Sisäisen viestinnän häiriöt ja niiden vaikutukset työyhteisöön – Case Tivoli Sariola

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.author Sariola, Ville
dc.date.accessioned 2012-06-06T01:30:37Z
dc.date.available 2012-06-06T01:30:37Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/3565
dc.description.abstract Tutkimuksen tavoitteet: Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu erään suomalaisen tivolialalla toimivan perheyrityksen sisäisen viestinnän nykytilaa ja sen kehittämistarpeita. Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää kiertueen 2011 aikana ilmenneet sisäisen viestinnän häiriöt ja niiden vaikutukset kyseiseen työyhteisöön. Tällä tutkimuksella tähdätään konkreettiseen toiminnan kehittämiseen. Tutkimusaineisto ja -menetelmät: Tutkimus toteutettiin yksittäisenä holistisena case-tutkimuksena (Yin, 2003). Tutkimuksen teoreettinen viitekehys perustuu vahvasti yritys- ja yhteisöviestintään. Tutkimusaineistona toimivat yritysjohdolle teetetty Kvast-testi ja koko henkilöstölle lähetetty verkkokysely. Verkkokysely muodostettiin hyödyntämällä Kvast-testin jälkeistä ryhmäkeskustelua yritysjohdon kanssa. Verkkokysely lähetettiin yhteensä 30 hengelle. Vastauksia saatiin 22 kappaletta. Tulokset ja päätelmät: Tutkimuksen tulosten perusteella havaittiin, että case-yrityksen sisäisessä viestinnässä oli häiriöitä, jotka vaikuttivat työyhteisön toimintaan kiertueella 2011. Eri häiriöiden vaikutukset työyhteisöön muodostivat jatkumon, joka vaikutti kokonaisvaltaisesti työyhteisön sisäiseen viestintään. Keskeisimmiksi viestinnän häiriöiksi case-yrityksessä todettiin puutteellinen viestinnän suunnittelu ja organisointi. Nämä heijastuivat yrityksessä heikkona viestinnän johtamisena sekä tehottomina viestintäkäytänteinä. Puutteelliset viestintäkäytänteet puolestaan heikensivät tiedottamisen laatua, mikä johti vuorovaikutuksen ja palautteen vähäisyyteen sekä ongelmiin eri tivolitoiminnoissa. Case-yrityksen kiertueen 2011 sisäistä viestintää kuvasivat muun muassa käsitteet päällekkäisyys, tietämättömyys, eriävät tiedot ja luottamuksen puute. fi
dc.format.extent 97
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso fi en
dc.title Sisäisen viestinnän häiriöt ja niiden vaikutukset työyhteisöön – Case Tivoli Sariola fi
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Kauppakorkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Economics en
dc.contributor.department Department of Management and International Business en
dc.contributor.department Johtamisen ja kansainvälisen liiketoiminnan laitos fi
dc.subject.keyword viestintä
dc.subject.keyword sisäinen viestintä
dc.subject.keyword työyhteisöviestintä
dc.subject.keyword Kvast-testi
dc.subject.keyword verkkokyselylomake
dc.subject.keyword tivoli
dc.subject.keyword viestintäkäytänne
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201206071752
dc.type.dcmitype text en
dc.programme.major Organization and Management en
dc.programme.major Organisaatiot ja johtaminen fi
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Pro gradu tutkielma fi
dc.subject.helecon organisaatio
dc.subject.helecon organization
dc.subject.helecon johtaminen
dc.subject.helecon management
dc.subject.helecon viestintä
dc.subject.helecon communication
dc.subject.helecon yritysviestintä
dc.subject.helecon business communication
dc.subject.helecon yhteisöt
dc.subject.helecon communities
dc.subject.helecon työelämä
dc.subject.helecon working life
dc.subject.helecon hyvinvointi
dc.subject.helecon welfare
dc.subject.helecon luottamus
dc.subject.helecon trust
dc.ethesisid 12826
dc.date.dateaccepted 2012-03-02
dc.location P1 I


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account