Learning Centre

Essays in Environmental and Resource Economics

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor Aalto University en
dc.contributor.advisor Uusivuori, Jussi, Prof., Natural Resources Institute Finland, Finland
dc.contributor.author Lintunen, Jussi
dc.date.accessioned 2019-01-04T10:01:05Z
dc.date.available 2019-01-04T10:01:05Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.isbn 978-952-60-8378-0 (electronic)
dc.identifier.isbn 978-952-60-8377-3 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4942 (electronic)
dc.identifier.issn 1799-4934 (printed)
dc.identifier.issn 1799-4934 (ISSN-L)
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/35824
dc.description.abstract This thesis consists of four essays on environmental and resource economics. The two first essays analyze the climate policy, the third one focuses on timber markets and the fourth combines a climate policy with timber markets. The first essay examines business cycle fluctuations of an optimal emission price with a macroeconomic general equilibrium model. The analysis shows that emission price tends to be procyclical as its fluctuations are connected to the changes in the marginal utility of consumption. A quantitative assessment shows that the optimal fluctuation of emissions depends on the production technology in the energy sector. The second essay examines the optimal allocation of new allowances in an emissions allowance market, when banking of allowances for later use is allowed. The allocation decision faces a time-consistency problem because the banking decision is forward looking. To tackle this issue we examine a Markov solution of the planning problem. The quantitative assessment with a climate policy shows that the regulator prevents the accumulation of the banked allowances, and tries to maintain a stable allowance price level. The third essay constructs a competitive equilibrium timber supply from the binary final felling decisions of individual forest owners, when the forests are age-structured and timber demand varies randomly. The model gives a stand-level interpretation for a generic market-level model and an empirically testable structure for future studies. The numerical results suggest that the insights drawn from the preceding stand-level analysis may be unwarranted in a competitive equilibrium. The fourth essay examines an optimal climate policy in the forest and energy sectors. In the essay we combine an age-structured forest, the carbon cycle, and the different ways of using timber in a single model and derive an optimal climate policy for this system. We analyze two different carbon accounting schemes and show that a climate policy can be based on either of these. The numerical results suggest that carbon sequestration into forest biomass has priority in the mitigation of atmospheric carbon concentration. en
dc.description.abstract Tämä väitöskirja koostuu neljästä esseestä, jotka kuuluvat ympäristö- ja luonnonvarataloustieteen tutkimusalaan. Kahdessa ensimmäisessä esseessä keskitytään ilmastopolitiikan analyysiin, kolmannessa puumarkkinoihin ja neljännessä yhdistetään ilmastopolitiikka puumarkkinoihin. Ensimmäisessä esseessä tarkastellaan makrotaloudellisella kokonaistasapainomallilla optimaalisen päästömaksun heilahtelua suhdannevaihteluiden mukana. Analyyttinen tarkastelu osoittaa, että optimaalisen päästömaksun vaihtelu on lähtökohtaisesti myötäsyklistä, koska se kytkeytyy kulutuksen rajahyödyn vaihteluihin. Numeerinen tarkastelu osoittaa, että päästöjen optimaalinen vaihtelu riippuu päästöjä tuottavasta tuotantoteknologiasta. Toisessa esseessä tarkastellaan päästökauppajärjestelmän päästöoikeuksien määrän hallintaa, kun päästöoikeuksien tallettaminen myöhempää käyttöä varten on sallittua. Eteenpäin katsova talletuspäätös johtaa päästöoikeuksien määrän hallinnan aikaepäjohdonmukaisuusongelmaan. Tämän vuoksi tarkastelemme suunnittelijan ongelman Markov-tasapainoratkaisua. Numeerisesta ilmastopolitiikkasovelluksesta havaitaan, että suunnittelijan kannattaa estää päästöoikeuksien varaston kasvu ja pyrkiä pitämään päästöoikeuksien hintataso vakaana. Kolmas essee konstruoi kilpailullisen tasapainon puuntarjontakuvauksen yksittäisten metsänomistajien binäärisistä päätehakkuupäätöksistä, kun metsillä on ikärakenne ja puun kysyntä vaihtelee satunnaisesti. Malli antaa metsikkötason tulkinnan usein käytetylle markkinatason mallille ja empiirisesti testattavan rakenteen tulevia tarkasteluja varten. Numeeriset tulokset antavat ymmärtää, että aiemmista metsikkötason mallinnuksista saatu ymmärrys ei välttämättä päde kilpailullisessa tasapainossa. Neljäs essee tarkastelee optimaalista ilmastopolitiikkaa metsä- ja energiasektorilla. Esseessä yhdistetään ikärakenteinen metsä, hiilen kierto sekä puun eri käyttötavat yhteen malliin ja johdetaan systeemille optimaalinen ilmasto-ohjaus. Tarkastelu tehdään kahdella erilaisella hiilen kirjanpitojärjestelmällä ja osoitetaan, että ohjaus voidaan perustaa kumpaan tahansa näistä. Numeeristen tulosten perusteella hiilen varastointi metsiin näyttäisi olevan ensisijainen metsien käyttötapa ilmakehän hiilipitoisuuden hillinnässä. fi
dc.format.extent 39 + app. 191
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.publisher Aalto University en
dc.publisher Aalto-yliopisto fi
dc.relation.ispartofseries Aalto University publication series DOCTORAL DISSERTATIONS en
dc.relation.ispartofseries 9/2019
dc.relation.haspart [Publication 1]: Jussi Lintunen, Lauri Vilmi. Optimal emission prices over the business cycles. Unpublished manuscript.
dc.relation.haspart [Publication 2]: Jussi Lintunen, Olli-Pekka Kuusela. Business cycles and emission trading with banking. European Economic Review, 2018, 101, 397–417. DOI: 10.1016/j.euroecorev.2017.10.015
dc.relation.haspart [Publication 3]: Jussi Lintunen. Competitive harvest in age-structured forests. Unpublished manuscript.
dc.relation.haspart [Publication 4]: Jussi Lintunen, Jussi Uusivuori. On the economics of forests and climate change: Deriving optimal policies. Journal of Forest Economics. 2016, 24, 130–156. DOI: 10.1016/j.jfe.2016.05.001
dc.subject.other Economics en
dc.title Essays in Environmental and Resource Economics en
dc.title Esseitä ympäristö- ja luonnonvarataloustieteestä fi
dc.type G5 Artikkeliväitöskirja fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Business en
dc.contributor.department Taloustieteen laitos fi
dc.contributor.department Department of Economics en
dc.subject.keyword climate policy en
dc.subject.keyword timber markets en
dc.subject.keyword business cycles en
dc.subject.keyword ilmastopolitiikka fi
dc.subject.keyword puumarkkinat fi
dc.subject.keyword suhdannevaihtelut fi
dc.identifier.urn URN:ISBN:978-952-60-8378-0
dc.type.dcmitype text en
dc.type.ontasot Doctoral dissertation (article-based) en
dc.type.ontasot Väitöskirja (artikkeli) fi
dc.contributor.supervisor Liski, Matti, Prof., Aalto University, Department of Economics, Finland
dc.opn Quaas, Martin, Prof., German Centre for Integrative Biodiversity Research, Germany
dc.rev Holtsmark, Bjart, Dr., Statistics Sentralbyrå, Norway
dc.rev Quaas, Martin, Prof., German Centre for Integrative Biodiversity Research, Germany
local.aalto.acrisexportstatus checked 2019-04-18_1907
local.aalto.formfolder 2019_01_03_klo_12_47
local.aalto.archive yes


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

Statistics