Managing disruption- Proposing a Team Resilience Action Model (TRAM)

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Nurmi, Niina
dc.contributor.advisor Vartiainen, Matti
dc.contributor.author Roman, Laura
dc.date.accessioned 2019-01-17T09:27:55Z
dc.date.available 2019-01-17T09:27:55Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/36111
dc.description.abstract Teamwork and teamwork skills (World Economic Forum, 2016) are becoming increasingly important in the future. Even though there is a lot of research on teams in general (Kozlowski & Ilgen, 2006; Mathieu, Maynard, Rapp, & Gilson, 2008), considering the complexity of the working environment of the future and the challenges teams undoubtedly face, research on how teams collectively manage and deal with adversity is needed. Therefore, team resilience is an increasingly important topic for all businesses designing the work teams of tomorrow. Team resilience is “. . . the capacity of a team to withstand and overcome stressors in a manner that enables sustained performance; it helps teams handle and bounce back from challenges that can endanger their cohesiveness and performance” (Alliger, Cerasoli, Tannenbaum, & Vessey, 2015 p.177). Team level research is important because team resilience can be greater than its individual components alone (Alliger et al., 2015) and should be seen as a collective ambition of the team with a clear set of goals (Dove-Steinkamp, 2017). This thesis systematically reviews team resilience literature using the input-mediator-output (IMOI) model as an analytical framework (Ilgen, Hollenbeck, Johnson, & Jundt, 2005). Based on the review the thesis introduces a Team Resilience Action Model (TRAM), to define the actions resilient teams take before, during and after adversity as well as the different social and organisational factors that influence each stage. The TRAM presents team resilience as purpose driven behaviour that can be influenced, trained, and developed. This model recognises team resilience as a threefold dynamic process which is influenced by several different factors in each phase. TRAM consists of three different phases: 1. Anticipate- 2. Action- 3. Attain and multiple influencing factors. The proactive actions of the first Anticipate phase of TRAM include minimizing possible future threats as well as maximizing emotional and physical response capacity and planning. The reactive actions of the second Action phase of TRAM include recognising threats, reacting effectively, minimizing impact, and safeguarding stamina. The final Attain phase consists of restoring actions, reflecting, learning, and regaining the situation. Multiple different influencing factors affect each phase and action such as team structure, norms, values, organisational resources, and support, as well as shared mental models, transactive memory, team diversity, strategy, physical environment, and training and perceived social support and transformational leadership. This model supports the team resilience research by drawing together all the unconnected components that influence, support and build team resilience. Practitioners are provided with a comprehensive overview of the team resilience process to help facilitate the identification of intervention points and future development areas. fi
dc.description.abstract Tiimityö ja yhteistyötaidot (World Economic Forum, 2016) ovat yhä tärkeämpiä tulevaisuudessa. Vaikka tiimeistä on paljon tutkimusta yleisellä tasolla (Kozlowski & Ilgen, 2006; Mathieu, Maynard, Rapp & Gilson, 2008), tulevaisuuden työympäristön monimutkaisuus ja haasteet huomioon ottaen, tutkimus siitä miten tiimit kollektiivisesti käsittelevät haasteita ja vastoinkäymisiä on tarpeellinen. Siksi tiimien resilienssi on yhä tärkeämpi aihe kaikille yrityksille, jotka suunnittelevat tulevaisuuden tiimejä. Tiimin resilienssi on ". . . tiimin kyky kestää ja voittaa haastavat tilanteet tavalla, joka mahdollistaa kestävän suorituskyvyn; ja auttaa ryhmiä vastaamaan haasteisiin, jotka voivat vaarantaa niiden yhteenkuuluvuuden ja suorituskyvyn "(Alliger, Cerasoli, Tannenbaum & Vessey, 2015 s.177). Tiimitason tutkimus on tärkeää, koska tiimin resilienssi voi olla suurempi kuin sen yksilöiden resilienssin yhteenlaskettu summa (Alliger et al., 2015) ja sitä tulisi pitää ryhmän yhteisenä tavoitteellisena tavoitteena (Dove-Steinkamp, 2017). Tämä opinnäytetyö tarkastelee järjestelmällisesti tiimiresilienssi kirjallisuutta käyttäen Input-Mediator-Output-Input (IMOI) -mallia analyyttisenä kehyksenä (Ilgen, Hollenbeck, Johnson, & Jundt, 2005). Tutkinnassa otetaan esille Team Resilience Action Model (TRAM) -malli, jonka avulla määritellään toimenpiteet, joita resilientit tiimit tekevät ennen vastoinkäymisiä, niiden aikana ja niiden jälkeen sekä erilaiset sosiaaliset ja organisatoriset tekijät, jotka vaikuttavat jokaiseen vaiheeseen. TRAM esittää tiimi resilienssin tarkoituksenmukaisena käyttäytymisenä, johon voidaan vaikuttaa ja sitä voidaan kouluttaa ja kehittää. Tämä malli määrittelee tiimi resilienssin kolmivaiheisena dynaamisena prosessina, johon vaikuttavat useat eri tekijät jokaisessa vaiheessa. TRAM koostuu kolmesta eri vaiheesta: 1. Ennakointi 2. Toiminta 3. Kehitys sekä monesta erilaisesta vaikutteesta joka vaiheessa. TRAMin ensimmäisen ennakoivan vaiheen ennaltaehkäisevät toimet sisältävät mahdollisten tulevien uhkien minimoimisen sekä maksimaalisen emotionaalisen ja fyysisen kapasiteetin varmistamisen ja suunnittelun. TRAMin toisen vaiheen reaktiiviset toimet ovat uhkien tunnistaminen, reagointi tehokkaasti, vaikutusten minimointi ja kestävyyden turvaaminen. Viimeinen vaihe, Kehitys, koostuu entisöinnistä, reflektoinnista, oppimisesta ja tilanteen palauttamisesta toiminta kykyiseksi. Näihin vaiheisiin vaikuttavat useat erilaiset tekijät kuten tiimirakenne, tiimin arvot, organisaation resurssit ja tuki, transaktiivinen muisti, ryhmien monimuotoisuus, strategia, fyysinen ympäristö sekä koulutus, sosiaaliseen tuki ja transformaationaalinen johtajuus. TRAM- malli tukee tiimityöhön liittyvää tutkimusta kokoamalla yhteen kaikki osatekijät, jotka vaikuttavat, tukevat ja rakentavat tiimin resilienssiä. Tiimeille luodaan kokonaisvaltainen yleiskuva tiimin resilienssi prosessista, interventiopisteiden ja tulevien kehittämisalueiden tunnistamista varten. fi
dc.format.extent 68+12
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Managing disruption- Proposing a Team Resilience Action Model (TRAM) fi
dc.title Team Resilience Action Model (TRAM) -malli kaaoksen johtamisen välineenä fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.subject.keyword team resilience fi
dc.subject.keyword teams fi
dc.subject.keyword adversity fi
dc.subject.keyword actions of resilient teams fi
dc.subject.keyword TRAM fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201901171290
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Mc Grory, Peter
dc.programme fi


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account