Myrkkykäärme ja lentävä merenneito - Kuvataideopetuksen sitominen lapsen elämismaailmaan osallistamisen keinoin

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Rastas, Marja
dc.contributor.author Matikkala, Nana
dc.date.accessioned 2019-01-17T09:22:42Z
dc.date.available 2019-01-17T09:22:42Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/36074
dc.description.abstract Opinnäyte sijoittuu taiteen perusopetuksen ja varhaisiän kuvataidekasvatuksen kontekstiin. Tekijä pyrkii löytämään opetuskokeiluun perustuvalla opinnäytteellään toimintatapoja taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 2017 toteuttamiseen käytännön opetustyössä. Tuore opetussuunnitelma korostaa lapsen elämismaailmaa varhaisiän kuvataideopetuksen lähtökohtana. Opinnäyte on tutkimusmenetelmältään lapsinäkökulmainen toimintatutkimus. Lapsen osallisuus ja sen mahdollistaminen ovat nousseet yhä keskeisemmäksi puheenaiheeksi varhaiskasvatuksessa, mutta sen aito toteutuminen vaihtelee. Tässä opinnäytteessä tekijä pyrkii osallistamisen kautta sitomaan opetuksen varhaisikäisen kokemusmaailmaan opetuskokeilussaan. Mahdollistaakseen lasten osallisuuden toteutumisen, tekijä tutkii myös lapsen tapaa toimia. Opetuskokeilu koostuu kolmesta opetuskerrasta varhaisikäisten kuvataideryhmän kanssa. Jokaisessa vaiheessa tekijä pyrkii hyödyntämään erilaisia osallistamisen keinoja lapsen toimijuutta peilaten. Tutkittava aineisto on kerätty opetuskokeilun aikana havainnoimalla ja dokumentoimalla. Lapsilla itsellään on keskeinen rooli tiedon tuottajina tässä opinnäytteessä. Opetuskokeilun vaiheiden suunnittelu perustuu kussakin vaiheessa tallennettuun aineistoon, jonka pohjalta tekijä reflektoi omaa opetustyötään. Lapsen osallistaminen tapahtuu opetuskokeilussa antamalla lapsen havainnoille ja pohdinnoille arvoa tekemällä opetusta koskevat valinnat ja painotukset niiden pohjalta. Opetuskokeilun aikana korostuu se, kuinka yksilöllisesti kukin lapsi voi kokea osallisuuden. Aikuinen tarjoaa valinnoillaan lapsen ajattelulle virikkeitä, joista lapsi itse päättää, mihin tarttuu. Osallisuus on monivaiheinen prosessi, joka vaatii opettajalta mukautumista lapsen näkökulmaan, vaikkei opettajan ammattitaitoon perustuvaa harkintaa tulekaan unohtaa. Opetuskokeilusta tallennetut dokumentit osoittavat, että lapsen elämismaailman ymmärtäminen osallistamisen keinoin edellyttää lapsen jatkuvaa kuuntelemista. Siihen ei ole olemassa yhtä ainutta tapaa, vaan se koostuu lukuisten pienten, mutta säännöllisten asioiden yhdistelmästä. fi
dc.description.abstract This thesis is set in the basic education in the arts and early childhood art education. The author of this thesis aspires to find procedures to use the new curriculum of the basic education in the arts in practice of teaching. The new curriculum emphasizes child’s own perceptions and experiences as basis of art education. The thesis is both the child perspective study and action research. Child’s participation has become more central topic in early childhood education but its carrying out fluctuates. The author aspires to combine teaching in child’s own experiences by using participation in the teaching experiment. In addition, this thesis researches children’s way of acting. In the teaching experiment, the author teaches 5-6-year-olds and the experiment consists of three parts. The author uses several ways to participate children during the teaching. The research materials are collected during the teaching experiment by observing and documenting. The Children are the most important information providers in this thesis. Every part of the teaching experiment is based on the collected documents. Participating becomes possible by paying attention to child’s perceptions and appreciating them. The teaching experiment proved that participation is a personal experience for each child. Teacher stimulates the child’s imagination with different ideas but the child can choose between them. Participation is multidimensional process which demands teacher to settle in the position of child. Although the pedagogical skills of teacher should not be forgotten. The documents from the teaching experiment indicate that to understanding the child’s inner world by participation requires listening to child again and again. There is no one way to do that but it is a combination of several small but regular things. en
dc.format.extent 75
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Myrkkykäärme ja lentävä merenneito - Kuvataideopetuksen sitominen lapsen elämismaailmaan osallistamisen keinoin fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Taiteen laitos fi
dc.contributor.department Department of Art en
dc.subject.keyword taiteen perusopetus fi
dc.subject.keyword opetussuunnitelma fi
dc.subject.keyword varhaiskasvatus fi
dc.subject.keyword osallisuus fi
dc.subject.keyword toimijuus fi
dc.subject.keyword lapsinäkökulma fi
dc.subject.keyword toimintatutkimus fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201901171253
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Tuovinen, Taneli
dc.programme Kuvataidekasvatus fi
dc.programme Art Education en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account