Konsernin strategisen ohjaustyylin edut ja haitat erilaisten yksiköiden näkökulmasta Case Vähittäiskaupan konserni

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Alaluusua, Viivi
dc.date.accessioned 2012-06-16T01:30:44Z
dc.date.available 2012-06-16T01:30:44Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3602
dc.description.abstract Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu Tiivistelmä 26. huhtikuuta 2012 Pro Gradu –tutkielma Viivi Alaluusua KONSERNIN STRATEGISEN OHJAUSTYYLIN EDUT JA HAITAT ERILAISTEN YKSIKÖIDEN NÄKÖKULMASTA CASE VÄHITTÄISKAUPAN KONSERNI TUTKIELMAN TAVOITTEET Tutkimuksen tavoitteena on tutkia monialaisen konsernin strategista ohjaustyyliä. Tutkitaan hyödyntääkö konserni erilaista vai samanlaista ohjaustyyliä yksiköihinsä. Onko ohjaustyylin standardointi kannattavaa, vai tulisiko ohjaustyyli ennemmin räätälöidä yksiköittäin. Pääpaino tutkimuksessa on valitun ohjaustyylin etujen ja haittojen etsiminen yksiköiden näkökulmasta. Selvitetään, kokeeko yksikkö saavansa lisäarvoa eli hyötyvänsä konsernirakenteesta. Kokevatko erilaiset yksiköt lisäarvon eri tavalla? LÄHDEAINEISTO Teoreettinen aineisto koostuu strategisen ohjaustyylin valintaan vaikuttavista tekijöistä ja parenting–teorioiden merkityksestä konsernin ohjaustyyliin. Empiirinen aineisto keskittyy kuvaamaan valitun vähit-täiskaupan konsernin harjoittaman strategisen ohjaustyylin, sekä eri yksiköiden mielipiteet ohjaustyylin onnistumisesta tuoda lisäarvoa. Konsernin talousjohdon haastattelun jälkeen pureudutaan viiden eri yksi-kön talousjohtajien näkemyksiin. Yhdestä yksiköstä on valittu myös alayksikkö haastateltavaksi käytän-nönläheisen näkökulman saamiseksi. Haastattelut on tehty vuosina 2008, 2011 ja 2012. TULOKSET Monialakonsernin tunnettuus ja rahoittajan rooli koetaan yksiköiden näkökulmasta suurimmaksi lisäarvon tuottajaksi. Yksiköiden mielestä varsinaiset kehitysideat ja opastukset uuteen toimintaan saadaan konsernin sijasta ennemmin muilta sisaryksiköiltä. Kyseinen konserni toteuttaa yksiköillensä melko standardoitua stra-tegisen ohjaamisen ohjaustyyliä. Yksiköiden kesken joustetaan lähinnä valvonnan suhteen. Kaikille asetetaan samat vaatimukset, mutta valvonta vaatimusten täyttymisestä vaihtelee yksiköittäin. Tutkimustulokset osoittavat, että monialakonsernin strategisen ohjaustyylin valinnassa on hyvä pitäytyä pää-sääntöisesti standardoinnin ajatuksessa, mutta silti lievä räätälöinti on tarpeen. Yksikkökohtaiset erot on huo-mioitava tiettyyn asteeseen asti, kuten konserni on valvonnan löyhyyden kautta tehnytkin. Suurelta osin standardoidun ohjaustyylin täyttyy kuitenkin olla tarpeeksi tiukkaa, sekä ohjeistukselta, että valvonnalta. Liian tarkat ohjeet, mutta liian löyhä valvonta aiheuttavat ongelmia yksiköissä. Yksiköille pitää olla selvät ohjeet, joita noudatetaan, tai sitten heille on annettava vapaat kädet strategiatyöhönsä. Yksiköt toimivat mielellään konsernin strategisessa ohjeistuksessa, mutta toivovat siihen lisää tiukempia linjoja. AVAINSANAT Konsernistrategia, konsernijohdon ohjaustyyli, johdon ohjausjärjestelmät, strateginen ohjaus, parenting–teoria, vähittäiskaupan konserni fi
dc.format.extent 85
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Konsernin strategisen ohjaustyylin edut ja haitat erilaisten yksiköiden näkökulmasta Case Vähittäiskaupan konserni fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Accounting en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.subject.keyword konsernistrategia
dc.subject.keyword konsernijohdon ohjaustyyli
dc.subject.keyword johdon ohjausjärjestelmät
dc.subject.keyword strateginen ohjaus
dc.subject.keyword parenting–teoria
dc.subject.keyword vähittäiskaupan konserni
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201206172613
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Accounting en
dc.programme.major Laskentatoimi fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon laskentatoimi
dc.subject.helecon accounting
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon konsernit
dc.subject.helecon consolidated companies
dc.subject.helecon ohjausjärjestelmät
dc.subject.helecon control systems
dc.subject.helecon strategia
dc.subject.helecon strategy
dc.subject.helecon vähittäiskauppa
dc.subject.helecon retail trade
dc.ethesisid 12844
dc.date.dateaccepted 2012-05-14
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account