Greenhousing - Biophilic housing design according to the natural cycles in the Nordic urban context

 |  Login

Show simple item record

dc.contributor Aalto University en
dc.contributor Aalto-yliopisto fi
dc.contributor.advisor Ahlava, Antti
dc.contributor.author Westerholm, Ninni
dc.date.accessioned 2018-12-12T13:23:22Z
dc.date.available 2018-12-12T13:23:22Z
dc.date.issued 2018
dc.identifier.uri https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/35425
dc.description.abstract This thesis researches how we could design sustainable urban housing in the Nordic climate that works according to the natural cycles. It begins with a brief presentation of why it is important to rethink the way we build housing in cities from the environmental and psychological points of view.Thereafter, nature is presented as a primary role model for architects creating buildings that work with nature rather than against it. Numerous architects have been inspired by nature, one of whom was Bengt Warne. He started implementing knowledge gained from studying natural flows into his designs in the 1970's. This thesis presents and discusses Warne and his main work – his Nature House, a building working according to the natural loops. Thereafter, relevant projects that help further develop the concept of building according to the natural loops are presented. From thorough research and analyzing existing projects new guidelines emerge for designing urban housing that functions according to the natural cycles, while strengthening the bond between man and nature. This thesis is as much about changing the way we build as it is about how we live.Technical solutions are briefly presented, since the focus is not on engineering but on finding housing solutions that have a positive impact on our lifestyle. Based on the presented research and theories, and following Warne’s biophilic and humanistic design values, a conceptual and flexible design proposal of a multi-story housing complex, situated in Lauttasaari, Helsinki, is made. The purpose of this proposal is to show how theory and the mentioned values could be put into practice. The proposal is followed by a discussion of how variations of the concept could be used in order to change the urban metabolism from being linear to being circulative, which would be a significant sustainable improvement. This thesis contributes to the extremely current and crucial discussion of sustainable urban development, while promoting also individual well-being. Additionally, this thesis hopes to work as a spark leading to further research in multiple disciplines, which would help to realize buildings such as the Eco Block. en
dc.description.abstract Detta diplomarbete undersöker hur man kunde planera hållbara bostadshus i nordisk stadsmiljö som fungerar enligt naturens kretslopp. I början av arbetet presenteras det kort varför det är viktigt att finna lösningar på hur vi bygger bostadshus i städer med vår miljös och vårt eget välmående I åtanke. Detta återföljs av att naturen presenteras som den primära förebilden för arkitekter som strävar efter att skapa byggnader som samarbetar med naturen. Otaliga arkitekter har inspirerats av naturen, varav Bengt Warne var en. Warne var fascinerad avoch studerade naturens kretslopp och började tillämpa denna kunskap i sin arkitektur redan på 1970-talet. Detta diplomarbete presenterar Warne och hans viktigaste projekt – Naturhuset I Saltsjöbaden, ett bostadshus som fungerat enligt naturens kretslopp. Dessutom presenteras övriga relevata projekt som kunde användas för att vidareutveckla konseptet att planera enligt naturens kretslopp. Nya riktlinjer för hur man planerar urbana bostadshus enligt naturliga kretslopp utformas efter grundlig forskning och analys av befintliga projekt. Målet är att skapa ekologiska byggnader som dessutom förstärker människans relation till naturen. Det här diplomarbetet eftersträvar både en förändring i sätten vi bygger samt hur vi faktiskt lever och bor. Tekniska lösningar som möjliggör ett nytt slags byggande presenteras kortfattat, eftersom fokus ligger inte på teknik utan på att finna bostadslösningar som har en positiv inverkan på vår livsstil samt miljön. På basen av presenterad teori skapas Eco Block - ett flexibelt och konceptuellt designförslag för byggandet av flervåningshus på en tomt på Drumsö i Helsingfors. Syftet med detta förslag är att visa hur presenterade idéer, teorier och värderingar kunde bli till konkreta projekt. Efter att förslaget presenterats utförs en diskussion om hur variationer av det nya bostadskonceptet kunda användas som verktyg för att förbättra städernas metabolism och således minska förbrukningen av resurser. Den eftersträvade förändringen skulle vara en betydande hållbar förbättring. Denna avhandling bidrar till den extremt aktuella och viktiga diskussionen om hållbar utveckling i städer, samtidigt som den stävar efter att främja individuellt välbefinnande med hjälp av ny design. Dessutom hoppas den här uppsatsen fungera som en gnista som leder till ytterligare forskning inom flera ämnesområden. Denna framtida forskning skulle möjliggöra att projekt som Eco Block kunde realiseras. sv
dc.format.extent 173+20
dc.format.mimetype application/pdf en
dc.language.iso en en
dc.title Greenhousing - Biophilic housing design according to the natural cycles in the Nordic urban context en
dc.title Greenhousing - Biofilisk bostadsplanering i Nordisk stadsmiljö som baserar sig på naturens kretslopp sv
dc.type G2 Pro gradu, diplomityö fi
dc.contributor.school Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu fi
dc.contributor.school School of Arts, Design and Architecture en
dc.contributor.department Arkkitehtuurin laitos fi
dc.contributor.department Department of Architecture en
dc.subject.keyword sustainabilty en
dc.subject.keyword natural cycles en
dc.subject.keyword nature house en
dc.subject.keyword biophilic design en
dc.subject.keyword biomimic design en
dc.subject.keyword biotecture en
dc.subject.keyword circular economy en
dc.identifier.urn URN:NBN:fi:aalto-201812126441
dc.type.ontasot Master's thesis en
dc.type.ontasot Maisterin opinnäyte fi
dc.contributor.supervisor Ahlava, Antti
dc.programme Building Design en


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search archive


Advanced Search

article-iconSubmit a publication

Browse

My Account