesta käsitteistöstä. Kirjallisen osan lisäksi tohtorintutkintoon kuuluu kolme esitarkastettua taiteellista produktiota, jotka ovat olleet esillä gallerianäyttelyissä videoinstallaatioina: Domestic disorder (2012), Sillä se on tässä (2012) ja Parousia (2016). Taideteosten tekeminen ovat osa tutkimusta. Opettamisessa subjektiivisten kokemusten ja oman näkökulman osuus on suuri. Opettamisessa on kyse toisen näkemisestä ja samalla itsensä näkemisestä siitä perspektiivistä käsin, joka syntyy opettajan ja opiskelijan kohdatessa. Taiteilijan työssä koetut ja opitut asiat kuten luonnostelu ja kokemus välitilasta ovat osa opettajan ammattitaitoa. Taiteellisen työn esittäminen sanoin ja työhuonekeskustelut vahvistavat tekijänä kuvataiteilijaksi kehittymistä. Tutkimukseni osoittaa, että kuvataiteen erityiskysymykset liittyvät vapaan taiteen käsitteeseen, jossa merkitykset ovat vasta muotoutumassa. Samanaikaisesti tutkimus osallistuu kuvataidepedagogiikan kehittämiseen. Tutkimuksella halutaan osoittaa, että kuvataiteilijan koulutuksen kehittämisessä on tärkeää liittää pedagogiset muutokset kuvataiteilijan koulutukseen traditioon ja pohtia pikemminkin kysymystä ”miten opetetaan” kuin ”mitä opetetaan”. Tutkimuksella edistetään kuvataiteilijan koulutuksen ja taiteellisen työn ymmärrystä. Siinä perustelen taiteellisen työn merkitystä uusien yhteyksien luomisessa taiteen tekijöiden kesken ja suhteessa muuhun yhteiskuntaan. fi
dc.format.extent 174
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 1/2019
dc.subject.other Art education en
dc.title Eletyt tilat kuvataiteilijan työssä ja koulutuksessa fi
dc.type G4 Monografiaväitöskirja fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.contributor.department Department of Art en
dc.subject.keyword taiteilija-opettajat fi
dc.subject.keyword kuvataiteilijat fi
dc.subject.keyword opettajuus fi
dc.subject.keyword kuvataidepedagogiikka fi
dc.subject.keyword artist-teachers en
dc.subject.keyword visual artists en
dc.subject.keyword teachership en
dc.subject.keyword fine arts pedagogy en
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-8152-6
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (monograph) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (monografia) fi
dc.contributor.supervisor Laakso, Harri, Prof., Aalto University, Department of Media, Finland
dc.opn Kaihovirta, Hannah, Dr., University of Helsinki, Finland
dc.rev Kaihovirta, Hannah, Dr., University of Helsinki, Finland
dc.rev Pullinen, Jouko, Dr.
dc.date.defence 2019-02-01
local.aalto.acrisexportstatus checked 2019-04-18_1548


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account