Ohjelmistorobotiikan vaikuttavuus organisaatioissa – sovelluskohteet, hyödyt ja niiden mittaaminen

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Torri, Tomi
dc.contributor.author Tirronen, Justus
dc.date.accessioned 2019-02-03T16:02:29Z
dc.date.available 2019-02-03T16:02:29Z
dc.date.issued 2019-01-29
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/36345
dc.description.abstract Ohjelmistorobotiikka (RPA, Robotic Process Automation) tarjoaa organisaatioille uuden työkalun tietotyön automaatioon. Sen avulla voidaan automatisoida rutiininomaisia, toistuvia toimistotyötehtäviä, joissa käsitellään digitaalista dataa. Ohjelmistorobotti on ohjelmisto, joka käyttää organisaation tietojärjestelmiä niiden käyttöliittymän kautta samaan tapaan kuin ihminen niitä käyttäisi. Ohjelmistorobotiikkamarkkina kasvaa jatkuvasti, ja yhä uudet organisaatiot ottavat teknologiaa käyttöön tehostaakseen toimintaansa. Vaikka ohjelmistorobotiikan käyttöönoton prosessit ovat tietyltä osin standardoituja, alalta puuttuu yhteismitallistettu termistö niin RPA:n sovelluskohteista kuin sen avulla saatavista hyödyistä ja niiden mittaamisestakin. Tässä diplomityössä tutkitaan ohjelmistorobotiikan vaikuttavuutta suomalaisissa yksityisen ja julkisen sektorin organisaatioissa. Työssä pyritään selvittämään, mitkä organisaation toiminnot ja työtehtävät ovat kaikkein potentiaalisimpia kohteita ohjelmistorobotiikalle, millaisia hyötyjä ohjelmistorobotiikalla on saavutettu, ja miten ohjelmistorobotiikan vaikuttavuutta organisaatioissa mitataan. Tutkimuskysymyksiin vastaamiseksi työssä suoritetaan kolme erillistä empiiristä tutkimusta: sisällön analyysi 878:n RPA-käyttötapauksen pitkälle listalle, haastattelututkimus 14 yksityisen ja julkisen sektorin organisaatiossa sekä yksittäistapaustutkimus suomalaisessa yksityisen sektorin organisaatiossa. Tehty tutkimus esittää, että ohjelmistorobotiikalla automatisoidaan kahdeksan perustyypin työtehtäviä. Organisaatioiden ulkoisiin asiakkaisiin kytkeytyvien toimintojen, kuten hankintojen, tilaus-toimitus -prosessien ja muiden sidosryhmäprosessien työtehtävät ovat tukitoimintojen työtehtäviä potentiaalisempia kohteita RPA-automaatiolle erityisesti niiden sisältämien volyymien ja asiakasvaikutusten vuoksi. Toinen tutkimuksen keskeinen tulos on, että RPA:n hyötyjen mittaaminen on organisaatioissa vähäistä ja perustuu usein subjektiivisiin arvioihin. RPA:n hyötyjen mittaaminen koetaan organisaatioissa usein vaikeaksi. Viimeisimpänä tuloksena työssä esitetään, että organisaatioiden RPA:ta hyödyntävien yksiköiden tuottavuuden kehitystä ajan yli voidaan mallintaa tiettyjä ajureita hyödyntämällä organisaation tilinpäätöstietoihin perustuvan jalostusarvon kautta. fi
dc.description.abstract Robotic Process Automation (RPA) provides organizations with a new tool for automating knowledge work. By using RPA, organizations can automate routine, tedious tasks that process digital data. RPA refers to a robot, which uses the information systems of organizations similarly to a human user, via the graphical user interface of the software. The global market for robotic process automation is constantly growing, and new organizations are adopting the technology in order to streamline their operations. Even though the processes of RPA adoption are mostly standardized, the industry is lacking a common terminology in terms of the most promising RPA use cases, their potential benefits and measuring of the benefits. This thesis studies the effectiveness of RPA in Finnish private and public organizations. It aims to define, which organizational functions and tasks are the most potential for RPA automation, what kind of benefits have been realized by adopting the technology, and how the effectiveness of RPA is measured in organizations. In order to answer the research questions, three separate empirical studies were conducted: a content analysis of 878 RPA use cases, interviews in 14 public and private sector organizations, and a single case study in a Finnish private sector organization. The empirical research suggests that eight types of tasks are automated by using RPA tools. Tasks in organizational functions that relate to an external stakeholder are more potential use cases for RPA than tasks residing in internal support functions due to their high volumes and customer impact. Another central result of the thesis is that the measuring of RPA effectiveness in organizations is scarce and often based on subjective estimates rather than measured data. The measuring of RPA impact is perceived difficult. Thirdly, the thesis suggests that the development of productivity in organizational units utilizing RPA can be modeled by using certain drivers and value added based on the financial statements of organizations. en
dc.format.extent 76+8
dc.language.iso fi en
dc.title Ohjelmistorobotiikan vaikuttavuus organisaatioissa – sovelluskohteet, hyödyt ja niiden mittaaminen fi
dc.title The effectiveness of RPA in organizations – use cases, benefits, and measuring en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Perustieteiden korkeakoulu fi
dc.subject.keyword RPA fi
dc.subject.keyword ohjelmistorobotiikka fi
dc.subject.keyword tuottavuus fi
dc.subject.keyword tietotyön automaatio fi
dc.subject.keyword RPA-käyttötapaus fi
dc.subject.keyword hyötyjen mittaaminen fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201902031514
dc.programme.major Knowledge and Business Networks fi
dc.programme.mcode SCI3047 fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Diplomityö fi
dc.contributor.supervisor Seppälä, Timo
dc.programme Master’s Programme in Information Networks fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess no


Files in this item

Files Size Format View

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account