Säätiöiden saama hyöty tilintarkastuksesta

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Niemi, Lasse
dc.contributor.author Elonheimo, Paavo
dc.date.accessioned 2019-01-04T17:01:42Z
dc.date.available 2019-01-04T17:01:42Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/35842
dc.description.abstract Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, hyötyvätkö suomalaiset säätiöt tilintarkastamisesta, ja jos, niin miten. Tutkimuksen toisena tavoitteena oli vertailla säätiöitä yhdistyksiin ja yrityksiin hyötyjen suhteen. Tutkimuksen kohteena olivat kaikki säätiörekisterissä olevat Suomessa toimivat säätiöt. Tutkimuksen teoreettisina viitekehyksinä ovat agenttiteoria sekä tilintarkastuksen yhteiskunnallista merkitystä käsittelevä viitekehys. Tutkimuksen pääasiallinen tutkimusote on laadullinen, perustuen asiantuntijoiden teemahaastatteluihin. Tutkimuksessa haastateltiin sekä säätiöitä tarkastavia kokeneita tilintarkastajia että säätiöiden taloushallinnosta vastaavia johtajia. Tutkimuksen osio, jossa vertailtiin säätiöiden tarkastusten hyötyjä yhdistysten ja yritysten hyötyihin, toteutettiin määrällisen tutkimusotteen keinoin vertailemalla tuloksia kuvailevien tilastojen keinoin. Tutkielman keskeinen johtopäätös on, että säätiöt hyötyvät merkittävästi monin eri tavoin tilintarkastuksesta. Suurin hyöty syntyy luottamuksen lisääntymisenä säätiön ja sen ulkoisten sidosryhmien välillä, mutta se lisääntyi myös säätiön hallinnossa. Lisäksi säätiöiden edustajat kokivat osaavan tilintarkastajan tärkeäksi keskustelukumppaniksi. Tämä nähtiin erityisen arvokkaana erilaisissa muutostilanteissa. Tutkimuksen vertailuosion perusteella tilintarkastuksen hyödyt säätiöille olivat samankaltaiset kuin yhdistyksille. Yllättävä havainto oli, että hyödyt säätiöille ja yhdistyksille koettiin jopa suuremmiksi kuin yrityksille. Tutkimuksen muita merkittäviä tuloksia on neljä: (1) Tilintarkastajan perehtyneisyys säätiöihin. Sitä, että tilintarkastaja tarkastaa muitakin säätiöitä, tai muuten tuntee säätiöitä, pidettiin tärkeänä. (2) Kommunikaatiotaidot. Ne koettiin, perehtyneisyyden lisäksi, tilintarkastajan keskeiseksi osaamisalueeksi. (3) Säätiöiden heterogeenisuus. Säätiöt ovat hyvin erilaisia niiden koon ja toiminnan tarkoituksen suhteen, eikä niitä siksi ei voi käsitellä yhtenä ryhmänä. (4) Kustannukset. Pienten säätiöiden tilintarkastuksen keskeisimpänä ongelmana nähtiin tilintarkastuksen suhteellisesti korkeat kustannukset. Ongelmaa syventää se, että myös pienten säätiöiden jonkinlainen tarkastus koettiin kuitenkin hyvin tärkeäksi. Tutkimuksen tuloksien yleistettävyyttä Suomen ulkopuolelle rajoittaa kunkin maan erilainen säätiöitä koskeva sääntely sekä yleisemmin kulttuurierot eri maiden välillä. fi
dc.description.abstract The purpose of this thesis was to study if Finnish foundations benefit from auditing and what the possible benefits of auditing were. The results obtained for this thesis were also compared with answers received from company and association representatives. This thesis was mainly based on qualitative research, but it also contains a quantitative part. This facilitated the comparison of answers from different groups. Theme interviews were used as the research method. The theoretic context is of this thesis is based on agency theory and the social significance of auditing. The scope of this thesis was all Finnish foundations that are in the Register of Foundations. The study was conducted by interviewing thirteen participants. Five of them were auditors that specialise in foundations, and eight were managers or finance managers in foundations. The main result of this thesis is that foundations get substantial value from auditing. The value is seen mainly in additional trust between the members of a foundation and especially between a foundation and its stakeholders. Also, auditor consultations were considered to be of substantial value. The value of consultation was especially apparent in new and changing situations. The value of auditing to foundations was mainly similar and similarly useful as the value of auditing to associations, as seen in a previous study. This value was greater to foundations and associations than to companies. The study led to four other significant results. 1) The participants of this study found it important that the auditor audits multiple foundations or is otherwise well-acquainted with foundation matters. 2) Foundations themselves were found to be a diverse group that did not easily fit into commonly used categories. 3) The participants thought that for auditors, the most important area of vocational skills was professional competence. When considering the auditors as individuals, communication skills were considered to be most important. 4) At the moment, the most significant problem in auditing foundations is the greater relative expense of auditing for smaller foundations. Still some kind of outside review was considered to be very important even for small foundations. Applying the results of this study outside of Finland can be problematic since the regulations concerning foundations and culture generally differs from country to country. en
dc.format.extent 91+5
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Säätiöiden saama hyöty tilintarkastuksesta fi
dc.title Auditing as a point of value for foundations en
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Laskentatoimen laitos fi
dc.subject.keyword säätiö fi
dc.subject.keyword tilintarkastus fi
dc.subject.keyword hyöty fi
dc.subject.keyword agenttiteoria fi
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201901041026
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.programme Accounting en
dc.subject.helecon säätiöt
dc.subject.helecon foundations
dc.subject.helecon auditing
dc.location P1 I fi
local.aalto.electroniconly yes
local.aalto.openaccess yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account